Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Täiskasvanute keeleõppimise kogemused eesti keele klubis osalejate näitel

Magistritöö eesmärk on uurida eesti keele ja kultuuri tundmise klubis (edaspidi keeleklubi) osalejate kogemusi õppimisest ja selles klubis osalemisest. Täiskasvanuõppimist uurinud autorid (Palmen, 2017; Dewey, 1997; Jarvis, 1998; Lindeman, viidanud Jõgi, 2013) rõhutavad eelnevate kogemuste kasutamise tähtsust õppetöös, sest õppimine algab alati millegi kogemisest. Kogemus on õppimisega lahutamatult seotud ning ilma kogemuseta/kogemiseta õppimist ei toimu. Täiskasvanu läheb õppima, kui on tekkinud vastuolu varasemate kogemuste ja uute teadmiste vahel (Jarvis, 2004).

Uurimuse aluseks on sotsiokultuuriline paradigma, mille lähtekohaks on inimese arengu toimumine sotsialiseerumise kaudu. Keeleklubis toimub õppimisprotsess teiste inimestega koos. Uurimisküsimus on järgmine: Millised on keeleklubis osalejate kogemused õppimisest ja keeleklubis osalemisest?

Kvalitatiivse uurimuse valimi moodustasid viis keeleklubis osalenud eesti keelt teise keelena rääkivat inimest. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuuga ning analüüsiti temaatilise sisuanalüüsi meetodil.

Uuringu tulemusena selgusid osalejate erinevad kogemused keeleklubis õppimisest ja osalemisest. Kogemustes ilmnesid raskused teise keele kasutamisel, samas väärtustati keeleklubi kui suhtluspõhise grupiõppe meetodit, kultuurikogemusi, õppekäike. Õppimisja arenguprotsessis peeti oluliseks juhendaja toetavat suhtumist.

Võtmesõnad: kogemus, grupiõpe, suhtluspõhine õpe, teine keel, keeleklubi

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis. 

 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Katrin Mikk
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!