Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Koostöös õppimine mitmekultuurilises õpperühmas üliõpilaste kogemuses

Kõrgharidus on viimastel aastakümnetel muutunud üha rahvusvahelisemaks (Altbach & Knight, 2007) ja seetõttu on mitmed õpperühmad Eesti ülikoolides kultuuriliselt mitmekesised ning üliõpilased kogevad õppimist koos erinevatest riikidest ja kultuuridest pärit kaaslastega.

Magistritöös uuritakse, kuidas kogevad mitmekultuurilises õpperühmas õppivad kohalikud üliõpilased koostöös õppimist. Koostöös õppimist käsitletakse magistritöös gruppideks jagatud õpperühmas toimuva koostööna, mille käigus keskenduvad õppijad kindla probleemi või ülesande lahendamisele. Sealjuures ei ole fookuses ülesanne ise, vaid õppimisprotsessi ajal aset leidev sotsiaalne interaktsioon, läbi mille arenevad õppija kompetentsid ja omandatakse uusi teadmisi.

Magistritöö uurimisprobleem tugineb väidetele, et koostöös õppimine mitmekultuurilises õpperühmas on tulemuslik ja isiksuslikult arendav, kuid samas võib mitmekultuurilisus olla koostöös õppimiseni jõudmist takistav tegur ja oodatav mõju jääb saavutamata. Uurimisprobleem on sõnastatud uurimisküsimusena: Kuidas kogevad koostöös õppimist mitmekultuurilistes õpperühmades õppivad üliõpilased?

Magistritöö eesmärk on analüüsiv ülevaade mitmekultuurilistes õpperühmades õppivate üliõpilaste koostöös õppimise kogemustest.

Tegu on kvalitatiivse uurimusega, andmete kogumise meetodina kasutatakse poolstruktureeritud intervjuud ning andmeid analüüsitakse interpretatiivse fenomenoloogilise analüüsi teel. Uuringu käigus intervjueeriti seitset mitmekultuurilises õpperühmas õppinud või õppivat Eesti üliõpilast, kellel on enda sõnul viimase 2 aasta jooksul mitmekultuurilises rühmas koostöös õppimise kogemus.

Uuringu tulemustest selgus, et üliõpilased kogesid erinevatest kultuuridest pärit kaaslastega koos õppides mitmeid koostööni jõudmist toetavaid tegureid, millest osad tulenesid sellest, et rühmas oli koos erinevast rahvusest üliõpilasi. Kuid rühmaks kujunemise ja koostöös õppimiseni jõudmise protsessis kogeti ka rühma mitmekultuurilisusest tulenevaid takistusi. Uuringust selgus, et peamised tegurid, mis aitasid mitmekultuurilises rühmas koostöös õppimiseni jõuda olid reflekteerimisoskus, sotsiaalne interaktsioon ja teadlikkus koostööst. Läbi selle jõuti intervjueeritud üliõpilaste kogemuses koostöös õppimiseni ja kogeti mitmekultuurilises rühmas õppimisega kaasnevaid lisaväärtusi.

Võtmesõnad: rühmatöö, koostöös õppimine, õppimine kui kogemus, õppimine mitmekultuurilises õpperühmas, kultuuridevaheline kommunikatsioon, üliõpilaste kogemus

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Liis Saks
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!