News
Aktualności

Европейската политика за учене на възрастни с хоризонт до 2030 година

В ресурсния център на EPALE Националното звено за подкрепа осигури достъп на български език до Резолюцията на Съвета относно Новата европейска програма за учене на възрастни 2021-2030 г.

Документът е одобрен от Съвета (Образование, младеж, култура и спорт) на заседание, проведено на 29-30 ноември 2021 г. Програмата очертава важни перспективи за държавите-членки и за общия сектор за учене на възрастни. Времевият хоризонт на Програмата обхваща периода между 2021 и 2030 година.

Новите основни приоритетни области на Програмата гарантират непрекъснатост на работата и по-нататъшно развитие на ученето за възрастни. Петте приоритета, определени до 2030 г. са:

  1. Управление;

  2. Осигуряване и използване на възможностите за учене през целия живот;

  3. Достъпност и гъвкавост;

  4. Качество, равнопоставеност, приобщаване и успех в ученето за възрастни;

  5. Екологичен и цифров преход.

Нов акцент в Програмата са основните знания, умения и компетентности. Във връзка с Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (2016 г.) е посочено, че за да подобрят основните си умения, които са условия за напредък, нискоквалифицираните, безработните и уязвимите групи, се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа.

Програмата е фокусирана и върху нова култура на ученето. Култура, която да наблегне на значението на основните умения за всички и на непрекъснатото придобиване на необходимите знания, умения и компетентности на всички равнища. Тази нова култура ще се развива в контекста на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот. Подчертано е значението на формирането на нагласи за учене през целия живот. Чрез тях личността ще се адаптира по-добре към новите обстоятелства и ще развива уменията си.

Ученето за възрастни е определено като стратегически приоритет. Тази негова значимост произтича от новата Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование.

Ученето на възрастни е определено като по-необходимо от всякога, поради следните предизвикателства:

  • възстановяването от кризата с COVID-19;
  • необходимостта от устойчивост;
  • променящите се потребности на пазара на труда;
  • несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда;
  • екологичния и цифровия преход, както и поради постоянния висок процент възрастни в Европа, които са с ниско равнище на основни знания, умения и компетентности.

Програмата отправя силен призив да се обмислят стимули за премахване на пречките пред участието в ученето на възрастни от всички целеви групи. По-конкретно са посочени някои от следните пречки: липсата на време за учене, ниските основни умения, ниските професионални умения, недостъпността, ниските нива на мотивация и отрицателните нагласи към ученето.

Login (2)

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej