Blog
Blog

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví, novela rieši ich vzdelávanie. Zmeny budú v platnosti od 1.1. 2022.

Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví, novela rieši ich vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov.

Legislatívne zmeny v októbri 2021 schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa má dosiahnuť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

Novelou sa zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako sa má zaviesť možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec.

legislativa.

Nové kategórie pedagogického zamestnanca

Vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia - koordinátor školského podporného tímu. Táto pozícia bude tiež zaradená v zákone aj medzi kariérové pozície odborných zamestnancov.

Novelizáciou sa "ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok". Cieľom novely je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.

Zjednoduší sa zaraďovanie do kariérových stupňov

Zmena nastane aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa rozšíri okruh atestačných organizácií. Zjednoduší sa aj zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Z legislatívnej zmeny tiež vyplýva, že sa umožní absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám.

Spresnia sa aj podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. "Ustanovuje sa možnosť MŠVVaŠ SR poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov," uvádza sa v predloženom materiáli. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Chcete sa dozvedieť o najdôležitejších zmenách v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch?

Na  webinári, ktorý sa uskutoční 26.11.2021 v čase od 9:00 – 11:00 hod., vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2022 výrazne rieši najmä vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérna pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.

profivzdelavanie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Tematicky bude webinár zameraný na:

 • úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • problematiku bezúhonnosti a zachovávania mlčanlivosti,
 • výkon pracovnej činnosti PZ a OZ,
 • novú kategóriu PZ a nové kariérne pozície,
 • úpravy v kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na vzdelanie pri výkone pracovnej činnosti,
 • nové podmienky súvisiace so zaraďovaním do kariérových stupňov vrátane uvádzania začínajúcich PZ/OZ,
 • zmeny v oblasti výkonu špecializovaných činností a podmienky výkonu činnosti vedúceho PZ/OZ,
 • zmeny týkajúce sa plánu profesijného rozvoja, úpravy foriem vzdelávania a jeho dostupnosti,
 • zmeny vo  vzdelávaní PZ/OZ,
 • zmeny v Centrálnom registri a viaceré ďalšie čiastkové zákonné úpravy, ktoré sú reakciou na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.
 • Diskusia

 

 

Zdroje:

https://www.aktuality.sk/clanok/ct6kr2s/zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch-sa-upravinovela-riesi-ich-vzdelavanie/

https://www.zakon.sk/eshop/webinar-novela-zakona-o-pedagogickych-zamestnancoch-a-odbornych-zamestnancoch/

https://www.profivzdelavanie.sk/clanok-z-titulky/webinare.htm

 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

Erasmus + mobility training on Online Marketing

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer