Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Наръчник за обучители по предприемачески умения

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Наръчник за обучители по предприемачески умения, който съставлява част от резултатите по проект FIERE, разработени в рамките на Работен пакет 3: „Иновативна програма за обучение по предприемачески умения”. Продуктът е разработен в съответствие с общите насоки, приложими за всички обучителни модули и наръчници, разработени по цитирания по-горе проект.

Наръчникът няма за задача да предложи изчерпателен преглед на научната литература в сферата на креативността, иновациите, аналитичното мислене, находчивостта, лидерството и гъвкавостта. Неговото предназначение е било по-скоро да играе ролята на отправна точка за провеждането на дискусии по време на пилотните обучителни семинари, организирани в различните партньорски региони по проект FIERE от включените в проекта държави – Италия, Гърция, България, Ирландия, Исландия и Португалия.

При разработването на представяния Наръчник са използвани редица източници. Отбелязан е приносът на онези партньори, които са били натоварени със задачата да изготвят отделните обучителни модули по проект FIERE – Олуеб (Гърция), Институт за следдипломна квалификация при УНСС (България) и Технологичен институт Уотърфорд (Ирландия).

Съдържанието на наръчника е структурирано във въвеждаща част, три обучителни модула и приложения

Въведението на наръчника очертава предназначението на обучителните модули, разработени в отговор на потребностите на целевите групи. Посочени са резултатите от обучителната програма. Разработването на обучителните модули е разгледано като част от цялостния процес на подготовка на настоящата обучителна програма. Представена е и типовата структура на обучителните модули.

Обучителните модули са фокусирани върху три групи предприемачески умения  Обучителен модул № 1 е свързан с креативността и иновациите, обучителен модул № 2 – с аналитично мислене и находчивостта, а обучителен модул № 3 – с лидерството и гъвкавостта. Към всеки от обучителните модули са структурирани полезни практики за съответните умения.

В частта с приложенията е представен инструментариум за провеждане на обучения. Той обхваща два типа информация. Първата е свързана с възможните подходи за организиране на събитията по проекта (която може да е полезна за всички заинтересовани страни в България и на всички равнища на управление), практически упражнения и насоки за изготвянето на казуси от страна на участниците в обученията. Втората информация обособява няколко типа въпросници: за предварителна оценка на равнището на уменията, за последваща оценка на степента на усвояване на иновативни предприемачески умения, както и за обща оценка на събитие от страна на участниците.

Ресурсът е селектиран в резултат от проведено Проучване за оценка на потребностите на потребителите за съдържание, осъществено от Балканския институт по труда и социалната политика, в изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE за периода 2019-2020 г.

 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Институт за следдипломна квалификация при УНСС (България)-проект FIERE
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!