Blog
Blog

Temat przewodni EPALE: cyfryzacja w uczeniu się dorosłych

Przemyślenia Simona Broeka dotyczące marcowego tematu przewodniego EPALE

 

Koordynator tematyczny Simon Broek odnosi się do marcowego tematu przewodniego EPALE, czyli cyfryzacji i e-uczenia się.

 

Wykorzystanie technologii w uczeniu się dorosłych

Marcowym tematem przewodnim platformy EPALE jest cyfrowe uczenie się i e-uczenie się. W tym miesiącu zajmiemy się kwestiami cyfrowego uczenia się i wykorzystywaniem technologii w uczeniu się dorosłych.

Choć nabywanie umiejętności cyfrowych to bardzo ważna kwestia, tematem tego miesiąca jest raczej rola technologii w uczeniu się dorosłych. Bardziej nas interesuje jak możemy udoskonalić uczenie się dorosłych dzięki cyfrowym narzędziom i innym TIK, bez względu na to czego się uczymy.

Wykorzystanie TIK w nauczaniu upowszechnia się, czego wyraźnym dowodem jest rosnąca liczba MOOC (masowych, otwartych kursów internetowych), kanałów edukacyjnych w serwisie YouTube, platform uczenia się online, środowisk wirtualnego uczenia się w kształceniu formalnym i tak dalej. O roli TIK w uczeniu się dorosłych była już wcześniej mowa na platformie EPALE:

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i technologii wywiera pewną presję na profesjonalistów zajmujących się uczeniem się dorosłych. Pojawiły się już interesujące artykuły i wpisy na blogu poświęcone wyposażaniu organizatorów kształcenia we właściwe kompetencje w używaniu cyfrowych narzędzi na potrzeby uczenia się dorosłych (zob. na przykład projekt Digi4Adults, który zachęca nauczycieli do współpracy i dzielenia się swoimi umiejętnościami w wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych oraz rozwijania tych umiejętności).

Dostępna jest obszerna literatura nt. wirtualnych środowisk uczenia się w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym. Istnieje także wiele możliwości udziału dorosłych w kursach internetowych. W powyższym kontekście pojawia się jedna, szczególna grupa docelowa, która jest być może nieco zapomniana, jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych: osoby, których umiejętności podstawowe są na niskim poziomie. Osoby z tej grupy często nie posiadają wystarczających kompetencji, aby korzystać z narzędzi cyfrowych, brak im wystarczającej pewności siebie do podjęcia uczenia się, nie są świadome istniejących możliwości albo nie dostrzegają potrzeby rozwijania swoich umiejętności.

Ścieżki poprawy umiejętności i rola technologii

W ramach omawiania tematu tego miesiąca podejmiemy próbę zebrania tego, co jest już dostępne oraz zyskania nowej wiedzy w tym zakresie. Skupiamy się na tym, co technologia może wnieść do uczenia się dorosłych z perspektywy niedawno uruchomionej inicjatywy Ścieżki poprawy umiejętności.

Komisja Europejska wskazuje, że niemal 70 milionów Europejczyków ma na co dzień trudności z podstawowymi umiejętnościami czytania, pisania, liczenia i używania narzędzi cyfrowych. Bez tych umiejętności osoby te zagrożone są wyższym ryzykiem bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Celem inicjatywy „Ścieżki poprawy umiejętności” jest pomaganie dorosłym w uzyskiwaniu minimalnego poziomu umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematycznych i cyfrowych i/lub nabywaniu szerszego zestawu umiejętności dzięki uzyskiwaniu kwalifikacji na wyższym poziomie średnim lub jego odpowiedniku (poziom 3 lub 4 wg europejskich ram kwalifikacji odpowiednio do warunków krajowych).

W kontekście inicjatywy „Ścieżki poprawy umiejętności” chciałbym, abyśmy w ramach obecnego tematu przewodniego spróbowali odpowiedzieć na następujące pytanie:

 

Jak można wykorzystać technologię w ramach praktyk i polityk uczenia się dorosłych, aby zapewnić umiejętności podstawowe wszystkim dorosłym w Europie?

 

Trzyetapowe podejście

Platforma EPALE przyjrzy się temu, jak cyfrowe uczenie się można wykorzystać na każdym z trzech etapów zaproponowanych w ramach inicjatywy „Ścieżki poprawy umiejętności”:

  1. ocena umiejętności w celu określenia już posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy
  2. oferta uczenia się przygotowana na podstawie tej oceny
  3. możliwości walidacji i uznania nabytych umiejętności

Każdemu z tych trzech etapów często muszą towarzyszyć działania informacyjne i wspierające, jak np. uświadamianie korzyści wynikających z poprawy umiejętności oraz wskazywanie dostępnych możliwości, bądź też zachęty dla osób mniej zmotywowanych do poprawy swoich umiejętności.

Wdrożenie tego programu będzie wymagało współpracy wielu organizacji w ramach jednego partnerstwa: władze na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, prywatni organizatorzy kształcenia, partnerzy społeczni, służby zatrudnienia, organizacje pozarządowe itd.

Rola technologii w kreatywnej destrukcji?

Czasami profesjonaliści w zakresie uczenia się dorosłych mogą być nieco przytłoczeni rolą, jaką odgrywa technologia w ich dziedzinie. Czy zastępuje uczenie się z bezpośrednim udziałem nauczyciela? Czy nauczyciel staje się zbyteczny? Jak ustawodawcy monitorują świadczenie tych usług online? (więcej na ten temat). Wydaje mi się, że powinniśmy korzystać z cyfryzacji nie zapominając o zasadach leżących u podłoża uczenia się dorosłych w ogóle.

Temat tego miesiąca na platformie EPALE ma na celu zgłębienie problematyki zastosowania technologii na rzecz poprawy sytuacji tych dorosłych, którym brakuje umiejętności podstawowych.

Życzę wszystkim interesujących dyskusji wokół tematu miesiąca!

 


Simon Broek brał udział w kilku europejskich projektach badawczych poświęconych edukacji, zagadnieniom rynku pracy i działalności ubezpieczeniowej. Pełnił rolę doradcy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i europejskich agencji w zakresie kwestii dotyczących polityki edukacyjnej, uczenia się przez całe życie i rynku pracy. Jest partnerem zarządzającym w Instytucie Wsparcia Polityki im. Ockhama. 

Login (6)

Inna wersja językowa?

Ten dokument jest również dostępny w innych wersjach językowych. Wybierz z listy.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Sztuczna inteligencja a edukacja dorosłych

Sztuczna inteligencja w edukacji dorosłych: pomoc czy przeszkoda dla dorosłych słuchaczy?

Więcej

Dyskusja EPALE: Aktywne starzenie się i życiowe zmiany

W jaki sposób edukacja międzypokoleniowa może pomóc w aktywnym starzeniu się i życiowych zmianach?

Więcej

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej