Przejdź do treści
Blog
Blog

Ocena umiejętności: Klucz do zapewnienia możliwości skutecznego i zindywidualizowanego kształcenia w zakładzie karnym

Asystent ds. Projektów w EAEA, Georgios Karaiskos, o wadze oceny umiejętności i potrzeb osadzonych na rzecz podniesienia skuteczności edukacji więziennej.

Prison education Skills Assessment

 

Asystent ds. Projektów w EAEA, Georgios Karaiskos, o wadze oceny umiejętności i potrzeb osadzonych na rzecz podniesienia skuteczności edukacji więziennej.

 

Decydujący krok w stronę rozwoju osobistego i zawodowego

W ramach inicjatywy ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych, działania ujętego w Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności, ocena umiejętności jest pierwszym decydującym krokiem, który muszą postawić dorośli o niskich kwalifikacjach, aby móc wkroczyć na ścieżkę poprawy umiejętności i uzyskać dostęp do szerszego wachlarza możliwości edukacyjnych.

Prison ed Upskilling Pathways

Procedura oceny zapewnia osobom dorosłym o niskich kwalifikacjach możliwość zidentyfikowania posiadanych umiejętności oraz potrzeb w zakresie ich poprawy. Proces identyfikacji jest cennym narzędziem do udostępniania zindywidualizowanych możliwości edukacyjnych oraz wspierania uczącego się w przechodzeniu na drugi etap tego trzyetapowego podejścia, zilustrowanego powyżej. Należy pamiętać, że umiejętności uznaje się za niezbędny atut w rozwoju osobistym i zawodowym każdego, a zwłaszcza osób, które muszą poprawić swoje umiejętności. Dlatego ocena umiejętności stanowi punkt wyjścia dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w ich dążeniu do lepszej przyszłości.

Osadzeni to grupa docelowa wpisująca się w powyższą charakterystykę, która pilnie potrzebuje oceny umiejętności i oferty skuteczniejszej edukacji.

 

Wartość dodana oceny umiejętności w kontekście edukacji więziennej

Wyniki projektu PIAAC poświęconego osadzonym w USA, który jak dotąd jest jedynym badaniem porównawczym na ten temat, potwierdzają tezę, że populacja osadzonych cechuje się niższymi umiejętnościami czytania i pisania oraz umiejętnościami rozumowania matematycznego w porównaniu z ogółem populacji. Jest to kolejny dowód na poparcie wspomnianego wcześniej argumentu o pilności zapotrzebowania na możliwości edukacyjne i ocenę umiejętności w zakładach karnych.

W zaleceniach Rady Europy w sprawie edukacji więziennej z 1989 roku czytamy o tym, jak ważne jest zapewnienie szerokiego spektrum możliwości edukacyjnych w zakładach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem alfabetyzacji. Zgodnie z tymi zaleceniami edukacja więzienna powinna dążyć do rozwoju całej osoby, mając na uwadze jej kontekst społeczny, ekonomiczny i kulturowy. Ocena umiejętności to skuteczne narzędzie, które może pomóc w zapewnieniu wydajnych i szytych na miarę programów dla osadzonych.

Wedle raportu GHK na temat edukacji i szkoleń w zakładach karnych w Europie, opracowanego dla Komisji Europejskiej w 2013 r., zaledwie 3-5% populacji osadzonych w UE-27 posiada kwalifikacje do podjęcia studiów, a odsetek osób przedwcześnie kończących naukę jest wysoki wśród osadzonych w wielu krajach. Fakty te kształtują perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego osadzonych po opuszczeniu zakładu karnego. Odpowiedzią na tę rzeczywistość może być zapewnianie edukacji w zakresie umiejętności podstawowych (czytania i pisania oraz rozumowania matematycznego) oraz szkolenie zawodowe. Oferty edukacyjne powinny jednak zaspokajać indywidualne potrzeby oraz uwzględniać aspiracje osadzonych, co podkreślają Europejskie Reguły Więzienne:

„Każdy zakład karny stara się zapewnić więźniom dostęp do programów edukacyjnych, które są wszechstronne jak tylko możliwe i które spełniają ich indywidualne potrzeby biorąc pod uwagę ich aspiracje”.

Z tej perspektywy wydaje się oczywiste, że ocena umiejętności i potrzeb, przeprowadzona przed przedstawieniem oferty edukacyjnej w zakładzie karnym, powinna być traktowana nie jako opcja, lecz konieczność.

 

Planowanie przyszłości

W różnych częściach kontynentu pojawiają się inicjatywy na rzecz rozwoju oceny umiejętności w zakładach karnych, ale obraz jest nadal fragmentaryczny i brakuje zbiorowego podejścia opartego na wspólnym porozumieniu. W raporcie GHK na temat edukacji i szkoleń w zakładach karnych w Europie czytamy, że w krajach takich jak Hiszpania i Irlandia opracowano znormalizowane pakiety ewaluacyjne oraz zindywidualizowane programy szkoleniowe. Raport informuje jednak również o tym, że liczba osadzonych dorosłych, którzy uczestniczą w programach edukacyjnych i szkoleniowych nadal pozostaje w większości krajów niska. Może to wynikać z różnych czynników, w tym z faktu, iż oferowane przedmioty nie odpowiadają na zainteresowania osadzonych, co ponownie wskazuje na potrzebę oceny umiejętności i potrzeb wśród więźniów.

Programy unijne wspierają szeroką gamę projektów związanych z edukacją i szkoleniami w zakładach karnych; pojawiają się nowe inicjatywy na rzecz współpracy oraz dzielenia się doświadczeniami i wiedzą. Wśród wielu innowacyjnych projektów zmierzających do poprawy przyszłości edukacji więziennej i oceny umiejętności można wymienić następujące:

  • Foriner – projekt, którego celem jest zapewnienie osadzonym w europejskich zakładach, a pochodzącym spoza UE, dostępu do jakościowej, certyfikowanej edukacji niższego poziomu.
  • Partnerstwo edukacyjne Grundtvig Uznawanie dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności w kontekście zakładów karnych, którego celem jest identyfikowanie czynników hamujących rozwój uznawania dotychczasowych efektów uczenia się i nabytych umiejętności w zakładach karnych.
  • Skills4freedom – to projekt poświęcony rozwojowi umiejętności przekrojowych.
  • SkillHUBS – projekt, którego celem jest stworzenie ponadnarodowego modelu doradztwa i szkolenia dla osadzonych poprzez położenie nacisku na ocenę umiejętności i potrzeb.

Dzięki położeniu nacisku na ocenę umiejętności i potrzeb, stawiamy jednostkę w centrum uwagi, wykorzystując w ten sposób maksymalnie kształtującą moc edukacji. Jak mówi Steven Tyrell, zdobywca nagrody głównej na „Festival of Learning 2017” i były osadzony, o swoich doświadczeniach w zakresie edukacji więziennej:

„Sporo się uczyłem i przeprowadziłem ponowną ocenę swojego życia oraz tego, czego od niego chcę”.


Georgios Karaiskos jest Asystentem ds. Projektów w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Dorosłych (EAEA). Ukończył studia na wydziale Filozofii i Edukacji Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Grecja; posiada tytuł magistra w dziedzinie edukacji dorosłych uzyskany na Uniwersytecie w Glasgow. Jako certyfikowany nauczyciel żywo interesuje się edukacją włączającą i jest głęboko przekonany o kształtującej sile edukacji.

Login (7)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej