Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Õpimotivatsiooni regulatsiooni strateegiate kasutamine haridusliku erivajadusega täiskasvanud õppijate hulgas

Eestis hariduspoliitikas lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest ning elukestvaks õppeks võrdsete võimaluste loomisest (Takistusteta kõrgkooliõpe, s.a. 3) ning hariduse omandamist peetakse üheks inimõigustest, kuid kuna eeltoodud põhimõtted pole hariduses piisavalt rakendunud, on toetavate teenusteta ja juurdepääsuta erivajadusega õppijad akadeemiliselt suuremas väljalangemisohus ning akadeemilist õpingute edasilükkamist vaadatakse kui erivajadusega kaasnevat paratamatust. (Takistusteta kõrgkooliõpe, s.a3; Noorteseire aastaraamat 2014- 2015, 2016-100; Habicht, 2015) Samuti on haridusliku erivajadusega õppijate õpimotivatsioon languses ning andekate erivajadustega õppijate võimed jäävad tihti piisaval määral arendamata. (Terasmees, 2015). Oma õpimotivatsiooni edukal reguleerimisel esineb üliõpilastel probleeme ning need probleemid võivad viia mittesoovitud tulemusteni nagu seda on akadeemiline edasi lükkamine ja koolist välja langemine. (Grunschel, Patrzek, Fries, 2013; Wolters, 2003)

Õpimotivatsiooni regulatsioon on oluline ennastjuhtiva õppimise osa. (Grunschel, Schwinger, 2016) ning selle all mõistetakse suuremal või vähemal määral teadlikku enese kontrolli oma õpimotivatsiooni üle, mida enamasti kasutatakse akadeemilise edukuse ning püsivuse ja õppetööle pühendumise suurendamiseks. (Schwinger, Steinmayr, Spinath, 2009; Wolters, 2003) Töö tulemused annavad hariduslike erivajadustega õppijatele läbi uute teadmiste võimaluse oma akadeemilise edukuse suurendamiseks ning on olulised nii erivajadustega inimeste kogukonnale, kui Eesti ühiskonnale tervikuna, aitamaks kaasa võrdsete võimaluste pakkumisele hariduses ja tööelus. Samuti aitavad töö tulemused kaasa kõrghariduses erivajadustega inimestega töötavate inimeste töö efektiivsemaks muutmisele, mis aitab kaasa erivajadusega õppijate kõrgharidusõpingute katkestanute osakaalu vähendamisele ning akadeemilise edukuse suurendamisele.

Kohanemaks paremini õpiprotsessis ette tulla võivate muutuste ning raskustega, tuleks mõista, kuidas kirjeldavad haridusliku erivajadusega õppijas ise oma õpimotivatsiooni reguleerimisprotsessi. Seetõttu on magistritöö peamine uurimisküsimus esitatud uurimisprobleemina: Kuidas kirjeldavad ning läbi mille konstrueerivad haridusliku erivajadusega õppijad ise oma õpimotivatsiooni regulatsiooni strateegiate kasutamist?

Magistritöö eesmärgiks on anda kirjeldav ülevaade haridusliku erivajadusega õppijate õpimotivatsiooni regulatsiooni strateegiate kasutamisest. Kvalitatiivse strateegiaga narratiivse uurimuse valimi moodustasid neli haridusliku erivajadusega üliõpilast. Empiirilises uurimuses viidi läbi narratiivsed ja poolstruktureeritud intervjuud ning andmeid analüüsiti kvalitatiivselt, deduktiivset sisuanalüüsi meetodit kasutades. Tulemused esitati teemakategooriate ja alakategooriatena.

Empiirilise uurimuse tulemusena selgus, et haridusliku erivajadusega üliõpilased kasutasid kõik oam õpimotivatsiooni reguleerimiseks huvi suurendamise strateegiat oma ning tihti toodi välja ka oskusliku enesõne ning negatiivset sooritust vältiva enesekõne kasutamist. Enesele tagajärgede seadmise strateegia puhul joonistus välja uudne aspekt, kus fookus oli varasemal ülesandesse panustatud ressursil. Ainult ühel korral kirjeldati nii ümbritseva keskkonna kontrollimise kui enese nõrgestamise strateegiat. Kõigil uuringus osalenutel oli tahe ja huvi õppimise vastu ning endid kirjeldati kui aktiivseid õppijaid ning negatiivse poole pealt toodi välja õpingute akadeemilist edasilükkumist. Samuti kirjeldasid erivajadusega õppijad end kui väga pühendunud ja vastutustundlikke ning põhjalikke õppijaid. Hariduslikul erivajadusel oli õppimisele tuntav mõju, eriti suurema ajakulu, mahukama tööhulga ning väsimuse koha pealt.

Võtmesõnad: haridusliku erivajadusega õppija; õpimotivatsioon; õpimotivatsiooni regulatsiooni strateegiad; ennastjuhtiv õppimine; õppetööle pühendumine; akadeemiline edukus

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Jaanika Rubin
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!