Przejdź do treści
Blog
Blog

Sześć kluczowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie a aktywne starzenie się

Integracja społeczna osób starszych jest jedną z flagowych polityk Komisji Europejskiej. Była ona stale promowana w poprzednich okresach budżetowych oraz przez wiele różnych instrumentów i programów unijnych. W ten sposób, możliwe było podkreślenie wielu aspektów, które mogą przyczynić się do powszechnego uznania społecznej i kulturowej wartości utrzymania aktywności i pełnego zaangażowania starszych członków naszych społeczności w zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Oryginał tekstu opublikowany w języku angielskim przez Altheo VALENTINI


The six key competencies for life learning in later life and active ageing

    

Integracja społeczna osób starszych jest jedną z flagowych polityk Komisji Europejskiej. Była ona stale promowana w poprzednich okresach budżetowych oraz przez wiele różnych instrumentów i programów unijnych. W ten sposób, możliwe było podkreślenie wielu aspektów, które mogą przyczynić się do powszechnego uznania społecznej i kulturowej wartości utrzymania aktywności i pełnego zaangażowania starszych członków naszych społeczności w zrównoważony rozwój społeczeństwa. 

Kilka lat temu, dzięki realizacji bardzo udanego projektu finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", mającego na celu zaangażowanie osób starszych w krytyczną analizę kina europejskiego i praktyczne doświadczenia w zakresie tworzenia filmów (CINAGE - Europejskie Kino Aktywnego Starzenia się), pojawiła się okazja uczestniczyć w identyfikacji i analizie sześciu najistotniejszych kompetencji w zakresie aktywnego starzenia się.

Oto lista sukcesów i dobrych praktyk, oficjalnie uznanych za takie przez Komisję w ramach programu Erasmus+, przedstawionych w sześciu kategoriach kompetencji:

  1. Uczenie się

Dotyczy to możliwości uczestniczenia w uczeniu się w późniejszym życiu, w tym samodzielnego uczenia się, możliwości uaktualniania lub rozwijania umiejętności, możliwości kreatywnej edukacji oraz szkolenia w zakresie nowych technologii.

"Old Guys Say Yes to Community" to projekt Erasmus+, którego celem jest wspieranie włączania starszych obywateli w działania edukacyjne tak, aby pozytywnie wpłynąć na ich dobre samopoczucie, zdrowie i życie społeczne. Ten dwuletni projekt przyniósł wiele różnych rezultatów oraz stworzył platformę OER (Open Educational Resources), na której można znaleźć materiały do nauki.

  1. Obywatele i społeczność

Ta kategoria dotyczy bycia aktywnym obywatelem w podeszłym wieku, uczestniczenia w działalności wolontariackiej lub płatnej, przynoszącej korzyści jednostce i społeczeństwu. Społecznością, do której dana osoba wnosi swój wkład, może być rodzina, zbiorowość lokalna, dzielnica, miasto, region, naród lub społeczność globalna. Działalność obywatelska może również przyczyniać się do spójności międzypokoleniowej.

Bardzo dobrym przykładem tej kompetencji jest Mobilność Skautów, projekt mający na celu zaangażowanie seniorów w procesy decyzyjne oraz umożliwienie i wzmocnienie ich pozycji jako koproducentów w tworzeniu środowiska i usług przyjaznych dla osób starszych. Partnerzy projektu opracowali Kurs Szkoleniowy Online dostępny w 5 różnych językach, który zawiera informacje ogólne, inspirujące przykłady i praktyczne narzędzia przydatne w tworzeniu środowisk przyjaznych dla osób starszych.    

  1. Zdrowie

Odnosi się to do utrzymania dobrego samopoczucia w starszym wieku, biorąc pod uwagę aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne. Styl życia, jakość usług i wsparcia oraz możliwości nawiązania kontaktów społecznych, opieki i bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Jako reprezentant jedno z najpopularniejszych tematów w panoramie projektów Erasmus+ skierowanych do osób starszych, projekt Vivifrail skupia się na założeniu, że zdrowie osób starszych powinno być mierzone pod kątem tego, jak dobrze dana osoba funkcjonuje, a nie jako posiadanie chorób, które determinują średnią długość życia, jakość życia oraz zasoby lub formy wsparcia, których potrzebuje każda populacja. Ponadto zasoby internetowe opracowane w ramach partnerstwa Vivifail są dostępne w 11 językach UE i są obecnie wykorzystywane przez ponad 5000 pracowników służby zdrowia docierających do ponad 15 000 osób.

  1. Emocje

Obejmuje to zachowanie autonomii i godności w starszym wieku oraz zapewnienie i otrzymanie społecznych i emocjonalnych: opieki i wsparcia, zarówno w domu, jak i w społeczności. Handling Multiculturality in Care to kolejny bardzo użyteczny projekt, który stanowi odpowiedź na połączenie wyzwań demograficznych i międzykulturowych. Bezpośrednie zaangażowanie opiekunów we współtworzenie własnych materiałów szkoleniowych, zaangażowanie profesjonalnych aktorów w działania szkoleniowe oraz, bardziej ogólnie, bardzo ścisła współpraca pomiędzy życiem zawodowym i edukacją w ogólnym rozwoju i planowaniu procesu pedagogicznego, czynią ten projekt jednym z najbardziej istotnych dla kompetencji "emocjonalnych".

  1. Finanse/ Ekonomia

To te aspekty środowiska gospodarczego, które mają szczególny wpływ na aktywne starzenie się i bezpieczeństwo. Innymi słowy, dochód, możliwości pracy i ochrona socjalna, np. emerytury i inne zasiłki. A co z "Magazynem możliwości"? To zbiór środków i zasobów, w którym ludzie po pięćdziesiątce mogą znaleźć narzędzia, które pomogą im zorganizować życie i zrealizować przyszłe plany. Narzędzia takie mogą być wykorzystane do zdobycia nowych umiejętności, rozpoczęcia nowej kariery zawodowej, założenia firmy, znalezienia nowych przyjaciół lub uzyskania przeglądu swoich finansów. Jest to główny rezultat projektu Catch the Ball, który wraz z Akademią Szans ma na celu w szczególności zaspokojenie potrzeb osób w trzecim wieku, aby umożliwić im znalezienie nowych sposobów i środków rozwoju i wzrostu tak, aby ostatnie lata ich życia mogły być aktywne i przyjemne.

  1. Technologie

Kategoria dotyczy dostępu do technologii i korzystania z niej, w tym komputerów, telefonów komórkowych i aplikacji - na potrzeby portali społecznościowych, komunikacji elektronicznej, e-learningu. Obejmuje również technologie wspomagające, na przykład mobilności w celu utrzymania aktywnego starzenia się; lub uzyskania opieki wspierającej samodzielność, na przykład teleopieki. W ramach tego ostatniego obszaru kompetencji warto wspomnieć o projekcie AcTive, którego głównym celem jest opracowanie materiałów szkoleniowych, zwracających szczególną uwagę na specyficzne potrzeby osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z urządzeń opartych na technologiach ICT (np. smartfonów czy systemów powiadamiania ratunkowego). Te materiały szkoleniowe mogą być wykorzystywane przez rówieśników, przyjaciół i rodzinę, ale także przez profesjonalnych użytkowników, aby odpowiedzieć na pytania i pokazać korzyści, które technologia ma do zaoferowania w codziennym życiu. Materiały szkoleniowe są wspierane przez platformę internetową.

Login (29)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej