Evidence & Research

Jakie są dostępne dowody i badania naukowe na temat uczenia się dorosłych w Europie?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Polityka i oferta w zakresie uczenia się dorosłych powinny opierać się na dowodach skuteczności. 
Komisja Europejska pomaga w tym, zlecając badania naukowe i rozpowszechniając najnowsze informacje wśród decydentów i interesariuszy.


Analiza efektywności polityk w zakresie uczenia się dorosłych


Komisja Europejska opublikowała studium obejmujące najnowsze dowody na kluczowe czynniki sukcesu, które przesądzają o skuteczności polityk w zakresie uczenia się dorosłych. Obejmuje ono ramy do przeprowadzania analizy polityk oraz porady dla państw członkowskich, jak opracowywać i monitorować efektywne polityki w zakresie uczenia się dorosłych. Stanowi podstawę narzędzia EPALE do analizy polityki, które zostało opracowane, aby pomóc decydentom oceniać własne polityki i ofertę w zakresie uczenia się dorosłych oraz wprowadzać konieczne udoskonalenia.

Studium nad efektywnością polityk w zakresie uczenia się dorosłych

Narzędzie EPALE do analizy politykiBadanie Kompetencji Osób Dorosłych


Komisja Europejska wnosi wkład w badanie kompetencji osób dorosłych PIAAC, którego organizatorem jest OECD. Badanie dostarcza rzeczywistych danych na temat umiejętności osób dorosłych w 40 krajach na całym świecie. Wyniki badania pokazują, że bardzo wysoki odsetek osób dorosłych w Europie ma trudności z podstawowymi umiejętnościami, takimi jak umiejętność czytania i pisania, umiejętności matematyczne i cyfrowe.

Podsumowanie badania kompetencji osób dorosłych

Inne użyteczne badania na temat uczenia się dorosłych

Poniżej zamieszczone zostały linki do innych badań naukowych i studiów związanych z uczeniem się dorosłych, które zleciła KE:


Dorośli uczący się w cyfrowych środowiska uczenia się

Studium opisuje aktualną sytuację w zakresie wykorzystywania uczenia się wspomaganego ICT, między innymi OER, w edukacji dorosłych w różnych krajach. Przedstawia wiele korzyści, jakie zapewnia zastosowanie ICT w uczeniu się dorosłych i zawiera zalecenia dla decydentów, organizatorów kształcenia i uczących się, jak zrobić jak najlepszy użytek z ICT.


Edukacja i szkolenie osób dorosłych w Europie – poszerzanie dostępu do możliwości uczenia się

W publikacji wykorzystano cały szereg wskaźników, aby szczegółowo opisać polityki i ofertę edukacji i szkolenia osób dorosłych w krajach UE, z naciskiem na szczególnie wrażliwe grupy dorosłych uczących się, w szczególności osoby nieposiadające podstawowych umiejętności lub kwalifikacji albo niemających ich wcale.


Finansowanie sektora uczenia się dorosłych

Studium poświęcone analizie różnych podejść do finansowania uczenia się dorosłych w wielu krajach UE w porównaniu do innych części świata. Rozpatrywane są w nim różne źródła finansowania i różnego rodzaju instrumenty finansowania. Zawiera także zalecenia dla decydentów.


Otwieranie szkolnictwa wyższego na dorosłych

Na podstawie przykładów dobrych praktyk z 15 krajów przeprowadzona została analiza sposobów, w jakie szkolnictwo wyższe można uelastycznić i dzięki temu zwiększyć jego dostępność dla osób w późniejszym okresie życia.


Kluczowe kompetencje specjalistów ds. uczenia się dorosłych

Studium opiera się na analizie dobrych praktyk w kilku krajach. Określa kluczowe kompetencje wymagane od różnych specjalistów z sektora uczenia się dorosłych, związane nie tylko z nauczaniem, ale także zarządzaniem i opracowywaniem programów. Studium może posłużyć do rozwijania profili kompetencyjnych kadry edukacji dorosłych.


Ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie – co dalej

W publikacji podsumowano wyniki najnowszych badań naukowych nad ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym (CVET). Poświęcona jest analizie sposobu, w jaki CVET wnosi wkład w realizację celów polityki gospodarczo-społecznej. Przedstawiono w niej główne osiągnięcia praktyk i polityk CVET oraz uwypuklono luki w polityce i problemy, którymi się należy zająć.


Uczenie się oparte na pracy w ramach ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego: polityki i praktyki w Europie

Publikacja opiera się na studium średnich przedsiębiorstw w sześciu krajach. Zamieszczono w niej analizę polityk i praktyk uczenia się opartego na pracy w ramach CVET, opis głównych form i schematów uczenia się opartego na pracy w ramach CVET oraz zidentyfikowano główne zalety, potrzeby i wyzwania.


Poprawa umiejętności bezrobotnych dorosłych - organizacja, profilowanie i ukierunkowanie oferty szkoleń

Przegląd opiera się na raportach z 33 krajów. Opisano w nim finansowanie i przeprowadzanie interwencji szkoleniowych na rzecz bezrobotnych dorosłych oraz zarządzanie nimi, przedstawiono wnioski z dobrych praktyk oraz problemy, z jakimi borykały się programy szkoleniowe. Zaprezentowano także zalecenia.