Przejdź do treści
Blog
Blog

Umiejętność czytania i pisania w edukacji dorosłych... zacznijmy od przykładów dobrych praktyk!

Chcemy docenić wysiłki społeczności Erasmus+ w osiąganiu tego celu poprzez przedstawienie projektów, które wyróżniają się swoim oddziaływaniem, wkładem w tworzenie polityki, wynikami, innowacyjnością i/lub kreatywnym podejściem. Projekty te zostały oznaczone przez Komisję  Europejską jako "Success Story". Mamy nadzieję, że będą one źródłem inspiracji dla innych!

ok. 6 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!

     

Oryginał opublikowany w języku angielskim przez Altheo Valentini


 

Literacy in adult education

    

Jeśli andragogika, teoria edukacji dorosłych, jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej złożonych i niejednorodnych dziedzin w obszarze nauk pedagogicznych, to pojęcie alfabetyzmu doskonale odzwierciedla jego złożoność w praktyce. Pokazuje ono wielowymiarową i transdyscyplinarną istotę poradnictwa i oferty edukacyjnej dla dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Chociaż zazwyczaj definiujemy alfabetyzm jako "umiejętność czytania i pisania" (więcej szczegółów na temat debaty o definicji umiejętności czytania i pisania można znaleźć w artykule opublikowanym przez Davida Mallowsa na EPALE 20 września 2017 roku), ten sam termin jest często łączony z innym określeniami wyrażającym kompetencje w specjalistycznej dziedzinie.

Wprowadzenie w 2016 roku sztandarowej inicjatywy w zakresie edukacji dorosłych: "Ścieżki doskonalenia umiejętności", a następnie jej przyjęcie i promowanie przez wszystkie państwa członkowskie UE, formalnie włączyło umiejętność czytania i pisania, wraz z umiejętnościami liczenia i cyfrowymi, do priorytetów planowania polityki edukacyjnej UE w celu wspierania osób dorosłych, które zmagają się z brakiem podstawowych umiejętności, i które są zagrożone bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Chcemy docenić wysiłki społeczności Erasmus+ w osiąganiu tego celu poprzez przedstawienie projektów, które wyróżniają się swoim oddziaływaniem, wkładem w tworzenie polityki, wynikami, innowacyjnością i/lub kreatywnym podejściem. Projekty te zostały oznaczone przez Komisję  Europejską jako "Success Story". Mamy nadzieję, że będą one źródłem inspiracji dla innych:

         

  • IDEAL - Integrating Digital Education in Adult LiteracyGłównym ogólnym celem projektu IDEAL było zapewnienie doradztwa i szkoleń dla edukatorów osób dorosłych w całej Europie w zakresie wykorzystania narzędzi ICT i metod cyfrowych w zakresie nauczania podstawowych umiejętności. Odbywało się to poprzez integracyjne podejście do gromadzenia, udostępniania i rozpowszechniania praktyk nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi ICT i metod cyfrowych. Zapoznaj się z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi dobrych praktyk oraz tutorialami wideo.

   

  • Incorporate Non- Formal Methods into Language Education for Adult ImmigrantsMetodologia projektu koncentrowała się na trzech głównych obszarach: stały dialog i wymiana informacji pomiędzy grupami roboczymi, wspólne uczenie się i wreszcie aktywne uczestnictwo grupy docelowej we wszystkich działaniach. Głównymi rezultatami projektu są: broszura (dostępna w języku angielskim, greckim i hiszpańskim), podniesienie umiejętności edukatorów i instytucji pracujących w edukacji dorosłych, zwiększenie zrozumienia i współpracy pomiędzy edukatorami w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej oraz bardziej pozytywne nastawienie do metod uczenia się pozaformalnego.

    

          

  • VALMOPRIS - Validation and Motivation for (in)formal Learning in PrisonW ramach projektu opracowano szereg materiałów mających na celu promowanie uczenia się w zakładach karnych oraz walidację tej nieformalnej i pozaformalnej edukacji. Miał on również na celu zapewnienie spójnego podejścia zarówno do rozwijania kompetencji, jak i do pomiaru efektów uczenia. Zasoby te są obecnie promowane w ramach trzech trwających projektów europejskich koncentrujących się na sektorze więziennictwa, które są koordynowane przez Euro-CIDES/FR. Więcej informacji na temat tych trwających projektów można znaleźć na stronie Centrum Zasobów EPALE.

           

     

     

  • ALL-SR - Autonomous Literacy Learners: sustainable resultsOpierając się na istniejących i powstających badaniach dotyczących nieformalnych i pozaformalnych sposobów wspierania alfabetyzacji i nauki języków obcych, projekt uzupełnia i wzmacnia istniejące inwestycje w formalną edukację. Zaproponowany w projekcie model uczenia się jest efektywny kosztowo i trwały oraz można się z nim zapoznać na podstawie zestawu materiałów teoretycznych i praktycznych w językach: niderlandzkim, angielskim i niemieckim.

  

Pracujesz z osobami zagrożonymi wykluczeniem? Działasz na rzecz włączenia społecznego? 

Szukasz sprawdzonych metod i narzędzi, które możesz wykorzystać w pracy w zakładach karnych lub domach pomocy społecznej?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

      

Login (21)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej