Przejdź do treści
Blog
Blog

Projekt IMPACT – ocena i sprawdzanie poprawności nauki zorientowanej na nabywanie kompetencji poprzez technologię informacyjną

W jaki sposób technologie służące uczeniu się mogą krzewić innowacyjne i holistyczne podejścia do uczenia się i wnosić wkład w sprawdzanie nabytych kompetencji poprzez edukację nieformalną? Dr Tim Scholze wyjaśnia znaczenie projektu IMPACT, którego celem była właśnie odpowiedź na powyższe pytanie.

 

W jaki sposób technologie służące uczeniu się mogą krzewić innowacyjne i holistyczne podejścia do uczenia się i wnosić wkład w sprawdzanie nabytych kompetencji poprzez edukację nieformalną? Dr Tim Scholze wyjaśnia znaczenie projektu IMPACT, którego celem była właśnie odpowiedź na powyższe pytanie.

Projekt IMPACT – innowacyjne metody służące sprawdzaniu nabytych kompetencji

W jaki sposób technologie służące uczeniu się mogą krzewić innowacyjne i holistyczne podejścia do uczenia się i wnosić wkład w sprawdzanie nabytych kompetencji poprzez edukację nieformalną? Projekt IMPACT zajął się powyższym problemem pomiędzy 2015 a 2016 rokiem. W jego ramach rozwinięto jednolitą przestrzeń służącą edukacji, która łączy systemy nauczania Moodle i Mahara, oparte na technologii open source z oprogramowaniem sprawdzającym.

IMPACT jest skrótem, który oznacza w języku angielskim opartą na technologii informacyjnej metodologię dla celów promowania, oceny i sprawdzania poprawności opartego zorientowanego na nabywaniu kompetencji uczenia się i szkolenia. Projekt koncentruje się na rozwoju i integracji technologii informacyjnych. Opracowane zostały pierwsze specyfikacje środowiska do uczenia się opartego na technologii open source (Moodle LMS i Mahara e-portfolio) dla interfejsów z systemami sprawdzania wykorzystywanymi w edukacji formalnej i pozaformalnej. IMPACT stworzył przestrzeń do edukacji, która wspiera nowe sposoby (zorientowane na nabywanie kompetencji) uczenia się łącząc uczenie przy pomocy technologii oraz sprawdzanie poprawności. Projekt dostarczył również otwartych zasobów edukacyjnych (EOR) i zapewnił bogate otwarte środowisko wykorzystywane do ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli, szkoleniowców, trenerów i innego personelu we wszystkich sektorach szkolnictwa (kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie osób dorosłych, szkolnictwo wyższe, szkoła, kształcenie najmłodszych).

Sprawdzanie wyników uczenia się w edukacji nieformalnej i pozaformalnej

IMPACT został utworzony w oparciu na koncepcji sprawdzania wyników uczenia się w edukacji nieformalnej i pozaformalnej (VINFL), którą planuje się wprowadzić w życie w 2018. Prace zostały przeprowadzone przez konsorcjum składające się z 10 organizacji z Niemiec, Grecji, Bułgarii, Litwy, Portugalii, Włoch, Belgii, Słowacji oraz Polski.

IMPACT zajął się wieloma strukturalnymi, technicznymi i merytorycznymi problemami i wyzwaniami, które hamują i utrudniają wdrożenie systemu VINFL, zwłaszcza w sektorze kształcenia dorosłych i osób najmłodszych, ale także w nieformalnych obszarach edukacji szkolnej oraz w szkolnictwie wyższym (np. Erasmus+ mobilność).

Celem projektu IMPACT było także znalezienie rozwiązań dotyczących kwestii technicznej interoperacyjności, żeby zająć się problemami:

  • brakujących specyfikacji technicznych

  • brakujących połączeń z systemami oceny oraz kształcenia wspieranego przez technologie informacyjne, a także ORE, na przykład LMS, oparty na technologii open source oraz e-portfolia

W ramach projektu IMPACT została rozwinięta wszechstronna strategia wdrożeniowa dotycząca połączonych systemów otwartej przestrzeni uczenia się opartej na technologiach informacyjnych oraz VINFL. IMPACT koncentrował się zwłaszcza na opartej na systemach operacyjnych interoperacyjności oraz na integrowaniu osób bezpośrednio zainteresowanych edukacją i praktyką w tej ważnej europejskiej dziedzinie.

Wdrożenie projektu i wyniki

Oparty na badaniach na dużą skalę, analizie dostępnych projektów ECVET oraz internetowym badaniu, projekt przekształcił rekomendacje Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące struktur kwalifikacji ECVET w specyfikację techniczną. Specyfikacja ta została udostępniona w trybie open source na stronie internetowej, jako podstawa dla rozwoju oprogramowania będącego narzędziem do oceniania, które ułatwia transfer kwalifikacji, jednostek oraz wyników kształcenia. W oparciu o te specyfikacje, stworzono prototyp oprogramowania w obrębie systemu sprawdzania LEVEL5. Zostało ono sprawdzone na najbardziej nadających się 10 projektach ECVET, które zostały wybrane jeszcze w fazie badań.

Równolegle rozwinięta została wszechstronna strategia wdrożeniowa dla nauczycieli oraz szkoleniowców. Oparta jest ona na w pełni rozwiniętej kwalifikacji dla personelu związanego z systemem kształcenia na VINFL, który został zaprojektowany, stworzony i pilotowany przez grupę 20 profesjonalistów w metodologii hybrydowej metody kształcenia, zawierającej bogate otwarte środowisko uczenia się – platformę IMPACT. Platforma jest zarządzana i utrzymywana centralnie w obrębie systemu e-Portfolio opartego na technologii open source. Składa się z połączonego środowiska uczenia się oraz sprawdzania, stworzonego na podstawie solidnej technicznej specyfikacji ECVET. Po raz pierwszy mogło być utworzone gładkie połączenie pomiędzy technologiami uczenia się opartymi na technologii open source (e-Portfolio, LMS oraz oprogramowanie sprawdzające). Było ona pilotowane w obrębie projektów kształcenia nauczycieli szkolonych.

Techniczna interoperacyjność pomiędzy technologiami uczenia się oraz sformułowaniem specyfikacji a prototypem oprogramowania dla projektów ECVET jest istotnym kamieniem milowym dla systemowej sieci 22 państw członkowskich. Wzbogaci ona usługi i infrastruktury oferowane przez partnerów w celu wdrożenia VINFL oraz innowacyjnych praktyk edukacyjnych w UE.

Dowiedz się więcej o projekcie IMPACT

 


Tim Scholze od 20 lat pracuje nad projektami badawczymi i rozwojowymi w różnych sektorach edukacyjnych związanych z dziedzinami innowacyjnego kształcenia praktycznego w ramach VET oraz kształcenia dorosłych. Pracował także, jako ekspert naukowy na uniwersytetach w Kassel i Duisburg-Essen, w Niemieckim Instytucie Kształcenia Dorosłych, DVV International oraz Grupie REVEAL. Jest doktorem pedagogiki oraz przewodniczącym Blended Learning Institutions’ Cooperative. Jest to europejska organizacja patronacka składająca się z ekspertów z 22 państw członkowskich UE. Zajmują się oni praktyką i teorią dotyczącą kształcenia zorientowanego na nabywanie kompetencji oraz sprawdzaniem kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.

Login (8)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej