Przejdź do treści
Blog
Blog

Technika na rzecz dobra – odblokowanie podejścia opartego na potrzebach u więźniów borykających się z trudnościami w uczeniu się

Większość badań wykazała, że ​​co najmniej 1 na 3 osoby przebywające w więzieniu mają co najmniej jedną trudność w uczeniu się i / lub niepełnosprawność. Pod tym parasolem uwzględniono różne warunki, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), dysleksja, dyspraksja (znana również jako zaburzenie koordynacji rozwojowej) (DCD) lub dyskalkulia, zaburzenia rozwoju języka (DLD) oraz Trudności w uczeniu się. Chociaż często rozważają każdy warunek oddzielnie, w rzeczywistości wszystkie one często nakładają się na siebie, dzięki czemu każda osoba będzie miała unikalny wzór silnych stron i wyzwań. Do tej pory dostarczenie praktycznego sposobu identyfikowania potrzeb i zapewniania praktycznego wsparcia było trudne. Przy pomocy neuronauki i technologii można to teraz osiągnąć.

Learning disabilities word cloud

   

   

Trudności w uczeniu się – wyzwanie w definicjach

Wiele osób borykających się z trudnościami w uczeniu się i/lub niepełnosprawnością (ang. Learning Difficulties and/or Disabilities; LDD) osadzonych w brytyjskich więzieniach zyskało większą uwagę w ciągu ostatniej dekady. W różnych publikacjach, w tym w Unlocking Potential – A review of education in prison i The Bradley Raport poruszono temat zmierzenia dokładnej liczby osób z LDD w aresztach. W Coates Review podano, że co trzecia osoba będąca w rękach wymiaru sprawiedliwości miała LDD. Niezależnie od konkretnej liczby (a może się ona różnić w zależności od jednostki statystycznej i płci), dokumenty te wzywały do podjęcia działań nie tylko w celu identyfikacji osadzonych, którzy cierpią na LDD, ale również w celu wyszkolenia pracowników, aby zapewnić odpowiednie i praktyczne wsparcie.

Pod parasolem

Pod pojęciem LDD uwzględniono różne schorzenia, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia ze spektrum autyzmu, dysleksja, dyspraksja (znana również jako zaburzenia koordynacji rozwoju), dyskalkulia, zaburzenia rozwoju językowego, tiki i zaburzenia uczenia się. Użyto również różnych terminów, takich jak zaburzenia rozwojowe czy niepełnosprawność i specyficzne trudności w uczeniu się, w tym niektóre i nie zawsze wszystkie z powyższych schorzeń. Zamiast koncentrować się wyłącznie na niepełnosprawności i upośledzeniu, zaczyna się również wykorzystywać bardziej pozytywne terminy podkreślające różnice w sposobie, w jaki pracują nasze mózgi – takie jak „neuroróżnorodność”.

Do niedawna wiele badań i praktyk koncentrowało się bardziej na niektórych schorzeniach niż na innych i często badano je pod kątem występowania pojedynczych schorzeń, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie te niedomagania często się pokrywają. Jedno z ostatnich badań przeprowadzonych w Youth Offenders Institution wykazało, że 47% młodych ludzi dysponuje umiejętnościami językowymi znacznie poniżej średniej dla całej populacji, a ponad jedną osobę na cztery badane uznano za niepełnosprawną (Hughes i inni, 2017 r.). Każdy ma swój unikalny profil.

Orange umbrella in amongst black umbrellas
Poza parasolem

Droga wielu osób, które trafiły w ręce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, mogła być „nieprzyjemna”. Wielu osadzonych napotykało już wcześniej problemy, zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu, z większym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak skłonność do samookaleczenia i prób samobójczych.

U niektórych występuje większa szansa, że ich potrzeby nie zostaną spełnione, rozpoznane lub w pełni wsparte. Niektóre z tych osób na przykład:

 • Mogły być w grupie określanej jako LACYP (ang. Looked After Child or Young Person; dziecko lub młoda osoba wymagająca opieki). Być może przechodzili oni ze szkoły do szkoły, co utrudniało ocenianie i kontynuację nauki pomimo dowodów na duże trudności w nauce.
 • Mogły zostać wydalone ze szkoły. W tej grupie występuje wysoki poziom niezdiagnozowanych LDD, ale obecnie nie ma obowiązku przeprowadzania badań w kierunku tego zesołu schorzeń.
 • Mogły doświadczyć nieuznania ich potrzeb za ważne przez innych, np. pochodzą ze środowisk społecznych, w których ich rodzice mieli podobne wzorce trudności, ale nigdy nie zostali zdiagnozowani.
 • Mogły pochodzić z innego kraju, w którym LDD są słabiej rozpoznawane.
 • Mogły być bezdomne.
 • Mogły mieć inne objawy, które należy rozważyć. Zainteresowanie związkiem między urazowym uszkodzeniem mózgu a ADHD wzrasta. Określenie czy problemy z uwagą są spowodowane przez ADHD, uraz głowy lub potencjalnie połączenie obu tych elementów może być trudne (zwłaszcza jeśli nie weźmie się tego pod uwagę). W swoim raporcie „Repairing Shattered Lives” Williams przytacza dowody, że w Anglii nawet 60% młodych ludzi w areszcie doświadczyło urazowego uszkodzenia mózgu. Trudno jest również określić, czy ktoś ma dysleksję, skoro porzucił szkołę w młodym wieku i nie nauczył się kluczowych umiejętności czytania, pisania i literowania.

Obecne podejście może ograniczać

Narzędzia do badań w formie papierowej są ograniczone, ponieważ nie mogą być konsekwentnie dostarczane, nie umożliwiają uczestnictwa osób, które nie potrafią czytać lub nie rozumieją języka angielskiego, wymagają uprawnień osoby do wprowadzania informacji i nie przekazują informacji zwrotnych osobie odpowiadającej na pytania. Często skupiają się na jednym aspekcie badania na ADHD lub dysleksję, ale nie biorą pod uwagę nakładania się obu tych zaburzeń. Są one ograniczone, ponieważ nie są w stanie zebrać informacji i zintegrować wyników w celu uzyskania pełniejszego obrazu przeszłych i obecnych przeciwności, jak również profilu osoby. Na przykład, jeśli prowadzi się badanie w kierunku dysleksji, istnieje potrzeba zapytania o angielski jako drugi język i o uczęszczanie do szkoły, w przeciwnym razie trudniej jest ustalić dysleksję na podstawie analfabetyzmu funkcjonalnego. Pytania dotyczące urazów głowy są istotne przy rozważaniu urazowych uszkodzeń mózgu, ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz przy ustalaniu przyczyn trudności w nauce, w przeciwnym razie można przyjąć fałszywe założenia.

Brak zaufania i szkolenia ze strony personelu niewyspecjalizowanego w zakresie LDD może również ograniczyć rozmowy z osadzonymi i wynikające z tego praktyczne usprawnienia w zakresie edukacji i pracy w zakładzie karnym.

Technologia może zapewnić całościowe badania skoncentrowane na danej osobie wraz ze wsparciem dla niej i personelu edukacyjnego

Jednym z dostępnych narzędzi, z którego korzysta obecnie ponad 20 tys. osób w więzieniach w całej Wielkiej Brytanii, jest komputerowy system Do-IT Profiler, dostarczający:

 • biopsychospołeczne podejście do identyfikowania mocnych stron i wyzwań związanych z LDD oraz gromadzenia wiedzy na temat ogólnych potrzeb danej osoby;
 • narzędzia oceny i zasoby związane z nauką, umiejętnościami czytania, pisania, liczenia, dobrym samopoczuciem i wsparciem w zdobywaniu umiejętności zawodowych i przygotowaniu do resocjalizacji;
 • możliwość integracji informacji z wielu źródeł i analizy danych w jednym miejscu poprzez platformę do zarządzania;
 • natychmiastowe, zindywidualizowane informacje zwrotne dla danej osoby, a także wskazówki dla pracowników i dane do planowania – obecnie i na przyszłość;
 • narzędzia monitorowania, które przedstawiają dowody działań i wyniki;
 • badanie w wielu językach, również tekst w danym języku, co oznacza, że w więzieniach może być profilowanych jednocześnie wiele osób.

Do-IT Profiler on a computer screen

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.doitprofiler.com lub napisz na adres e-mail info@doitprofiler.com.

Helen Arnold-Richardson

Helen Arnold-Richardson

Jako dyrektor biznesowy w Do-IT Solutions dla systemu sądownictwa karnego, Helen wnosi ogromną wiedzę i doświadczenie z zakresu neuroróżnorodności i nauki o studentach i osadzonych. Pracowała na różnych stanowiskach, od wykładowcy prawa w college’u do kierownika wyższego szczebla zarówno w FE, jak i sektorze przestępczości młodocianych. To właśnie tam po raz pierwszy zetknęła się z programem Profiler i opanowała jego użyteczność do perfekcji, jeszcze zanim zaczęła pracować dla Do-IT Solutions.

Prowadziła projekty, kontrakty i zespoły wspierające osadzonych w aresztach i po ich opuszczeniu, dzięki czemu zdobyła wiedzę z pierwszej ręki na temat wyzwań stojących przed osadzonymi i personelem.

Pracowała przy projektach europejskich koncentrujących się na ograniczaniu zjawiska recydywy i wspieraniu osób przebywających w areszcie oraz zasiadała w radach strategicznych i grupach doradczych wspierających ograniczanie zjawiska recydywy poprzez edukację osadzonych. Helen jest również członkiem zarządu organizacji charytatywnej „The Key – Unlocking Potential”.

Do-IT logo

Amanda Kirby

Profesor Amanda Kirby

Amanda jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym firmy Do-IT. Zyskała międzynarodową reputację w dziedzinie zaburzeń rozwojowych i jest wykwalifikowanym lekarzem pierwszego kontaktu. Pracuje w niepełnym wymiarze godzin na Uniwersytecie Południowej Walii. Od 14 lat działa również w sektorze wymiaru sprawiedliwości, opracowując odpowiednie kontekstowo narzędzia i wytyczne. Ma międzynarodową reputację w dziedzinie neuroróżnorodności oraz tytuł doktora. Jest autorką listy kontrolnej w badaniu dyspraksji wśród dorosłych, jedynej zalecanej listy kontrolnej w tym zakresie według europejskich wytycznych z roku 2016.

Stworzyła The Dyscovery Centre, centrum kliniczne dla dzieci i dorosłych z trudnościami w uczeniu się, które prowadzi od ponad 15 lat i od kilku lat pracuje w służbie zdrowia psychicznego dla dorosłych. Zasiadała w strategicznych organach rządowych, m.in. w ministerstwie pracy i emerytur, rządzie Walii i grupie zadaniowej ds. strategii w zakresie autyzmu. Pomagała poprowadzić prace nad pakietem narzędzi do walki z ukrytym upośledzeniem (Hidden Impairment Toolkit) oraz brytyjską stroną internetową pracodawców dla HING (grupa sponsorowana przez ministerstwo pracy i emerytur).

Amanda opublikowała również 100 referatów i 8 książek z tej dziedziny, przetłumaczonych na 5 języków, i pełniła funkcję doradcy w zakresie dostępności m.in. książek z serii o Harrym Potterze dla osób cierpiących na autyzm.

Może Cię również zainteresować:

Login (2)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej