Resource Details
BRON

Zavádění age managementu do firemní praxe aneb startují projekty v rámci výzvy Evropského sociálního fondu výzvy č.: 079 "Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu"

Pojem age management tedy způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců představuje aktuální směr v současné personální práci. Zahrnuje opatření, která reagují na stárnutí pracovní síly a vytváří podmínky pro uplatnění všech generací na pracovišti. Nastavuje systémový přístup, který zahrnuje oblast firemní kultury, oblast péče o zaměstnance i jednotlivé personální činnosti.

Jakým způsobem tedy k zavádění age managementu přistoupit?

 

1. Etapa: analýza firemní situace

Základním předpokladem pro úspěšné zavádění konceptu age managementu je zjištění aktuální situace firmy z hlediska věkového složení zaměstnanců s přihlédnutím k jednotlivým pracovištím.

V rámci této analýzy lze dále sledovat např..:

 • jaká je fluktuace u jednotlivých věkových skupin
 • počet vedoucích zaměstnanců ve věku 50 plus, kteří zastávají klíčové pozice, a zda existují plány nástupnictví pro tyto pozice
 • příčiny pracovní neschopnosti a náklady na pracovní neschopnost dle jednotlivých věkových skupin
 • nastavení benefitních programů
 • jakým způsobem je nastavena tvorba pracovních míst, a zda zohledňuje možnosti a potřeby zaměstnanců různých věkových skupin
 • jakým způsobem je řešena problematika slaďování rodinného a pracovního života
 • zda existují ve firmě programy na podporu osobního rozvoje, zvládání karierních změn a na prevenci stresu a syndromu vyhoření atd.

Pro úspěšné zavádění opatření age managementu je vždy nutná podpora vedení společnosti a rovněž nastavení firemní kultury, která by měla podporovat všechny generace. Pro specifikaci efektivních opatření lze využít i nástroj age management audit, který číselně identifikuje naplňování jednotlivých pilířů (více informací: http://www.agemanagement.cz/audit-age-managementu/):

 1. znalost problematiky věku
 2. vstřícné postoje ke stárnutí
 3. dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 4. kvalitní a funkční opatření age managementu
 5. zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 6. vysoká úroveň kompetencí
 7. dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 8. spokojený život

Výstupem z analýzy by měl být popis současného stavu opatření age managementu ve firmě, vyhodnocení naplňování jednotlivých pilířů a v návaznosti na zjištěné údaje pak sestavený plán zavádění opatření age managementu.

 

2. Zavádění opatření

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zavádění navržených opatření je realizace vzdělávacích aktivit nejenom pro manažery na všech úrovních v problematice stárnutí a v možnostech podpory zaměstnanců různých věkových skupin, ale i pro řadové zaměstnance.

Podpora pracovní schopnosti je základním prvkem všech opatření age managementu a měla by zahrnovat aktivity z oblasti:

 • podpory zdraví zaměstnanců, ale i zdravého životního stylu a zlepšování fyzické kondice zaměstnanců
 • realizaci vzdělávacích aktivit pro zvládání osobních i profesních změn, podporu celoživotního vzdělávání, realizaci profesního vzdělávání pro všechny generace
 • měření pracovní schopnosti zaměstnanců pro identifikaci a nastavení specifických opatření pro problematické cílové skupiny
 • podporu motivace např. zjišťováním spokojenosti zaměstnanců, ale i v nastavení personálních procesů s ohledem na potřeby jednotlivých generací, nastavením mezigenerační spolupráce atd.
 • v rámci prostoru pracoviště přizpůsobením organizace práce, pracovních podmínek, ale i ergonomie pracoviště potřebám jednotlivých věkových skupin.

Příklady vybraných manažerských opatření na podporu zvládání změn u různých generací na pracovišti (Thiel, T., S., 2011, upraveno):

Am01

3. Pravidelné vyhodnocování implementace zavedených opatření

Zavádění opatření age managementu představuje dlouhodobý proces a pro firmy představuje „běh na dlouhou trať.“ Nicméně v souvislosti s demografickým vývojem v ČR je důležité se otázkami podpory pracovní schopnosti zaměstnanců do vyššího věku věnovat. Zavedená opatření by měla být pravidelně vyhodnocována a úspěšnost zavedených opatření by měla být vyhodnocena i prostřednictvím kontrolního auditu. Současně by měla být analyzována i spokojenost zaměstnanců, právě tento faktor v současné době nedostatku pracovníků výrazně ovlivňuje a v budoucnosti bude stále více ovlivňovat konkurenceschopnost firem.

Prostor pracoviště a adekvátní podmínky na pracovišti budou základním faktorem pro úspěšné zvládnutí stárnoucí pracovní síly. Z dobře nastavených opatření age managementu mohou firmy profitovat ve více oblastech. Pomáhají v udržování kontinuity znalostí a odborností ve firmě, umožňují využívat silné stránky různých generací, zvyšují spokojenost zaměstnanců, vytváří předpoklady pro udržení kvalitní pracovní síly a tím podporují i sociální odpovědnost zaměstnavatele.

 

Autorka: Ilona Štorová, Age Management z.s.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Ilona Štorová
Type materiaal
Artikelen
Land
Česká republika
Publicatiedatum
Taal van het document
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!