Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Beleid voor regionale aanpak scholing basisvaardigheden in Nederland

Ina den HollanderDe Europese Commissie stelt jaarlijks of tweejaarlijks subsidie aan de lidstaten beschikbaar voor projecten in het kader van de Europese Agenda Adult Learning. In het kader daarvan stelt iedere lidstaat een National Coördinator Adult Learning aan. In Nederland treedt het ministerie van OCW op als National Coördinator Adult Learning.In het kader van deze Europese agenda voor Adult Learning heeft het ministerie CINOP Publieke programma’s gevraagd in 2015 uitvoering te geven aan het project ‘Basisvaardigheden[1] en arbeidsmarktparticipatie in de regio’. Stichting Lezen & Schrijven, als uitvoerder van het Landelijk Actieplan Geletterdheid 2012-2015 en de pilots Taal voor het Leven, en het Landelijk Programmamanagement van de Leerwerkloketten, die in de regio scholing en arbeidsmarkt met elkaar verbinden, waren bij het project betrokken gezien hun rol in de arbeidsmarktregio’s als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid en scholing voor laagopgeleiden.Met dit onderzoek ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’ wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een duurzame regionale infrastructuur voor scholing van basisvaardigheden voor laaggeletterden en lager opgeleiden waarmee zij hun participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.Het project bestaat uit twee deelprojecten:

  • Het beschrijven en analyseren van good practices, succesfactoren en valkuilen in de samenwerking in drie regio’s, te weten Twente, Friesland en West-Brabant.

  • Het ontwikkelen van een datamodel en factsheet met relevante informatie over laaggeletterdheid en basisvaardigheden, die gemeenten en regio’s handvatten biedt om beleid te formuleren en onderbouwen.

Factsheets als handvat voor beleidVolwasseneneducatie komt zowel in Europa als in Nederland steeds meer in het teken van de arbeidsparticipatie van burgers te staan en zal meer en meer gelinkt worden aan de agenda voor Leven Lang Leren.Dat betekent ook dat de behoefte groeit om op lokaal, regionaal en landelijk niveau iets te kunnen zeggen hoe de doelgroepen laagopgeleiden en laaggeletterden eruit zien.Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van een datamodel is daarom vooral gekeken hoe de  gemeenten handvatten geboden kunnen worden om beleidskeuzen op het terrein van educatie en basisvaardigheden beter te kunnen onderbouwen. Hoe zien de doelgroepen laagopgeleiden en laaggeletterden in mijn gemeente er op hoofdlijnen uit? Waar moet ik dan als gemeente mijn beleid op inzetten? Hoe ziet de arbeidsmarkt in mijn gemeente eruit? Hoe is de relatie tussen laaggeletterdheid en arbeidsmarkt in mijn gemeente?Daarom heeft CINOP een aantal onderzoeksinstituten (Kohnstamm Instituut, ROA en E’til, met medewerking van UWV onderzoek) gevraagd een gebruiksvriendelijk product te ontwikkelen dat gemeenten snel inzicht heeft in de situatie rond laaggeletterdheid in hun gemeente en deze data te kunnen benchmarken met regionale en landelijke cijfers.Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van model factsheet voor de drie pilot regio’s in het onderzoek.De presentatie en bespreking van de factsheets met gemeenten hebben laten zien dat ze in een grote behoefte voorzien.                                                                       

De model factsheet heeft een vaste opbouw en indeling en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Nationale feiten en cijfers over laaggeletterdheid;

  • Laaggeletterdheid in de gemeente;

  • Regionale verschillen in laaggeletterdheid;

  • Laaggeletterdheid en de arbeidsmarkt

  • Niet-werkenden, werkzoekenden en WW-uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie;

  • Implicaties voor beleid;

  • Bronnen, methode en vervolgonderzoek.

De landelijke cijfers over laaggeletterdheid zijn afkomstig uit het PIAAC-onderzoek (Programme for the International Assesment of Adult Competencies) van de OESO, en aangeleverd door Kohnstamm. De schattingen van het percentage laaggeletterden zijn ontleend aan het onderzoek dat het ROA in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven heeft uitgevoerd. Deze schattingen worden binnenkort door de stichting gepubliceerd in de brochure ‘Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland’. Daarnaast is gebruik gemaakt van cijfers van het UWV en het CBS.

deelrapportage_1_ncal.pdf
Engels
( bytes - PDF)
Downloaden 
deelrapportage_2_ncal.pdf
Engels
( bytes - PDF)
Downloaden 
factsheet_enschede.pdf
Engels
( bytes - PDF)
Downloaden 

 


1 Basisvaardigheden is een breed begrip. In het kader van ve in Nederland worden daar meestal taal, rekenen en digitale vaardigheden onder verstaan. In de Europese context worden basisvaardigheden breder opgevat en spreekt men ook wel over key competences (communication in the mother tongue; communication in foreign languages; competence in maths and basic competences in science and technology; digital competence; learning to learn; social and civic competences; sense of initiative and entrepreneurship; cultural awareness and expression)

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Ina den Hollander, Matthieu Mes en Miryam de Hoo
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!