chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Serwis informacyjny

Działania prozdrowotne w aspekcie edukacji dorosłych. Rozmowa z Dziekanem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – z Panią Lidią Nowińską.

18/12/2017
Język: PL

Działania prozdrowotne w aspekcie edukacji dorosłych. Rozmowa z Dziekanem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – z Panią Lidią Nowińską.

Miesiąc grudzień na platformie EPALE to przede wszystkim zainteresowanie problematyką prozdrowotną. Wiąże się to z ogromnym znaczeniem wartości zdrowia dla całego społeczeństwa. Wartość, stanowią zdrowi obywatele - zdolni m.in. do pełnienia wielu ról – w tym pracowniczych, społecznych czy edukacyjnych. Istotny jest także związek rozwoju gospodarczego właśnie ze stanem ich zdrowia. Idąc w ślad za rozumowaniem dr Krzysztofa Kaczmarka[1], socjologa, doktora nauk medycznych, jest to relacja dwukierunkowa, tj. zdrowe społeczeństwo stymuluje gospodarkę, a rozwinięta gospodarka daje większe możliwości zachowania potencjału zdrowia. W tym kontekście konieczne jest także wsparcie w postaci odpowiednich rozwiązań socjalnych i ochrony obywateli, oferowanych przez państwo.

Warto zauważyć, że  obecnie w Polsce zmienia się struktura przyrostu naturalnego, polepsza nieco stan zdrowia obywateli, a stale rosnąca liczba osób starszych w ogólnej populacji, zwiększa znacząco zapotrzebowanie na świadczenia medyczne oraz usługi opiekuńcze. Z tej perspektywy dostrzec można trzy kluczowe zadania dla usług medycznych, tj. systematyczne podejmowanie działań, które sprzyjać będą podnoszeniu poziomu dzietności i przyrostu naturalnego; koncentrowanie się na poprawie stanu zdrowia populacji znajdującej się w wieku produkcyjnym tak, by ograniczyć liczbę osób nieaktywnych zawodowo ze względu na stan zdrowia. Istotne jest także, jak najdłuższe utrzymanie zdrowia w starzejącej się populacji oraz ułatwienie dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej. Realizując te wyzwania główny nacisk musi zostać położony na poprawę warunków socjalnych rodzin oraz rozszerzenia kompleksowego systemu wsparcia, łączącego różne formy świadczeń z działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej.

W tej perspektywie umiejscowić należy działania prowadzone w obszarze zdrowia, takie jak zapewnienie dostępu do świadczeń położniczych i opieki okołoporodowej, świadczeń neonatologicznych, pediatrycznych, a także  w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. W aspekcie wskazanych kierunków działań – tj. zwłaszcza poprawy stanu zdrowia pracującej populacji, zauważyć należy, że stanowi ona obszar o wielkim znaczeniu w perspektywie najbliższych 20 lat. Wobec nadal jeszcze - niekorzystnych trendów demograficznych obserwowanych na terenie Polski, konieczne jest także wypracowanie rozwiązań pozwalających optymalnie wykorzystać dostępny potencjał ludzki. Jednocześnie, jak wskazują badania epidemiologiczne, główne wyzwania zdrowotne w populacji osób w wieku produkcyjnym nie różnią się od obserwowanych w skali kraju i dotyczą zapadalności oraz umieralności w wyniku chorób układu krążenia, nowotworów oraz urazów. W przypadku pierwszej z wymienionych grup chorób wskazać można istotne osiągnięcia polskiego systemu ochrony zdrowia, przekładające się na zahamowanie przyrostu odsetka zgonów. Jednak w obszarze chorób nowotworowych rezultaty dotychczasowych działań nie są tak spektakularne. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie.[2]

W tym kontekście już teraz niezbędne jest poszukiwanie wszelkich instrumentów wsparcia dotychczasowej działalności profilaktycznej. Starzejące się społeczeństwo zgłasza również zapotrzebowanie na odmienne świadczenia zdrowotne, których zaspokojenie wymaga większej elastyczności i zdolności adaptacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pacjent w wieku podeszłym cierpi zwykle na kilka schorzeń, co skutkuje koniecznością korzystania z usług kilku specjalistów. Budowanie kompleksowej oferty powinno stać się istotnym trendem, praktykowanym przez jak największą liczbę świadczeniodawców. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zasobów kadrowych wdrażanych do opieki nad starszym pacjentem. Odczuwalny jest bowiem obecnie brak specjalistów geriatrii, a także osób przygotowanych do realizacji świadczeń opiekuńczych. W tym kontekście proponowane w RPO wsparcie finansowe świadczeń na rzecz osób starszych i niesamodzielnych jest krokiem w dobrym kierunku, jednak nie zastąpi to szerszych zmian systemowych, które powinny się dokonać na poziomie centralnym.

