News
Nieuws

Европейската политика за учене на възрастни с хоризонт до 2030 година

В ресурсния център на EPALE Националното звено за подкрепа осигури достъп на български език до Резолюцията на Съвета относно Новата европейска програма за учене на възрастни 2021-2030 г.

Документът е одобрен от Съвета (Образование, младеж, култура и спорт) на заседание, проведено на 29-30 ноември 2021 г. Програмата очертава важни перспективи за държавите-членки и за общия сектор за учене на възрастни. Времевият хоризонт на Програмата обхваща периода между 2021 и 2030 година.

Новите основни приоритетни области на Програмата гарантират непрекъснатост на работата и по-нататъшно развитие на ученето за възрастни. Петте приоритета, определени до 2030 г. са:

  1. Управление;

  2. Осигуряване и използване на възможностите за учене през целия живот;

  3. Достъпност и гъвкавост;

  4. Качество, равнопоставеност, приобщаване и успех в ученето за възрастни;

  5. Екологичен и цифров преход.

Нов акцент в Програмата са основните знания, умения и компетентности. Във връзка с Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (2016 г.) е посочено, че за да подобрят основните си умения, които са условия за напредък, нискоквалифицираните, безработните и уязвимите групи, се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа.

Програмата е фокусирана и върху нова култура на ученето. Култура, която да наблегне на значението на основните умения за всички и на непрекъснатото придобиване на необходимите знания, умения и компетентности на всички равнища. Тази нова култура ще се развива в контекста на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот. Подчертано е значението на формирането на нагласи за учене през целия живот. Чрез тях личността ще се адаптира по-добре към новите обстоятелства и ще развива уменията си.

Ученето за възрастни е определено като стратегически приоритет. Тази негова значимост произтича от новата Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование.

Ученето на възрастни е определено като по-необходимо от всякога, поради следните предизвикателства:

  • възстановяването от кризата с COVID-19;
  • необходимостта от устойчивост;
  • променящите се потребности на пазара на труда;
  • несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда;
  • екологичния и цифровия преход, както и поради постоянния висок процент възрастни в Европа, които са с ниско равнище на основни знания, умения и компетентности.

Програмата отправя силен призив да се обмислят стимули за премахване на пречките пред участието в ученето на възрастни от всички целеви групи. По-конкретно са посочени някои от следните пречки: липсата на време за учене, ниските основни умения, ниските професионални умения, недостъпността, ниските нива на мотивация и отрицателните нагласи към ученето.

Login (2)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer