Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavad tegurid

Õpitu ülekanne on kompleksne, süstemaatiline protsess, mida mõjutavad sellised tegurid nagu koolituse ülesehitus, töökeskkond ning töökohal valitsev kliima, milles avaldub õppija võime ja motivatsioon õppida ning rakendada omandatut tööülesannete täitmiseks (Donovan & Darcy, 2011). Uuringute andmetel õpitu ülekannet ei toimu alati, vaid 15–20 % õpitust kantakse üle töökohale (Bjerregaard et al., 2016). Ülekande probleemi on seostatud puudulike teadmistega selle kohta, mis paneb töötajat tulemuslikult oskusi ja teadmisi üle kandma töökohale (Michalak, 1981). Võtmeküsimuseks on, kuidas paremini mõista tegureid, mis suurendavad õpitu ülekannet töökohale (Bjerregaard et al., 2016).

Õpitu ülekandega seotud tegurite mõistmine on olulise tähtsusega töötajate tööalase arengu toetamiseks (Hutchins et al., 2013). Supervisioonis õppimine toetab töötajate tööalast toimetulekut ja arengut, oodatavaks tulemuseks on paranenud teadlikkus oma tööst ja töö tegemisest, mistõttu on aktuaalne supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavate tegurite teadvustamine. Uurimisprobleem on esitatud küsimusena: kuidas supervisiid mõistavad supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavaid tegureid.

Magistritöö eesmärgiks on kirjeldada supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavaid tegureid. Empiirilised andmed koguti intervjuudega supervisioonikogemusega karjäärinõustajatelt Eesti Töötukassast. Andmete analüüsiks kasutati induktiivset teemaanalüüsi. Uurimustöö tulemusena ilmnes, et supervisioonis õpitu ülekannet mõjutavaid tegureid saab käsitleda enne supervisioonis õppimist, supervisioonis õppimise ajal ning peale supervisioonis õppimist avalduvate teguritena ning need koonduvad kolme üldkategooriasse: supervisiikesksed, superviisorikesksed ning organisatsioonikesksed. Supervisii on õppimise ja õpitu ülekande vastutav subjekt - õppimine ja õpitu ülekanne on personaalselt tähenduslik, avaldades positiivset mõju supervisii enesetundele ja tööalasele arengule. Õpitu ülekanne eeldab teadvustamist ja eneseusaldust, supervisioonis õpitu üle kantuna töö konteksti loob väärtust supervisii enda, klientide ja organisatsiooni jaoks.

Võtmesõnad: õpitu ülekanne, supervisioon, supervisii

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Küllike Oja
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!