Resource Details
ZASÓB

Raport dla badania „Ewaluacja innowacji społecznych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój"

Raport obejmuje dwie części. Pierwsza stanowi podsumowanie badań na potrzeby ewaluacji konkursu pn. Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, ogłoszonegow ramach Osi IV Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Instrument polegający na udzielaniu pomocy zwrotnej, przeznaczonej na dokształcanie osób dorosłych, wpisuje się w ogólną ideę Lifewide Lifelong Learning i jest pomysłem nowym, niemającym do tej pory w kraju swojego poprzednika. Innowacyjność tego rozwiązania polega na zastosowaniu podejścia popytowego, wymagającego odpowiedzialności finansowej odbiorców, a także objęcie programem nie tylko kursów krajowych, ale też zagranicznych.

Z kolei druga część raportu stanowi propozycję metodologii monitorowania i ewaluacji projektów realizowanych w ramach konkursu pn. Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Resource Details
Autor(autorzy) materiału
EGO-Evaluation for Government Organizations s.c. i Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.
Typ zasobów
Studia i sprawozdania
Kraj
Polska
Data publikacji
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!