Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Zručnosti pre život - Kľúčové kompetencie osobné, sociálne a schopnosť učiť sa (LifeComp)

LifeComp, Kompetencie pre život je názov nového Európskeho rámca pre kategóriu kľúčových kompetencií, ktorý vydala Európska komisia (Spojené výskumné centrum). Autori sa domnievajú, že osobné a sociálne kompetencie ako aj schopnosť učiť sa sú tie základné životné zručnosti, ktoré treba neustále počas života rozvíjať.

LifeComp, Kompetencie pre život je názov nového Európskeho rámca pre kategóriu kľúčových kompetencií, ktorý vydala Európska komisia (Spojené výskumné centrum). Autori sa domnievajú, že osobné a sociálne kompetencie ako aj schopnosť učiť sa sú tie základné životné zručnosti, ktoré treba neustále počas života rozvíjať.

V máji 2018 Rada EÚ prijala revidované Odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. 8 kľúčových kompetencií zahŕňa gramotnosť, viacjazyčnosť, matematickú kompetenciu a kompetenciu vo vede, v technológii a inžinierstve, digitálnu kompetenciu, osobnú a sociálnu kompetenciu a schopnosť učiť sa; občiansku kompetenciu; podnikateľskú kompetenciu, a  kompetenciu v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu.

Európska komisia postupne rozpracúva jednotlivé kompetencie a predstavuje koncepčné rámce, podobne ako je to s úrovňami jazykových kompetencií CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), kde sa popisujú úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 v troch oblastiach kompetencií – porozumenie, hovorenie a písanie.

Hotový je už tzv DigComp pre digitálne kompetencie (Digital Competence Framework for Citizens) a EntreComp pre podnikateľské kompetencie (Entrepreneurship Competence Framework).

Rada Európy a OECD vytvorili podobné rámce – Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru a Rámec pre globálne kompetencie PISA. Z pohľadu kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie sú relevantné v súvislosti s kultúrnou kompetenciou a občianskou kompetenciou.

Európska komisia nedávno predstavila LifeComp – Európsky rámec pre osobné a sociálne kompetencie a schopnosť učiť sa (Personal, Social, and Learning to Learning Key Competence, 2020). Je určený pre školstvo, študentov a všetkých učiacich sa. Každá kompetencia je popísaná v troch oblastiach, každú oblasť popisujú tri deskriptory, ktoré predstavujú postupnosť - uvedomenie si, porozumenie, akcia. Autori sa snažili identifikovať také kompetencie, ktoré sa dajú naučiť. Rámec LifeComp ešte nebol odskúšaný v praxi, takže teraz nastupuje fáza implementácie a po čase príde jeho vyhodnotenie.

Názov LifeComp – kompetencie pre život napovedá, že ide o kompetencie považované za ústredné pre zvládanie komplexných životných situácií, ktorým dnes čelíme. Európski občania musia zvládať množstvo zmien, ktoré sa dejú v ich pracovnom, osobnom i spoločenskom živote. Jednotlivci dnes zápasia s mnohými neistotami, musia si pestovať odolnosť a rozvíjať osobnosť, medziľudské vzťahy a v neposlednom rade byť pripravení sa stále učiť.

 

Pandémia COVID-19 testovala osobné a sociálne kompetencie každého z nás. V krátkej dobe bolo potrebné prispôsobiť sa novej situácii a pracovať inak, učiť sa inak, komunikovať inak. Opäť sa ukázala dôležitosť médií, najmä digitálnych médií a schopnosť pracovať s informáciami, ktoré poskytujú. Formálne, neformálne a informálne učenie prispieva k získavaniu a rozvíjaniu kompetencií potrebných v takých situáciách, ako je kríza súvisiaca napríklad s pandémiou.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?