European Commission logo
Maak een account aan
News
Nieuws

Ромски здравствен образовен центар - Битола

Во својата резолуција од 12 февруари 2019 година, Европскиот парламент ги покажа дефицитите во спроведувањето на Националните стратегии за интеграција на Ромите и затоа побара посилна рамка на ЕУ по 2020 година. Без сомнение, има напредок во четирите централни полиња за интеграција на Ромите – образование, домување, вработување и здравство. Сепак, неограничената здравствена заштита на Ромите сè уште не е обезбедена.

Во рамките на стратешкото партнерство „Roma HEALTH Care I“ (2017-1-DE02-KA204-004216), здравствената состојба на Ромите во земјите партнери беше комплексно истражена. Во дијалог со релевантните чинители на локално и регионално ниво, се разговараше за резултатите од ова истражување и беа избрани активностите кои можат да се покријат со поддршка на европски проекти и расположливите ресурси на лице место.

Стратешкото партнерство „Roma HEALTH Care II“ е еден од проектите. Во основа, тоа има за цел подобрување на здравствената состојба на Ромите во земјите партнери. Меѓу другото, тоа особено ќе доведе до:

  • зголемување на бројот на Ромите кои добиваат здравствено осигурување;
  • подобрување на физичкото здравје и исхрана
  • зголемување на бројот на Роми кои ги користат достапните мерки за превенција од рак
  • подигнување на вакциналниот статус на возрасните Роми
  • намалување на бројот на зависници Роми, односно Роми на кои им се заканува зависност
  • намалување на бројот на несакани бремености и ризикот од венерични болести
  • подобрување на денталната хигиена.

За да се постигнат целите, во вклучените ромски заедници  се формираат Здравствени едукативни центри во кои соодветно обучените здравствени медијатори – самите Роми – ќе спроведуваат специфични мерки за образование на возрасни од целната група за подигнување на здравствената писменост. Обуката на здравствените медијатори се заснова на новоразвиена наставна програма. Специјално развиен Прирачник ќе им служи како придружна референтна книга. Здравствените локални акциски планови за Роми, усвоени од соодвртните општини се правната рамка за нивната работа.

Во Битола на ден 12.09.2022 година се отвори Првиот здравствен образовен центар.

Во проектот Ромите не се само корисници туку и актери. Од една страна, тие се вклучени во елаборацијата на интелектуалните резултати, обучени како здравствени медијатори и мултипликатори, ќе ги спроведуваат и оценуваат тест-фазите и шират информации за проектот и неговите резултати. Од друга страна, тие ќе учествуваат во мерките за образование на возрасни за подигнување на нивната здравствена компетентност и самите ќе придонесат за подобрување на нивната здравствена состојба на овој начин.

Така, проектот конкретно ќе помогне да се остварат барањата формулирани во резолуцијата на Европскиот парламент. Ова е особено валидно за:

  • неограничената медицинска/здравствена заштита и
  • активно вклучување на Ромите и ромските заедници во развојот, спроведувањето и евалуацијата на мерките и проектите за оваа целна група.

Здружението за развој на ромската заедница „Сумнал“  и општина Битола се партнери во проектот од Северна Македонија.

Проектот е финансиран од Европската комисија преку Еразмус + програмата.

 

Login (1)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer