Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

TTÜ Virumaa Kolledži esimese kursuse üliõpilaste eesti keele teise keelena oskus

Antud magistritöö ülesandeks oli uurida TTÜ Virumaa kolledži esimese kursuse üliõpilaste eesti keele teise keelena oskust. Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade eesti keele teise keelena osaoskuste mõõtmisest, kõrghariduse saamiseks nõutavast B2 keele tasemest. Täheldatakse, et üldkeele oskus ei tähenda, et sellest piisab erialase keele mõistmiseks ja kasutamiseks.

Teises peatükis tutvustati TTÜ Virumaa kolledžit nagu ainsat Ida-Virumaal tehnilist kõrgharidust pakkuv õppeasutust ja kolledži eesti keele teise keelena õppeainete mooduleid.

Magistritöö kolmandas peatükis esitati esimese kursuse üliõpilaste küsitluse ja õppejõudude intervjuude põhjal saadud andmed ning nende analüüs. Uurimuses osalesid 2017/18. õa esimese kursuse üliõpilased ja õppejõud, kes õpetasid mitte-eesti emakeelega üliõpilastele aineid eesti keeles.

Magistritöö uurimuse käigus on leitud vastused sissejuhatuses püstitatud küsimustele. 61,5% sisseastunutest ei valda eesti keelt vajalikul tasemel, nad on määratud eesti keele süvaõppe moodilisse. Üliõpilased hindavad oma valmidust õppida eesti keeles keskmise hindega „3“ kuuepallilise skaala järgi. Enesehinnangute alusel on kõige vähem valmis esmakursuslased kirjutama õppetöid ja suhtlema õppejõududega. Kõige raskemas olukorras on kutsekooli lõpetanud ja enam kui viis aastat tagasi õpingud lõpetanud täiskasvanud.

Uurimuse alguses püstitatud hüpoteesid on osaliselt leidnud kinnitust. Eesti keele teise keelena oskustase on märgatavalt kasvanud viimase viie aasta jooksul ainult gümnaasiumi lõpetanutel. Pärast kooli lõpetamist püsib eesti keele oskuse tase ainult nendel, kes on seotud eesti keelega tööülesannete täitmisel.

Uurimuse käigus selgus, et vanemad üliõpilased on nõrgema keeleoskusega ja hindavad oma keeleoskust üsna madalalt, isegi need, kes on jõudnud B2 tasemeni eesti keele õppimises.

Tartu Ülikooli Narva Kolledžis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Valentina Limonova
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Trefwoorden
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!