W aspekcie przedstawionych wyzwań i potrzeb istotne znaczenie odgrywają uczelnie medyczne stanowiące ważny element w przygotowaniu kadry zawodowej – znakomicie wyszkolonej i zaangażowanej w problemy zdrowia i jego polepszania. Jedną z takich uczelni jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji, mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 49. Jest to wyższa specjalistyczna placówka, w której naucza się szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego i dietetyki.[3] Zatrudnia ona najwybitniejszą kadrę, kontynuująca w praktyce i dydaktyce, tradycje słynnej konstancińskiej szkoły rehabilitacji oraz wybitnych specjalistów, nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego oraz dietetyki. W szkole oferuje się studentom naukę na najwyższym poziomie, a praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie, zwłaszcza w dziedzinie fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki. Absolwent WSR w Warszawie uzyska przygotowanie do pracy w podanych powyżej zawodach, a zwłaszcza do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym, jak i w celach leczniczych. Uzyska także wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności, a także wydolności osób w różnym wieku. Studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.[4]

Dziekanem Wydziału Rehabilitacji w tej uczelni jest Pani Lidia Nowińska, którą w kontekście podanych problemów chciałam zapytać:

jakie są największe wyzwania dotyczące zdrowia w Polsce, i w jaki sposób wpisują się w to działania Wyższej Szkoły Rehabilitacji?

Odpowiadając na pytanie podkreślić należy znaczenie podejścia prozdrowotnego placówki oraz innowacji w tym zakresie, wdrażanych zwłaszcza w Programie Nauczania Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na kierunkach: Fizjoterapii (5-letnie studia magisterskie), Dietetyki (3-letnie studia licencjackie), Psychologii Medycznej (3 letnie studia I Stopnia) oraz Ratownictwa Medycznego. Oprócz obowiązujących programów nauczania (wg prawnie zalecanych i obowiązujących sylabusów, charakterystycznych dla każdego kierunku)  wdrażamy  działania  umożliwiające studentom zwłaszcza poszerzanie swoich umiejętności, a przede wszystkim przygotowanie ich praktycznie do POMOCY i SŁUŻBY ludziom tego oczekującym. Wszystkie dodatkowe działania są poparte głęboką i rzetelną pracą naukową nad określonymi zjawiskami społecznymi. Prowadzimy również Koła Naukowe,  w  których studenci są stymulowani do obserwacji i zauważania zjawisk w społeczeństwie, które wymagają przede wszystkim ulepszeń. Ruszyliśmy również z kampanią – Fizjoterapeuta w każdej Szkole. Była ona poprzedzona rzetelnym badaniem z naszej strony, a także sondażem, w jaki sposób widzą to Szkoły – Uczniowie - Rodzice.

Z badań wynika, że jest to bardzo oczekiwany zawód do wykorzystania we wszystkich szkołach, dający jednocześnie poczucie bezpieczeństwa zarówno młodzieży, jak i ich rodzicom oraz nauczycielom. Ruszyliśmy również z kampanią uruchomienia nowego kierunku – Psychologia Medyczna - nie będącego konkurencją dla psychologii klinicznej, ale stanowiącego istotne wsparcie dla całego Personelu Medycznego i wdrażającego do pracy w placówkach służby zdrowia i nie tylko. Kształcimy jednostki (psycholog medyczny), które potrafią działać szybko i skutecznie w wielkich (ilościowo) obiektach, gdzie liczba osób stykających się z problemami: PACJENT – RODZINA - PERSONEL MEDYCZNY  - przerasta często możliwości psychiczne, prowadzi niejednokrotnie do konfliktów oraz do wypalenia zawodowego, czemu należy profesjonalnie przeciwdziałać.

W Statucie Państwa uczelni podano, że m. in. podstawowymi zadaniami jest wychowanie studentów w duchu odpowiedzialności za ojczyznę, umacniania zasad demokracji i poszanowania praw człowieka [5], w jaki sposób przekłada się to na jakość wykonywanego zawodu i na zadowolenie pacjentów?

W tym rozumieniu przygotowujemy jednostki, które są gotowane do aktywnego i profesjonalnego wsparcia Pacjentów - działania tu i teraz, umiejące i rozpoznające typy komunikacji. (program – sylabus Psychologia Medyczna). Wdrażamy również w działania cross-culture. Zakładamy, że tego typu działania są najlepszą profilaktyką prozdrowotną dla społeczeństwa. Współpracujemy również z dużym zaangażowaniem na poziomie międzynarodowym z Uczelniami (Erasmus) z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Słowacji. Materiały w tym zakresie są do wglądu u władz Uczelni.

Dziękując za rozmowę warto podkreślić, że WSR to nowoczesna, znakomicie wyposażona placówka, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w różnym wieku. W jednym z artykułów zamieszczonych na platformie EPALE[6] zapytano cyt.: „Skoro uczenie się dorosłych w tak znaczący sposób wpływa na zdrowie i dobrostan, co powinni robić lokalni twórcy polityk w zakresie zdrowia, edukacji i usług lokalnych?  Co powinny zrobić placówki kształcenia dorosłych i ich odpowiedniki w służbie zdrowia, aby bardziej efektywnie połączyć usługi?” Myślę, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest dobrym przykładem placówki, która nie tylko prowadzi  kształcenie na poziomie wyższym, ale także współpracuje z licznymi partnerami = społecznymi, samorządowymi, edukacyjnymi - z wielkim zaangażowaniem na rzecz poprawy stanu zdrowia całego społeczeństwa.

 

Maria Idźkowska – Ambasadorka EPALE

 

[1]Źródło: http://rpo.slaskie.pl/media/addons/ebiuletyn/2017/1/?W_numerze___Ekspert...

 

[2]  tamże

[3]  http://www.wsr.edu.pl/uczelnia

[4] tamże

[5] http://www.wsr.edu.pl/akty-prawne/send/15-akty-prawne/75-statut-wyzszej-...

[6] /pl/comment/11797#comment-11797

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn