Przejdź do treści
Blog
Blog

Rozpoznaj, opisz, zaprezentuj!

Od momentu przyjęcia Europejskich Ram Kwalifikacji w debacie publicznej rośnie znaczenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności.W jaki sposób w ich rozwoju pomagają instytucje europejskie?

Ponieważ polityka edukacyjna należy do kompetencji państw członkowskich UE, działania instytucji europejskich mogą mieć jedynie charakter miękki – doradczy lub informacyjny. Główną rolę w tym zakresie odgrywają dwie dyrekcje generalne Komisji Europejskiej (Edukacji i Kultury oraz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP).

Dzięki nim każdy Europejczyk ma dostęp do systemu narzędzi ułatwiających rozpoznanie, opis i prezentację własnych kwalifikacji. Wśród najważniejszych elementów tego systemu są: Eures, Europass, Euroguidance, Esco, EU Skills Panorama, Learning Opportunities and Qualifications oraz Disco. Większość z nich działa w formie internetowych portali doradczych, stron informacyjnych, baz wiedzy czy też wyspecjalizowanych integratorów usług, za którymi stoją niektóre europejskie sieci informacyjne.

 

EURES ---------------------------------------------------------------------------------------------

https://eures.praca.gov.pl

Eures

To sieć, której nazwa powstała od angielskich słów European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia). Współpraca służb i ich partnerów na rynku pracy ma służyć wspieraniu mobilności pracowników w UE. Sieć ułatwia swobodny przepływ pracowników poprzez międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich, a także identyfikowanie przeszkód w mobilności i przeciwdziałanie im.

 

 

EUROPASS -----------------------------------------------------------------------------------------

www.europass.org.pl

EuropassTo sieć współpracy, której celem jest zwiększenie przejrzystości kwalifikacji oraz wspieranie mobilności edukacyjnej i zawodowej Europejczyków. Służy temu portfolio dokumentów funkcjonujących w jednolitej formie na terenie całej UE oraz państw współpracujących. Na portfolio składają się: CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej, a także trzy dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplement do Świadectwa Czeladniczego, Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego. Pierwszy z wymienionych dokumentów (Europass-CV) to wzór życiorysu, który umożliwia użytkownikowi atrakcyjną prezentację kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności.

Drugi zawiera informacje na temat znajomości języków obcych wraz z opisem doświadczeń, które miały na nią wpływ. Europass-Mobilność prezentuje wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych. Suplementy natomiast ułatwiają zrozumienie znaczenia dyplomu w zakresie kompetencji jego posiadacza. Każdy ze wspomnianych dokumentów funkcjonuje samodzielnie, ale kompletując je, można stworzyć pełny, indywidualny profil zawodowy i osobowościowy.

 

EUROGUIDANCE -------------------------------------------------------------------------------------

www.euroguidance.pl

Euroguidance

To sieć europejska, która zapewnia aktywny rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Główne jej cele to promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa i zapewnienie jego wysokiej jakości przez całe życie oraz wspieranie mobilności w celach edukacyjnych. Grupą docelową sieci są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki w zakresie edukacji i rynku pracy.

 

 

 

KLASYFIKACJA ESCO --------------------------------------------------------------------------------

www.ec.europa.eu/esco/portal/home

ESCOTo portal internetowy, który identyfikuje i kategoryzuje umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody ważne na europejskim rynku pracy, edukacji i szkoleń. Dzięki temu można łatwo porównać kompetencje i umiejętności z wymaganiami pracodawców oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych państwach.

 

 

EU SKILLS PANORAMA -------------------------------------------------------------------------

www.skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

EU_Skills_PanoramaTo portal gromadzący przekrojowe dane, prognozy i wyniki badań na temat umiejętności oraz kompetencji.W serwisie możliwe jest sortowanie statystyk według krajów, sektorów, zawodów czy wskaźników. Na portalu dostępne są również: specjalistyczny blog z artykułami ekspertów, ciekawostki analityczne oraz bardzo użyteczne źródła zewnętrzne.

 

PORTAL LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS -----------------------------------------

http://ec.europa.eu/ploteus/pl

Ploteus

To internetowa platforma zawierająca informacje na temat kursów zawodowych, kształcenia w miejscu pracy oraz kwalifikacji.

 

 

 

DISCO -------------------------------------------------------------------------------------------

www.disco-tools.eu/disco2_portal

Dicso_tools

To skrót od angielskiego European Dictionary of Skills and Competences – czyli internetowa baza wiedzy. Jest to szczegółowy słownik europejskich pojęć na temat umiejętności i kwalifikacji.

 

 

Komisja Europejska zapewnia każdemu Europejczykowi dostęp do narzędzi ułatwiających rozpoznanie, opis i prezentację własnych kwalifikacji. Na pierwszy rzut oka wszystkie te działania niewiele łączy: wdrażano je w różnym czasie, niektóre doczekały się wielu wersji językowych, inne są dostępne tylko po angielsku. Narzędzia te mają jednak istotne cechy wspólne. Po pierwsze, służą obywatelom Europy w każdym wieku do skutecznego rozeznania własnych umiejętności i kwalifikacji. Po drugie, wspierają realizację strategii Europa 2020 oraz Procesu Kopenhaskiego: ułatwiają osiąganie sukcesów edukacyjnych i zawodowych, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju całej Wspólnoty oraz poprawy wskaźników ekonomicznych. Pomagają też w walce z bezrobociem, a pośrednio także z ekspansją kryzysów wojennych i zagrożeń terrorystycznych, powodujących fale uchodźców.

W najbliższym czasie można się spodziewać odświeżenia spojrzenia Komisji Europejskiej na spójność unijnych działań i narzędzi służących rozpoznawaniu i prezentacji kompetencji. W przyjętym przez Komisję Europejską w czerwcu planie pn. The New Skills Agenda for Europe zapowiedziano działania w trzech kierunkach – chodzi o podniesienie jakości i trafności kształtowanych kompetencji, uczynienie umiejętności i kompetencji jeszcze bardziej widocznymi i porównywalnymi oraz poprawę informacji na temat kompetencji dla lepszych indywidualnych wyborów karier. Na szczegółowe propozycje rozwiązań systemowych Komisji Europejskiej w dziedzinie kwalifikacji kompetencji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Login (1)

Users have already commented on this article

Chcesz zamieścić komentarz? Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej