Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate arusaamad ja teadmised akadeemilisest petturlusest ning sellega kaasnevatest karistustest

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli akadeemiline petturlus. Akadeemiline petturlus on aktuaalne ja infotehnoloogia arenguga järjest kasvav probleem, mis võib aluse saada juba varases koolieas, kui õpilane ei saa vajalikke juhiseid petturluse vältimiseks ning harjub spikerdamisega. Nii võib akadeemilisest petturlusest kujuneda norm, millega jätkatakse ka hilisemal haridusteel, sealhulgas ülikoolis. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate akadeemilise petturlusega seotud arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning karistusi vääritu käitumise korral. Enne töö kirjutamist tutvuti inglise- ja eestikeelse teaduskirjandusega, erinevate perioodiliste väljaannete ja veebilehtedega. Töö teoreetilises osas selgitati akadeemilise petturluse olemust ja aktuaalsust, tutvustati akadeemilise petturluse liike ja põhjuseid, käsitleti infotehnoloogia mõju akadeemilise petturluse ennetamisele ning tutvustades plagiaadituvastusprogramme plagiaadi vältimisel.

Kvantitatiivsete uurimismeetodite abil analüüsiti kutseõpetaja õppekaval õppivaid üliõpilasi Tartu ja Tallinna ülikoolides ning tegevkutseõpetajaid erinevates Eestimaa kutseõppeasutustes. Andmete kogumiseks kasutati elektroonilist küsimustikku. Andmete analüüsimisel rakendati kirjeldavat statistikat ja mitteparameetrilist Mann-Whitney U-testi. Uuringu tulemusena arendati välja mõõtevahend, millega võrreldi kahe grupi arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning suhtumist karistustesse väärkäitumise korral. Tulemustest selgus, et tegevkutseõpetajate teadlikkus akadeemilisest petturlusest on kõrgem kui üliõpilastel nii karistuste kui ka arusaamade osas.

Võtmesõnad: akadeemiline petturlus, plagiaat, üliõpilased, tegevkutseõpetajad.

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.  

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Kaire Järvpõld
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Trefwoorden
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!