Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

ČSÚ - Vzdělávání dospělých v České republice - 2016

ČSÚ - Vzdělávání dospělých v České republice - 2016

Jedním z významných cílů Evropské unie je vytváření na znalostech založené konkurenceschopné ekonomiky, která vychází z principů trvale udržitelného rozvoje a dbá na rozvoj nabídky pracovních příležitostí při zachování sociální soudržnosti. Stále aktuálnější se stává strategie tzv. flexicurity, která odráží snahy současného posílení pružnosti a zároveň i jistoty na trhu práce. Pro její plné uplatnění hraje spolu s právní ochranou, aktivní politikou zaměstnanosti a moderním systémem sociálního zabezpečení významnou roli též koncept celoživotního učení, který od poloviny 90. let vstupuje do popředí a stává se jedním z ústředních témat politik Evropské unie a jejích členských států. Celoživotní učení představuje zastřešující koncept zahrnující veškeré činnosti, uskutečněné v kterékoli životní fázi, jejichž cílem je rozšíření znalostí, osvojení dovedností či získání kompetencí a následný rozvoj osobního, občanského, sociálního či pracovního života. Procesy celoživotního vzdělávání se uskutečňují v bezpočtu záměrných a organizovaných, ale i nahodilých činností s různou délkou trvání, jejichž společným účelem je naplnění vzdělávacích cílů.

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti strategií v oblasti celoživotního učení na úrovni jednotlivých členských států, byly statistickým úřadem Evropské Unie Eurostatem připraveny nástroje umožňující systematický monitoring v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. Mimo šetření Adult Education Survey (pod českým názvem Šetření o vzdělávání dospělých) jsou údaje o celoživotním učení sbírány též v dalších Eurostatem koordinovaných šetřeních. Jedním z nich je Continuing Vocational Training Survey (CVTS), v České republice nazývané Šetření o vzdělávání zaměstnaných osob. Toto šetření sleduje v pětileté periodicitě vzdělávání zaměstnanců vybraných ekonomických odvětví optikou ekonomických subjektů, resp. firem, u kterých sleduje politiku poskytování dalšího vzdělávání svým zaměstnancům. Vedle informace o tom, kolik firem v České republice zajišťuje zaměstnancům vzdělávání a kolik zaměstnanců se ho účastní, přináší šetření také údaje o plánování, organizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit ekonomickými subjekty. Ze šetření dále vyplývá, jaká jsou nejčastější obsahová zaměření kurzů, kolik firmy do vzdělávání zaměstnanců investují nebo jaké shledávají překážky či omezení v poskytování vzdělávání zaměstnancům. Poslední vlna šetření z roku 2016 (s referenčním obdobím roku 2015) se podrobněji věnovala také tématu spolupráce firem a škol, zejména v souvislosti s poskytováním praxí studentům a zaměstnáváním absolventů.

Dalším mezinárodně srovnatelným šetřením, které se dotýká tématu vzdělávání dospělých, je EU Labour Force Survey (EU-LFS), v ČR pod názvem Výběrové šetření pracovních sil, prostřednictvím kterého je pravidelně sledována míra zapojení osob do formálního a neformálního vzdělávání. Šetření není primárně zaměřeno na oblast vzdělávání a toto téma sleduje pouze okrajově, jeho výhodou je však, oproti AES a CVTS, kratší periodicita jednoho roku.

Poslední již zmíněnou součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se celoživotního učení na úrovni Evropské unie je výběrové šetření AES, které je předmětem této publikace.

Odkaz na šetření: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Alena Kotrbatá
Type materiaal
Studies en rapporten
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!