European Commission logo
Utwórz konto
Czym jest europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych i jak przebiega jej wdrażanie?

Czym jest europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych i jak przebiega jej wdrażanie?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

Odnowiona europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych (EAAL) definiuje na czym skupiać się będzie europejska współpraca w ramach edukacji dorosłych do roku 2020. Została przyjęta w listopadzie 2011 r. Rada przyznaje w niej, że choć istnieje potrzeba, aby wszystkie osoby dorosłe regularnie podnosiły swoje umiejętności i kompetencje zarówno osobiste, jak i zawodowe, to uczenie się dorosłych jest najsłabszym ogniwem w krajowych systemach uczenia się przez całe życie. Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się utrzymuje się na niskim poziomie. Aby sektor uczenia się dorosłych stał się efektywny, potrzebne są dalsze działania.

 

Obszary wskazane w agendzie jako cele działania: zwiększanie możliwości dostępu wśród wszystkich dorosłych do wysokiej jakości elastycznego kształcenia w każdym momencie życia; rozwijanie nowych podejść do edukacji dorosłych z naciskiem na efekty uczenia się; szerzenie wiedzy na temat tego, że uczenie się jest przedsięwzięciem na całe życie; opracowywanie efektywnych systemów doradztwa oraz systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

 

Aby ułatwić współpracę między państwami europejskimi a Komisją w zakresie wdrażania EAAL, każdy uczestniczący kraj ma koordynatora krajowego. Każdy koordynator krajowy przyjmuje program prac, który określa konkretne działania, jakie podejmować będzie organizacja w celu wdrożenia EAAL w swoim kraju.

 

Kliknięcie flagi umożliwi dostęp do danych kontaktowych aktualnych koordynatorów krajowych oraz do informacji na temat ich działalności.

 

 

 

 

 

 

Narzędzie EPALE do diagnozowania/analizowania polityki opiera się na najnowszych dowodach na skuteczność polityki w zakresie uczenia się dorosłych. Narzędzie ma w zamyśle wspomagać krajowych i regionalnych interesariuszy w identyfikowaniu tych aspektów swojej polityki lub oferty, które można byłoby udoskonalić.