News
Aktualności

Pakt na rzecz umiejętności – ankieta dla interesariuszy

News_agenda_2020_0

   

W programie UE na rzecz umiejętności służącemu zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (European Skills Agenda), Komisja Europejska zaproponowała tzw. Pakt na rzecz umiejętności (Pact for Skills; który ma zostać oficjalnie zainaugurowany w listopadzie podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020). Jest to nowy model na rzecz umiejętności, który pomoże sprostać wyzwaniom spowodowanym pandemii COVID-19 i zrealizować ambicje związane ze ścieżką odnowy gospodarczej, strategią przemysłową UE oraz przejściem na ekologiczną i cyfrową gospodarkę.

Umiejętności są kluczowe dla przyszłości. Potrzeba uczenia się i kontynuowania nauki i chęć rozwoju stale rosną. Tylko działając wspólnie, możemy osiągnąć zmiany niezbędne do wspierania ożywienia gospodarczego i włączania społecznego. W ramach paktu przemysł, pracodawcy publiczni i prywatni, partnerzy społeczni, podmioty świadczące usługi w zakresie edukacji i szkolenia oraz agencje zatrudnienia zostaną zaproszone do wspólnej pracy nad przyszłymi działaniami. 

Pakt ma na celu zmobilizowanie i zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia konkretnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego osób w wieku produkcyjnym oraz, w stosownych przypadkach, połączenie wysiłków dzięki partnerstwu. Może to być realizowane dzięki:

- indywidualnym zobowiązaniom przedsiębiorstw lub innych zainteresowanych stron;

- zaangażowaniu istniejących organizacji/partnerstw;

- uruchomieniu europejskich publiczno-prywatnych partnerstw z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Aby zapewnić wspólne zrozumienie kluczowych zasad leżących u podstaw działań związanych z podnoszeniem i przekwalifikowaniem zawodowym, pomóc różnym organizacjom przystępującym do paktu na rzecz umiejętności, zjednoczyć się wokół wspólnych wartości i priorytetów oraz osiągnąć wspólne cele, Pakt będzie zgodny z tzw. Kartą.

Karta stanowić będzie zbiór zasad dotyczących jakości zobowiązań w zakresie podnoszenia i przekwalifikowania zawodowego osób w wieku produkcyjnym. Będzie ona mocno zakorzeniona w zasadach europejskiego filaru praw socjalnych. Będzie również wspierać cele ekologiczne i transformacji cyfrowej, jak określono w komunikacie Komisji "Silna społeczna Europa na rzecz sprawiedliwych przemian".

Zaangażuj się! Pomóż nam poprawić pakt na rzecz umiejętności i jego skuteczność, wypełniając ankietę dla interesariuszy. Zajmie Ci to tylko 10 do 15 minut a dostarczy cennych informacji zwrotnych.

Ankieta będzie dostępna do 12 października 2020 r.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_stakeholders_survey

Login (2)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Nadchodzące wydarzenia