Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

O klimatickej gramotnosti

Klimatická gramotnosť je súčasťou prírodovednej gramotnosti. Človek s klimatickou gramotnosťou má základné vedomosti o klimatickom systéme a o prírodných a ľudských faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Dokáže posúdiť platnosť vedeckých argumentov o klíme a použiť tieto informácie na podporu svojich vlastných rozhodnutí.

Klimatická gramotnosť (alebo gramotnosť v oblasti zmeny klímy) je pochopenie nášho vplyvu na klímu a vplyvu klímy na nás a našu spoločnosť (1). Klimatická gramotnosť je súčasťou prírodovednej gramotnosti.

Klimaticky gramotný jednotlivec (1):

 • rozumie základným princípom klimatického systému Zeme,
 • vie posudzovať vedecky dôveryhodné informácie o klíme,
 • komunikuje o klíme a zmene podnebia zrozumiteľným spôsobom,
 • je schopný robiť informované a zodpovedné rozhodnutia a svojim konaním negatívne neovplyvňovať klímu.

Klimaticky gramotní jednotlivci vedia, že klimatológia nám poskytuje informácie, ktoré nám pomôžu v lepšom rozhodovaní s cieľom zlepšiť kvalitu nášho života (1). Títo jednotlivci majú základné vedomosti o klimatickom systéme a o prírodných a ľudských faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Uvedomujú si základný vzťah medzi klímou a ľudským životom. Vedia posúdiť platnosť vedeckých argumentov o klíme a použiť tieto informácie na podporu svojich vlastných rozhodnutí. Neočakáva sa od nás, že budeme rozumieť všetkým poznatkom klimatickej vedy. Úplné pochopenie jej vzájomne prepojených konceptov si vyžaduje prístup založený na systémovom myslení, čiže schopnosť porozumieť zložitým súvislostiam všetkých zložiek klimatického systému. Nadobúdanie klimatickej gramotnosti je procesom. Postupne s rozvojom vedy o klíme napreduje aj vzdelávanie širokej populácie v tejto oblasti.

Klimatická gramotnosť zahŕňa týchto päť aspektov (2):

 • Postoj: na správanie sa v oblasti zmeny klímy má vplyv pozitívny prístup k tejto oblasti. Zahŕňa ho napríklad vnímanie schopnosti človeka zmeniť svoje správanie, snahu ovplyvniť správanie niekoho iného alebo pocit, že zmena správania má pozitívny vplyv na stupeň zmeny klímy.
 • Osobné obavy: čím viac ľudí má obavy zo zmeny klímy vo svojom živote, tým viac sa zapájajú do opatrení zameraných na zmiernenie týchto zmien.
 • Správanie, ktoré neprehlbuje zmenu klímy: ľudia môžu zmeniť svoje správanie vo vzťahu k životnému prostrediu v každodennom živote a znížiť tak svoju uhlíkovú stopu.
 • Viacnásobné kroky: okrem toho môžu byť jednotlivci zapojení ako multiplikátori gramotnosti v oblasti zmeny klímy. Môžu pozitívne ovplyvniť gramotnosť rodiny, priateľov a kolegov v tejto oblasti.
 • Znalosti: znalosti o zmene klímy, o jej príčinách a jej dôsledkoch sú základom všetkých ostatných zložiek gramotnosti v oblasti zmeny klímy.

Photo by Bill Oxford on Unsplash

 

Klíma je ideálnou interdisciplinárnou témou pre celoživotné vzdelávanie o vedeckom procese a spôsoboch, akými ľudia ovplyvňujú Zem a naopak (1). K tejto širokej téme sa dá pristupovať rôznymi spôsobmi, od porovnania denného počasia s dlhodobými záznamami, po skúmanie abstraktných zobrazení klímy v počítačových modeloch, až po preskúmanie vplyvu zmeny klímy na zdravie ľudí a zdravie ekosystémov. Účastníci vzdelávania všetkých vekových skupín môžu používať údaje z vlastných pozorovaní, údaje zhromaždené satelitmi a inými pozorovacími systémami alebo záznamy z rôznych fyzikálnych, chemických, biologických, geografických, sociálnych, ekonomických a historických zdrojov a skúmať tak vplyv klímy na náš život.

Hlavným princípom rozhodovania, vychádzajúceho z informácií o klíme je, že ľudia môžu podniknúť kroky na zníženie klimatických zmien a ich dopadov (1):

 • Informácie o klíme sa môžu využiť na zníženie ohrozenia alebo zvýšenie odolnosti spoločenstiev a ekosystémov postihnutých zmenou klímy. Zásadné je pokračovanie vo vedeckom porozumení klimatického systému a poskytovanie vedeckých údajov politickým a rozhodovacím orgánom.
 • Do akej miery znížime vplyv zmeny klímy na nás, závisí od našej schopnosti pochopiť vedu o klíme a od schopnosti integrovať tieto poznatky do každodenného života. Rozhodnutia týkajúce sa zemskej klímy sa musia robiť s pochopením zložitých prepojení medzi fyzikálnymi a biologickými zložkami systému Zeme a v konečnom dôsledku aj dopadov týchto rozhodnutí na sociálne, ekonomické a kultúrne systémy.
 • Dopady zmeny klímy môžu ovplyvniť bezpečnosť národov. Znížená dostupnosť vody, potravín a pôdy môže viesť ku konkurencii a konfliktom medzi ľuďmi, čo môže mať za následok vznik veľkých skupín klimatických utečencov.
 • Ľudia môžu zmierniť zmenu klímy znížením koncentrácií skleníkových plynov prostredníctvom procesov, pri ktorých dochádza k zníženiu množstva uhlíka v atmosfére alebo k zníženiu emisií skleníkových plynov.
 • Na zníženie emisií skleníkových plynov je potrebná kombinácia stratégií. Najbezprostrednejšou stratégiou je zachovanie zásob ropy, plynu a uhlia, na ktoré sa spoliehame ako na palivo pre dopravu, kúrenie, chladenie, poľnohospodárstvo a pri výrobe elektriny. Krátkodobé stratégie zahŕňajú prechod z uhlíkovo-náročných na obnoviteľné zdroje energie, čo si ale vyžaduje vybudovanie novej infraštruktúry pre alternatívne zdroje energie. Dlhodobé stratégie zahŕňajú inovatívny výskum a zásadnú zmenu spôsobu, akým ľudia energiu využívajú.
 • Ľudia sa môžu adaptovať na zmenu podnebia znížením svojej zraniteľnosti voči jeho vplyvom. Jedným z možných riešení je presťahovanie sa do vyšších nadmorských výšok, aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom stúpania hladín morí. Ďalšie riešenie je výsadba nových plodín, ktorým sa bude dariť v nových klimatických podmienkach, alebo využívanie nových stavebných technológií. Všetky tieto riešenia predstavujú tzv. adaptačné stratégie. Adaptácia ale často vyžaduje finančné investície do nového alebo zdokonaleného výskumu, technológií a infraštruktúry.
 • Klímu ovplyvňujú činnosti jednotlivcov, komunít a štátov. Rovnako klímu ovplyvňujú postupy a politiky dodržiavané domácnosťami, školami, podnikmi a vládami. Dobré rozhodnutia v oblasti klímy jednej generácie môžu pozitívne ovplyvniť život tej nasledujúcej. Zlé rozhodnutia ale môžu obmedziť rozsah možností, ktorými by mohla nasledujúca generácia dopady klímy zmierniť.

 

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. United States Global Change Research Program (2009). Climate Literacy: The Essential Principles of Climate Science- A Guide for Individuals and Communities. [online]. [cit. 20.02.2020] Dostupné z: https://downloads.globalchange.gov/Literacy/climate_literacy_lowres_eng…
 2. Alina Kuthe, Annemarie Körfgen, Johann Stötter & Lars Keller (2019) Strengthening their climate change literacy: A case study addressing the weaknesses in young people’s climate change awareness, Applied Environmental Education & Communication. [online]. [cit. 20.02.2020] Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1533015X.2019.1597661

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?