Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých na Slovensku - Projekt MOVED

V máji 2018 podpísala AINova s MV SR zmluvu o NFP financovaný z EŠIF na projekt, ktorý má prispieť k tvorbe modernej politiky v oblasti vzdelávania dospelých. Zdôvodnenie projektu sa opiera o  Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (2011/C 372/01), ktorý podporuje stratégiu Európa 2020. Uznesenie menuje  niekoľko aspektov potrebných na vybudovanie sektora vzdelávania dospelých  a medzi inými tiež podčiarklo problém primeraného monitorovania oblasti vzdelávania dospelých vzhľadom na nedostatok vyhovujúcich štatistických údajov a hodnotenia opatrení politiky.

Tvorba politiky v oblasti vzdelávania dospelých založená na dôkazoch si vyžaduje komplexné a porovnateľné údaje týkajúce sa všetkých kľúčových aspektov vzdelávania dospelých, účinné monitorovacie systémy a spoluprácu medzi rôznymi agentúrami, ako aj vysokokvalitné výskumné činnosti. Súhrnné informácie týkajúce sa vzdelávania dospelých či ďalšieho vzdelávania na Slovensku nie sú dostačujúce. Neposkytujú obraz o tom, kto vzdeláva, v akej oblasti, koho a za koľko. 

Avšak bez týchto sumárnych informácií nevieme posúdiť, či sa vzdelávaniu venuje dostatočné množstvo dospelých, alebo je to naozaj iba 3,1% populácie ako hovoria európske štatistiky. Najvážnejšie však je, že nevieme pomenovať príčiny, prečo sa len taká malá časť dospelej populácie vzdeláva, či chýbajú vzdelávacie inštitúcie, vhodné vzdelávacie programy, motivácia ku vzdelávaniu, alebo financie?

Projekt MOVED sa zameriava na mapovanie aktuálneho stavu vo vzdelávaní dospelých v regiónoch (NUTS II) Slovenska, na vyhodnotenie získaných informácií a vypracovanie návrhu riešení. Za týmto účelom AINova vstúpila do spolupráce s 12 neformálnymi partnermi, ktorí sú aktívni vo verejnom aj súkromnom sektore zameranom na vzdelávanie dospelých.

Dňa 8. 6. 2018 sa uskutočnilo 1. pracovné stretnutie, ktoré pokračuje rozhovormi s neformálnymi partnermi. V mesiacoch júl-august je plánované štúdium zdrojových dokumentovpríprava dotazníka pre pološtrukturovaný rozhovor s aktérmi vzdelávania dospelých v regiónoch. Prieskum v regiónoch bude ukončený v decembri 2018 a počas ďalších dvoch mesiacov  vytvorí projektový tím expertov sumár získaných informácií, ktoré budú slúžiť ako podklad pre návrhy riešení.

 

Zuzana Štefániková

projektová manažérka

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?