chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Narodowy Serwis Wsparcia - Chorwacja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Adres: 
 
 
 
 
 
 

Garićgradska 18

10000 Zagreb

 

Nr telefonu: 
+385 1 62 74 666
Nr faksu: 
+385 1 62 74 606
E-mail: 
ured@asoo.hr
 • Organizacja
 • Program prac
 • Zespół
 • Uczenie się dorosłych w kraju
 • Krajowi interesariusze

Agencja Kształcenia Zawodowego i Kształcenia Dorosłych jest instytucją publiczną powstałą w 2010 r. w wyniku połączenia dwóch agencji – Agencji Kształcenia Zawodowego powstałej w 2005 r. i Agencji Kształcenia Dorosłych powstałej w 2006 r.

Jednym z głównych zadań Agencji jest rozwijanie nowych oraz modernizacja istniejących programów nauczania dla zawodu, a także rozwijanie kwalifikacji zawodowych opartych na kompetencjach i efektach kształcenia w zgodzie z potrzebami rynku pracy i dalszej edukacji. Agencja opracowała oraz przeprowadza program zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także odpowiada za samoocenę pracy szkół zawodowych. Agencja jest również odpowiedzialna za rozwój zawodowy i szkolenie kadry szkół zawodowych poprzez organizację i przeprowadzanie egzaminów zawodowych, wdrażanie procedur zapewniających ich rozwój oraz organizację i przeprowadzanie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego.

Agencja jest odpowiedzialna za planowanie, rozwój, organizację, przeprowadzanie, nadzór i doskonalenie programu kształcenia dorosłych. Agencja między innymi organizuje i przeprowadza publiczną kampanię edukacyjną Tydzień uczenia się przez całe życie, oferuje doskonalenie zawodowe andragogów oraz na zlecenie instytucji zajmujących się kształceniem dorosłych udziela opinii na temat programów formalnego kształcenia dorosłych.

Agencja jest aktywna na arenie europejskich stosunków międzynarodowych. Bierze czynny udział w modernizacji i wprowadzaniu polityk i inicjatyw UE w zakresie kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych. Agencja współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych.

Zgodnie z ustawą o Agencji Kształcenia Zawodowego i Kształcenia Dorosłych (Narodne novine, z 2010, Nr 24) Agencja Kształcenia Zawodowego i Kształcenia Dorosłych odpowiedzialna jest za następujące działania:

 • wykonuje prace analityczne, modernizacyjne i badawcze w zakresie działania programu kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych,
 • korzysta z propozycji odpowiednich organów zawodowych i społecznych w ramach programu kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych,
 • wykonuje prace specjalistyczne i doradcze związane z instytucjami programu kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych,
 • bierze udział w przeprowadzaniu oceny, samooceny i oceny zewnętrznej w ramach programu kształcenia zawodowego oraz szkolenia i kształcenia dorosłych,
 • przygotowuje i modernizuje metodologię opracowywania standardów dla zawodu, kwalifikacji zawodowych i programów nauczania dla kształcenia zawodowego oraz metodologię opracowywania programu kształcenia dorosłych,
 • przygotowuje propozycje standardów dla zawodu i udziela opinii na temat pozostałych propozycji,
 • przygotowuje propozycje kwalifikacji zawodowych i udziela opinii na temat pozostałych propozycji,
 • opracowuje programy nauczania dla zawodu i udziela opinii na temat pozostałych propozycji,
 • proponuje Ministerstwu sieć centrów nowych technologii nauczania w kształceniu zawodowym i odpowiednich im instytucji oświatowych,
 • oferuje profesjonalne wsparcie w definiowaniu propozycji sieci instytucji i programu nauczania dla kształcenia zawodowego oraz infrastruktury w myśl ich racjonalizacji i uzasadnienia społecznego,
 • rozwija współpracę i bierze udział w realizacji programów i projektów związanych z modernizacją programu kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego,
 • przygotowuje i realizuje programy i projekty finansowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych form pomocy międzynarodowej,
 • wykonuje prace w zakresie finansowania, zaopatrzenia, negocjacji, płacenia i nadzoru realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • zapewnia szkolenie i doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych w programie szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych,
 • organizuje i przeprowadza egzaminy zawodowe oraz proces doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodu w kształceniu zawodowym,
 • określa zakres oceny wiedzy i umiejętności, które uczeń lub uczestnik szkolony zawodowo nabył w czasie przedmiotów praktycznych i ćwiczeń u pracodawcy,
 • wykonuje prace administracyjne dla Rady Kształcenia Dorosłych, Rady Kształcenia Zawodowego i rad sektorowych,
 • wydaje wstępną opinię na temat decyzji Ministra, która mianuje sektory oświaty obszarami integracyjnymi jednego lub wielu zawodów,
 • opracowuje wskazówki dotyczące warunków i sposobu kontynuacji kształcenia na tym samym lub następnym poziomie kwalifikacji (rozwój horyzontalny i wertykalny), które określają wyspecjalizowane organy w obrębie instytucji,
 • udziela wskazówek dotyczących elementów i sposobu przeprowadzania samooceny pracy instytucji kształcenia zawodowego oraz treści i sposobu sporządzania raportu Komisji ds. Jakości Kształcenia w instytucjach kształcenia zawodowego,
 • ustala kryteria dotyczące ustanawiania, wdrażania i nadzorowania finansowania kształcenia dorosłych poprzez działalność programową, inwestycyjną i materialną,
 • wykonuje prace zgodnie z prawem regulującym kwestię podręczników,
 • zapewnia profesjonalny nadzór, w tym nadzór pedagogiczny, nad pracą instytucji zgodnie z prawem i Statutem,
 • organizuje i przeprowadza ogólnokrajowe konkursy dla uczniów i przeglądy prac uczniów w ramach programu kształcenia zawodowego,
 • współpracuje z partnerami społecznymi i pozostałymi interesariuszami w programie wychowania i kształcenia,
 • tworzy i prowadzi system informacyjny z bazą danych zawierającą informacje o instytucjach i osobach do nich uczęszczających, kadrach, warunkach materialnych, własności i innych ważnych czynnikach związanych z działalnością instytucji,
 • bierze udział w przygotowywaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu programów narodowych,
 • przygotowuje informacje dla organów administracji państwowej, Rządu Republiki Chorwacji i Chorwackiego Saboru oraz na żądanie sporządza raporty dotyczące swojej działalności,
 • wykonuje także inne prace zgodnie z prawem i Statutem Agencji.

Najważniejsze zadania

Do najważniejszych zadań projektu będą należały reprezentacja EPALE w społeczności kształcenia dorosłych w Chorwacji, motywowanie społeczności do korzystania z platformy EPALE oraz wspieranie Centralnego Biura EPALE w zapewnianiu wysokiej jakości usług na wielojęzycznej, dynamicznej, interaktywnej i innowacyjnej platformie.

Grupy docelowe

Wszystkie formalne i nieformalne organizacje, które zajmują się kształceniem dorosłych, nauczyciele, trenerzy, menadżerowie, naukowcy, przedstawiciele władz publicznych odpowiedzialnych za kształcenie i zatrudnianie osób dorosłych.

Główna aktywność

Promowanie EPALE możliwe będzie dzięki różnym akcjom promocyjnym, takim jak konferencje regionalne, prezentacje promocyjne, rozpowszechnianie newsletterów, materiałów promocyjnych i nagrań wideo, a także dzięki współpracy z kluczowymi interesariuszami. NSS będzie się regularnie przyczyniał do rozwoju EPALE podejmując działania prowadzące do ulepszania i podwyższania ilości i jakości prezentowanych treści (dyskusje grupowe, warsztaty, wspólne badania, ankiety online). Będzie również aktywnie udzielał się w społeczności internetowej EPALE. Strona internetowa NSS będzie aktualizowana i wzbogacana o nowe treści. Wykonywane będą tłumaczenia z języka chorwackiego na angielski i z angielskiego na chorwacki, a także z chorwackiego na główne języki europejskie w celu promocji wielojęzyczności EPALE. NSS będzie współpracował z CSS oraz brał udział w działaniach organizowanych przez CSS.

Wcześniejsza aktywność jako EPALE NSS

NSS działał jako EPALE NSS w ramach projektu „EPALE Narodowy Serwis Wsparcia (NSS) – Chorwacja” w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r.

 

Główne efekty i rezultaty

Efekty i rezultaty będą następujące:

 1. zwiększenie ilości użytkowników zarejestrowanych z Chorwacji,
 2. zapewnienie treści, która rozwinie platformę i będzie motywacją dla innych użytkowników do własnego wkładu w rozwój,
 3. aktywizacja społeczności internetowej EPALE,
 4. prowadzenie strony internetowej EPALE NSS,
 5. wspieranie wielojęzyczności EPALE,
 6. współpraca z CSS oraz udział w działaniach organizowanych przez CSS.

Lider

Mario Vučić

mario.vucic@asoo.hr

 

Członkowie zespołu

Mile Živčić
mile.zivcic@asoo.hr

Ognjen Piljek Žiljak
ognjen.piljek.ziljak@asoo.hr

Nives Novak

nives.novak@asoo.hr

Zgodnie z Ustawą o kształceniu dorosłych kształcenie dorosłych w Republice Chorwacji należy rozumieć jako całość procesów uczenia się dorosłych będącą realizacją prawa do rozwoju osobistego, szkolenie pod zatrudnienie – w tym zdobywanie kwalifikacji do pierwszego zawodu, przekwalifikowanie, zdobywanie i rozwijanie wiedzy fachowej, umiejętności i możliwości – oraz rozwój aktywności obywatelskiej. Kształcenie dorosłych należy rozumieć jako część jednolitego systemu oświaty Republiki Chorwacji.

Kształcenie dorosłych w Republice Chorwacji może mieć charakter uczenia się formalnego, pozaformalnego, nieformalnego i/lub samodzielnego. Uczenie się pozaformalne w Republice Chorwacji obejmuje różne formy edukacji nastawione na szkolenie osób dorosłych do pracy, rozwijanie kompetencji społecznych oraz na samorozwój, podczas gdy nieformalne uczenie się dorosłych oznacza działania, podczas których osoba dorosła własne spojrzenie, pozytywne wartości oraz umiejętności i wiedzę nabywa na podstawie własnych doświadczeń oraz dzięki różnorodnym wpływom z otoczenia. W odróżnieniu od pozaformalnego uczenia się i uczenia się nieformalnego edukacja formalna dorosłych w Republice Chorwacji prowadzi do uzyskania dokumentu publicznego. W związku z tym uczenie się formalne w Republice Chorwacji odbywa się w ramach zinstytucjonalizowanych i powszechnie zweryfikowanych form kształcenia w celu rozwijania wiedzy fachowej, umiejętności i możliwości, a tym samym obejmuje edukację podstawową dla dorosłych, edukację na poziomie szkoły średniej dla dorosłych, uzyskanie wykształcenia średniego lub zasadniczego zawodowego, przekwalifikowanie, szkolenie i doskonalenie oraz wykształcenie wyższe.

Koszt kształcenia dorosłych, formalnego i pozaformalnego, zwykle ponosi osoba korzystająca z usług. Kształcenie podstawowe dla dorosłych jest bezpłatne dla wszystkich uczestników i finansowane z budżetu państwa. Pozostałe formy kształcenia dorosłych nie są finansowane środkami z budżet państwa. Chorwacki Instytut Zatrudnienia zapewnia środki finansowe tej części uczestników, która program kształcenia dorosłych realizuje w ramach aktywności przeznaczonych dla osobóm bezrobotnych.

Kształcenie formalne dorosłych w Chorwacji reguluje ustawa o kształceniu dorosłych oraz odpowiednie rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie dokumentów publicznych w kształceniu dorosłych, rozporządzenie w sprawie standardów i normatywów oraz sposobu i przebiegu potwierdzania spełnienia warunków w instytucjach kształcenia dorosłych, rozporządzenie w sprawie zakresu, formy i sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji związanej z nauczaniem, a także rozporządzenie w sprawie ewidencji w kształceniu dorosłych.

 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W CHORWACJI:

Kształcenie formalne dorosłych (*źródło: Rejestr zbiorów danych andragogicznych [chorw. Andragoški zajednički upisnik podataka – AZUP])

                Liczba instytucji: 576

                Programy kształcenia dorosłych, w kolejności malejącej:

 • programy szkoleniowe: 52%
 • programy przekwalifikowania / uzyskiwanie wykształcenia zasadniczego zawodowego: 27%
 • programy doskonalenia: 9%
 • programy uczenia się języków obcych: 9%
 • pozostałe: 3%

Płeć uczestników:          - M: 76%

                                      - K: 24%

 

Udział w uczeniu się przez całe życie (*źródło: Eurostat)

                Udział osób dorosłych (25-64 l.) w którejś z form kształcenia: 3,1%

Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu

www.mzos.hr

Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego
www.mrms.hr

Agencja Kształcenia Zawodowego i Kształcenia Dorosłych
www.asoo.hr

Agencja Mobilności i Programów UE
www.mobilnost.hr

Chorwacki Instytut Zatrudnienia

www.hzz.hr

Chorwackie Zrzeszenie Pracodawców
www.hup.hr

Chorwackie Towarzystwo Andragogiczne
www.andragosko.hr

Chorwackie Towarzystwo Kształcenia Dorosłych
www.hzpou.hr

Związek Instytucji Kształcenia Dorosłych
www.zuoo.hr