Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Suhete mõju grupis õppimisele

Õppimine on pidevalt toimuv individuaalne protsess, mis leiab aset sotsiaalses keskkonnas millele on omane situatiivsus, kontekstuaalsus (Jarvis, 2012; Merriam & Bierema, 2013). Õppimises on oluline osa suhtlemisel, mis ilmneb juhendamises, kuulamises, tagasiside andmises ja saamises, verbaalses ja mitteverbaalses eneseväljenduses. Suhtlemise osatähtsus tõstatub grupis õppides ning grupis õppimiseks vajaliku keskkonna loomisel. Suhtlemisel ilmnevad komponendid aitavad luua grupis õppimiseks grupi liikmete vahel suhted, mis põhinevad jagatud vastutusel ning kogemuste jagamise vahendamisel. (Jaques & Salmon, 2007) Üheks grupis õppimise võimaluseks on Eestis sotsiaalprogrammid, mis on suunatud vanglateenistuses karistatud isikute taasühiskonnastamisele.

Sotsiaalprogramm on sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgil kasutusel olev metoodiliselt juhendatud tegevus, mille raames õpetatakse kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele erinevaid oskusi. Karistusega kaasuvalt piiratakse isikute valiku- ja otsustusvabadust, autonoomiat ning nad võivad kogeda vähest isiksusest hoolimist, mis on vastuolus täiskasvanud õppijat käsitlevate seisukohtadega, kus eelpoolnimetatud tunnused on õppimises oluliseks lähtekohaks. Sotsiaalprogramme viiakse läbi peamiselt grupitööna, mistõttu on õppimisel olulise tähtsusega see, milliseks kujunevad suhtlemise käigus suhted grupis, et realiseerida õppimise eesmärgid. Vajalik on mõista suhete mõju vanglas läbiviidavate sotsiaalprogrammides osalejate õppimisele, et olla teadlik suhete mõjul avalduvatest teguritest.

Uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: Kuidas kogetakse suhete mõju grupis õppimisele? Uurimuse eesmärgiks on kirjeldav ülevaade suhete mõjust grupis õppimisele. Andmete kogumiseks kasutati fookusgrupi intervjuud ning andmete analüüsimisel kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. Valimi moodustasid Tallinna vanglas karistust kandvad kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused. Uuringu tulemusena selgus, et grupis õppides ilmnevad intervjueerutavate kogemuses grupile omased tunnused. Kogeti grupijuhi rolli tähtsust grupis ilmevatele suhetele grupis õppides. Suhtlemise käigus tekkinud suhete mõjuna kogeti enesetunnetamist grupi kontekstis, mis väljendus enese tundma õppimises, enese võrdlemises teistega, enesemärkamises. Grupi suhete mõjust tulenevalt ilmnesid grupis õppimist mõjutavad tegurid: sotsiaalprogrammi tähendus, õppimist mõjutavad tegurid, grupp, suhtlemine, enesetunnetamine grupi kontekstis.

Võtmesõnad: grupp, suhted, suhtlemine, grupis õppimine

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Asta Vaks
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!