Przejdź do treści
Blog
Blog

Czego oczekuje EKZZ odnośnie europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego?

W nowym sprawozdaniu Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wezwała do poszerzenia zakresu kryteriów jakości przygotowania zawodowego. Jednak nowy „złoty wiek” zainteresowania przygotowaniem zawodowym musi zmienić się w „złoty wiek” wdrażania – napisał Jeff Bridgford z King’s College London.

Jeff Bridgford (King’s College London) opiniuje opublikowane ostatnio zalecenia EKZZ/Unionlearn w sprawie europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego.

W ciągu ostatnich kilku lat nagle zdano sobie sprawę – zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim – że należy rozwijać przygotowanie zawodowe, aby wspomagać młodych ludzi w okresie przejścia ze szkoły do pracy; tymczasem liczba osób objętych programami przygotowania zawodowego nadal spada. Przy okazji kongresu w 2015 r., Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) raz jeszcze podkreśliła nieodzowność nowej ścieżki dla Europy z programem inwestycyjnym na poziomie 2% PKB rocznie przez kolejne 10 lat, aby stworzyć około 11 milionów wysokiej jakości miejsc pracy. Kształcenie w miejscu pracy powinno znaleźć się pośród najważniejszych priorytetów krajów europejskich, ponieważ ułatwia młodym ludziom przechodzenie z systemu edukacji i szkoleń na rynek pracy, a także zapewnia pracownikom dostęp do kształcenia ustawicznego, co ułatwia im zachowanie miejsc pracy, doskonalenie umiejętności i rozwój kariery zawodowej.

Jesteśmy świadkami „złotego wieku” zainteresowania strategiami szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego, które należy przekształcić w „złoty wiek” wprowadzania tych strategii w życie. Jakość przygotowania zawodowego i systemów szkoleń to kluczowy element, który trzeba doskonalić, zwłaszcza pod kątem wyników szkoleń, warunków i ochrony pracy.

Aby wspomóc ten proces, EKZZ wraz z Unionlearn, wydziałem edukacji brytyjskiego Trades Union Congress, jednej z największych organizacji afiliowanych EKZZ, zaproponowały zbiór standardów i kryteriów jakości, które stanowiłyby podwaliny europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego.

Na podstawie analizy najnowszych osiągnięć w zakresie strategii przygotowania zawodowego na poziomie krajowym i europejskim, europejskie ramy odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego obejmują dwadzieścia tematów wymienionych w ramce:

Tematy europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego

 

 1. Definicje
 2. Ramy prawne
 3. Partnerstwo społeczne i zarządzanie
 4. Równe szanse dla wszystkich
 5. Sprawiedliwy podział kosztów między pracodawcami a organami publicznymi
 6. Reagowanie na potrzeby rynku pracy
 7. Formalne umowy
 8. Indywidualne możliwości rozwoju i kariery zawodowej uczniów
 9. Płaca i ochrona socjalna
 10. Bezpieczne środowisko pracy
 11. Wytyczne i poradnictwo
 12. Procedury zapewniania jakości
 13. Solidne fundamenty wiedzy
 14. Równowaga pomiędzy szkoleniami w miejscu pracy a kształceniem w szkołach
 15. Nauczyciele, instruktorzy i mentorzy
 16. Kompetencje/czas trwania
 17. Certyfikacja i uznawanie
 18. Rozwój
 19. Uznawanie kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
 20. Mobilność na poziomie krajowym i europejskim

 

Odnośnie każdego tematu obowiązuje standard jakości wyznaczony przez komitet wykonawczy EKZZ w 2013 r. oraz szereg kryteriów jakości, które umożliwiają pomiar tych standardów w sposób zrozumiały. Kryteria jakości zostały sformułowane jako proste pytania wymagające odpowiedzi „tak” lub „nie”. Pozwala to uniknąć filozoficznych czy abstrakcyjnych dywagacji. Im więcej zainteresowanych stron odpowie twierdząco na zadane pytania, tym większe prawdopodobieństwo stworzenia wysokiej jakości systemu przygotowania zawodowego.

Standardy i kryteria jakości są szeroko zakrojone i obejmują ważne zagadnienia, które są często pomijane, a mianowicie:

 • Czy system przygotowania zawodowego oferuje możliwości wszystkim, zarazem zachęcając do uczestnictwa przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych?
 • Jeżeli młodzi ludzie nie mają dostępu do przygotowania zawodowego, czy istnieją inne rozwiązania umożliwiające ich integrację z rynkiem pracy?
 • Czy od nauczycieli i instruktorów pracujących z uczniami w placówkach kształcenia wymaga się posiadania formalnych kwalifikacji?
 • Czy system przygotowania zawodowego przewiduje szkolenia dla mentorów w zakładach pracy?
 • Czy system przygotowania zawodowego zapewnia uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego?

Przy każdym temacie ujętym w ramach odniesienia podano jeden przykład dobrej praktyki bądź ich większą liczbę oraz zobrazowano ogólny konsensus w zakresie różnic między standardami i kryteriami jakości EKZZ a „zasadami przewodnimi” europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, które już zostały przyjęte przez Radę Unii Europejskiej.

W ten sposób Europejska Konfederacja Związków Zawodowych pragnie wnieść praktyczny wkład w stworzenie europejskich ram odniesienia na rzecz przygotowania zawodowego.

Sprawozdanie jest dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

Na podstawie sprawozdania EKZZ/Unionlearn oraz raportu poświęconego opłacalności, którego autorami są BusinessEurope, UEAPME i CEEP, europejscy partnerzy społeczni wystosowali wspólne oświadczenie, w którym wzywają do debaty z instytucjami europejskimi i państwami członkowskimi nad wspólnymi działaniami na rzecz poszerzenia zakresu oraz podniesienia skuteczności i jakości przygotowania zawodowego, a także jego doskonalenia w całej Europie. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj (link zewnętrzny).

Login (2)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej