News
Aktualności

Komisja Europejska przedstawia wytyczne mające pomóc osobom uciekającym przed wojną w dostępie do zatrudnienia, szkoleń i edukacji dorosłych

Commission presents guidance to help people fleeing war access jobs, training and adult learning

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez EPALE Moderator


Od początku niesprowokowanej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i jej ludności cywilnej ponad 7 milionów osób opuściło Ukrainę, by schronić się w krajach UE. Jak dotąd stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym weszła na unijny rynek pracy, choć oczekuje się, że grupa chętnych będzie rosła.

Zapewnienie szybkiej i skutecznej integracji na rynku pracy jest ważne zarówno dla społeczności przyjmujących, jak i dla osób uciekających przed wojną, aby mogły one odbudować swoje życie, dalej rozwijać umiejętności i ostatecznie wesprzeć odbudowę Ukrainy.

Zarówno rozpoznawanie, jak i uznawanie umiejętności oraz kwalifikacji posiadanych przez pracowników ma kluczowe znaczenie dla ułatwiania im wejścia na rynek pracy oraz zapewniania, że osoby te otrzymają zatrudnienie dopasowane do ich umiejętności. Ponadto podnoszenie posiadanych już umiejętności i zdobywanie nowych jest niezbędne, by pomyślnie funkcjonować na rynku pracy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Aktualne wytyczne:

  • Opisują działania, jakie mogą podejmować kraje członkowskie, opierając się na dotychczas zebranych doświadczeniach i dobrych praktykach, bazujących na wcześniejszych działaniach na poziomie UE – by włączać osoby przybywające z Ukrainy do rynku pracy oraz wspierać ich dostęp do możliwości szkoleń i kształcenia zawodowego oraz edukacji dorosłych.
  • Zawierają konkretne przykłady projektów finansowanych przez UE, które mogą posłużyć jako inspiracja dla inicjatyw państw członkowskich w tej dziedzinie i pomóc im w jak najlepszym wykorzystaniu wsparcia dostępnego na szczeblu UE.

Wytyczne dotyczą zarówno osób kwalifikujących się do ochrony tymczasowej na mocy Dyrektywy o ochronie tymczasowej, jak i osób kwalifikujących się do ochrony zgodnie z prawem danego kraju.

W ramach aktualnie obowiązujących wytycznych Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do:

  • prowadzenia działań informacyjnych dotyczących dostępnego wsparcia dla osób uciekających przed inwazją Rosji w Ukrainie
  • wspierania integracji na rynku pracy osób podlegających ochronie tymczasowej oraz, jeśli dotyczy, ochronie wynikającej z prawa krajowego
  • zapewniania jak najszerszego dostępu do rynku pracy.

W ramach aktualnych wytycznych Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do:

  • Zapewniania możliwości oceny i szybkiego uznawania umiejętności i kwalifikacji pracowników, niezależnie od tego, czy dysponują oni dokumentami czy nie. Może to obejmować pomoc w przygotowaniu CV, testowaniu umiejętności i odświeżaniu kwalifikacji.
  • Jak najszybszego stwarzania możliwości nastawionych na podnoszenie i zmianę kwalifikacji, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia w miejscu pracy. Wymaga to ścisłej współpracy z organizatorami kształcenia i szkolenia, partnerami społecznymi i sektorem prywatnym, aby zapewnić, że możliwości te są zgodne z potrzebami rynku pracy i stanem deficytu kwalifikacji.
  • Zapewniania szybkiego dostępu do początkowego kształcenia zawodowego, obejmującego staże, oraz stwarzania możliwości przedłużania trwających pobytów stażystów z Ukrainy, szczególnie w przypadku młodych osób.
  • Umożliwiania osobom dorosłym, które uciekają przed rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, dostępu zarówno do kształcenia ogólnego, w tym w szkołach drugiej szansy, jak i do nauki w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Fundusze UE mogą wspierać działania państw członkowskich mające na celu zapewnienie dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Obejmują one Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF). Pomocne mogą być również: Program InvestEU, Instrument Wsparcia Technicznego oraz Erasmus+.

Zachęca się kraje członkowskie, by nie ustawały w wysiłkach na rzecz wspierania osób uciekających przed rosyjską wojną w Ukrainie i integracji na rynku pracy, m.in. z wykorzystaniem wsparcia dostępnego na poziomie UE. Komisja Europejska jest gotowa do dalszej współpracy z władzami krajowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i będzie służyć wsparciem w zmieniającej się sytuacji.

Kontekst

Istotne jest, że przyjęcie przez UE osób uciekających przed wojną z Rosją zostało potwierdzone jednogłośnym zaakceptowaniem po raz pierwszy w historii unijnej Dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która natychmiastowo gwarantuje przybywającym osobom bezpieczny status. Zapewnia ona zezwolenie na pobyt, możliwość zamieszkania, dostęp do szkół, opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Na mocy tej dyrektywy osoby uciekające przed wojną mają prawo dostępu do rynku pracy, do możliwości edukacyjnych dla dorosłych, do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do zdobywania praktyki w miejscu pracy. W komunikacie Przyjmowanie osób uciekających przed wojną w Ukrainie z 23 marca zachęcano państwa członkowskie do rozszerzenia dostępu do unijnego rynku pracy na osoby korzystające z odpowiedniej ochrony na mocy prawa krajowego. W komunikacie z 14 czerwca zachęca się państwa członkowskie do rozszerzenia prawa dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się dorosłych również na osoby objęte odpowiednią ochroną na mocy prawa krajowego. Odpowiednia ochrona jest alternatywą dla ochrony tymczasowej, którą państwa członkowskie mogą zaoferować obywatelom państw trzecich, którzy przebywali legalnie w Ukrainie i uciekli z kraju z powodu rosyjskiej agresji.

Nowe wytyczne stanowią uzupełnienie i rozwinięcie szeregu działań podjętych już na szczeblu UE w celu pomocy osobom uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę; wiele z nich przedstawiono w marcu w komunikacie Komisji. Komisja przedstawiła w nim przede wszystkim wytyczne operacyjne mające na celu wsparcie państw członkowskich w stosowaniu dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej, zalecenie mające na celu ułatwienie uchodźcom posiadającym kwalifikacje zawodowe dostępu do zatrudnienia w UE oraz dziesięciopunktowy plan dotyczący ściślejszej koordynacji na szczeblu europejskim w zakresie przyjmowania osób uciekających przed wojną z Ukrainy. Ponadto realizowane są różne inicjatywy ułatwiające państwom członkowskim pełne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych, w szczególności rozporządzenie w sprawie działań na rzecz uchodźców w Europie w ramach polityki spójności (CARE). UE udostępniła już państwom członkowskim zaliczki w wysokości 3,4 mld euro na wsparcie dla osób uciekających przed wojną. 

Wszystkie najważniejsze informacje

Komunikat w j. angielskim: Communication on Guidance for access to the labour market, vocational education and adult learning of people fleeing Russia's invasion of Ukraine.

Strona internetowa  – Solidarność UE z Ukrainą

Strona internetowa – Informacje dla osób uciekających z Ukrainy przed wojną

Login (4)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Chcesz napisać artykuł?

Nie wahaj się!

Kliknij na poniższy link i dodaj nowy artykuł!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE na temat społeczności uczących się na obszarach wiejskich

Nie przegap kolejnej dyskusji EPALE w środę, 8 czerwca!

Więcej

Dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu

W czwartek 28 kwietnia 2022 r., między godz. 10.00 a 16.00, na EPALE odbędzie się transmitowana na żywo dyskusja online na temat kultury w czasach kryzysu.

Więcej

Edukacja w sytuacji kryzysowej: konsekwencje wojny w Ukrainie.

W czwartek 17 marca 2022 r. w godz. 10.00-16.00 EPALE będzie gospodarzem dyskusji online, podczas której omówimy edukację kryzysową oraz jaką rolę może odegrać kształcenie dorosłych w radzeniu sobie ze skutkami konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Więcej