Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Erivajadustega üliõpilaste kogemused kõrgkooliõpingutest

Kõrgem haridustase annab puudest tingitud erivajadustega inimestele võimaluse teha eluteel ja tööturul teadlikumaid valikuid (Leinbock ja Sakkeus, 2014, 45; Quick, Lehmann ja Deniston, 2003, 816). Erivajadustega täiskasvanutest on ebaproportsionaalselt vähesed kõrgharidusega (Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs, 2014, 126), samas on erivajadustega üliõpilased kiirelt kasvav sihtrühm Eesti kõrghariduses (Erivajadustega tudengite stipendiumid, 2010 ja 2014). Erivajadustega üliõpilaste endi häält pole kõrgkooliõpingute kontekstis kuulda, teadmine nende kõrgkooliõpingute kogemustest on fragmentaalne (Fuller, Bradley ja Healey, 2004, 455). Varasemates uuringutes ei käsitleta erivajadustega üliõpilaste kõrgkooliõpingute kogemusi andragoogilisest aspektist, inimelu ja täiskasvanu õppimise fundamentaalse osana. Kogemust mõistetakse magistritöös tõlgendusena erivajadustega üliõpilase kokkupuutest keskkonna, kõrgkooliõpingutega (Dewey, 1938; Kuurme, 1999; Russon, 2010 põhjal).

Mõistmaks erivajadustega üliõpilaste kõrgkooliõpingute kogemuste tähendust, motiveerimaks erivajadustega inimesi kõrgkooliõpinguteks ning loomaks eeldusi erivajadustega üliõpilaste vajadustele vastava õpingukeskkonna loomiseks kõrgkoolides on käesoleva magistritöö uurimisprobleem sõnastatud küsimusena: kuidas kogevad erivajadustega üliõpilased kõrgkooliõpinguid?

Magistritöö eesmärk on analüüsiv ülevaade erivajadustega üliõpilaste kõrgkooliõpingute kogemustest. Kvalitatiivse strateegiaga fenomenoloogilise uurimuse valimi moodustasid seitse erivajadustega üliõpilast kolmest erinevast kõrgkoolist. Empiirilises uurimuses viidi läbi narratiivne intervjuu, andmeid analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil. Tulemused esitati teemakategooriates ja minapoeemidena.

Empiirilise uurimuse tulemustena selgus, et erivajadustega üliõpilased kogevad kõrgkooliõpinguid eneseületust nõudva väljakutsena, inimliku õppimise ja arenguna. Erivajadustega üliõpilased tõlgendavad kõrgkooliõpingute kogemust lähtuvalt minakäsitlusest - kogemustes avaldub üliõpilaste sisemine kontrollkese, kõrge õpimotivatsioon ja kohanemine viitajaga õppimisega. Kogemuste seos puudega avaldub korrelatsioonis puude raskusastmega. Erivajadustega üliõpilased kogevad iseennast kõrgkooliõpingutes eelkõige üliõpilasena mitte erivajadustega inimesena. Kõrgkooliõpingute kogemusi tõlgendatakse sotsiaalset staatust tõstvana ning väärika alternatiivina puudega täiskasvanu elus. Kõrgkooliõpingute keskkonda kogetakse ülejäänud ühiskonnast sallivamana.

Võtmesõnad: kogemus, erivajadustega üliõpilased, puudega üliõpilased, kõrgkooliõpingud.

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis. 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Anneli Habicht
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!