Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2019/20 - správa o systémoch formálneho vzdelávania v štátoch EÚ

Správa poskytuje informácie o štruktúre vzdelávania v európskych krajinách od predškolského po vysokoškolské vzdelávanie v školskom a akademickom roku 2019/20.

Správa poskytuje informácie o štruktúre vzdelávania v európskych krajinách od predškolského po vysokoškolské vzdelávanie v školskom a akademickom roku 2019/20. Obsahuje diagramy jednotlivých národných vzdelávacích systémov, príručku na čítanie diagramov a mapu ukazujúcu hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Porovnáva 43 vzdelávacích systémov, čo zodpovedá 38 krajinám, ktoré sa zúčastňujú programu EÚ Erasmus + (28 členských štátov EÚ, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).

 

Hlavné organizačné modely primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania:

Vo vzdelávacích systémoch sledovaných krajín sú tri hlavné organizačné modely základného a nižšieho sekundárneho vzdelávania (úrovne ISCED 1 a 2). Tieto stupne vzdelávania sú súčasťou povinného vzdelávania vo všetkých európskych vzdelávacích systémoch:

 1. Jednotná štruktúra vzdelávania. Od začiatku do konca povinného vzdelávania sa všetci žiaci riadia spoločným kurikulom všeobecného vzdelávania; okrem toho nedochádza k prechodu medzi základným a nižším sekundárnym vzdelávaním.
 2. Spoločné základné kurikulum. Po úspešnom ukončení základného vzdelávania (ISCED 1), všetci žiaci postupujú na nižšiu sekundárnu úroveň (ISCED 2), v ktorej sa vzdelávajú podľa rovnakého základného kurikula.
 3. Diferencované nižšie sekundárne vzdelávanie. Po úspešnom ukončení základného vzdelávania idú žiaci rôznymi vzdelávacími cestami alebo špecifickými typmi vzdelávania, ktoré sa začínajú buď na začiatku alebo v priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania. Na konci štúdia dostanú rôzne osvedčenia.

Grafy v správe ukazujú najreprezentatívnejšie tradičné vzdelávacie programy v každom vzdelávacom systéme.

Grafy zahŕňajú:

 • vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve poskytované vo verejne dotovaných a akreditovaných strediskách pre deti od najnižšieho veku,
 • programy primárneho a sekundárneho vzdelávania,
 • postsekundárne neterciárne programy,
 • hlavné programy terciárnej úrovne.

V diagramoch nie sú zahrnuté:

 • vzdelávanie určené výlučne dospelým s nízkym formálnym vzdelaním a / alebo nízkou úrovňou základných zručností. Diagramy zobrazujú iba kurzy, ktoré umožňujú dospelým návrat do školy alebo získanie ďalších kvalifikácií, ktoré sú súčasťou formálnych vzdelávacích programov. Tieto kurzy sa zvyčajne integrujú do programov poskytujúcich kvalifikácie založené na kompetenciách na úrovni sekundárneho vzdelávania alebo umožňujúce prístup k terciárnemu vzdelávaniu (t. j. postsekundárne neterciárne vzdelávanie),
 • samostatné poskytovanie vzdelávania deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami mimo bežného vzdelávania,
 • doktorandské štúdium a špecializované štúdium pre regulované povolania ako je medicína a architektúra na terciárnom stupni. 

Hlavné prvky diagramov (a ich grafické zobrazenie):

Vek žiakov / študentov a trvanie programu:

Diagramy majú dve odlišné grafické oblasti:

Pruhy vľavo zobrazujú hlavné vzdelávacie programy od predškolského po postsekundárne neterciárne úrovne (ISCED úrovne 0 až 4) vo vzťahu k veku žiakov, keď sa začínajú vzdelávať v konkrétnom programe. Označujú teoretický vek, v ktorom majú žiaci vstúpiť do úrovne vzdelávania alebo začať študijný program. Nie je tu zohľadnený predčasný alebo oneskorený vstup, udržanie ročníka alebo iné prerušenie školskej dochádzky.

Farebné pruhy vpravo predstavujú hlavné vzdelávacie programy na terciárnom stupni vo vzťahu k štandardnému počtu rokov potrebných na dokončenie týchto programov. 

Vzdelávacie programy

Hrubé farebné pruhy zobrazujú vzdelávacie programy; farby sa vzťahujú na úrovne a typy vzdelávania. V rámci farebných pruhov krátke zvislé čiary ukazujú rozdelenie na cykly / kľúčové stupne / úrovne vzdelávania alebo vstup do študijných programov alebo ich ukončenie.

Tenké pruhy s farebnými pásikmi označujú zodpovedajúcu úroveň vzdelania definovanú v Medzinárodnej štandardnej klasifikácii vzdelávania (ISCED 2011). V niekoľkých prípadoch diagramy tiež ukazujú prechodné body medzi úrovňami ISCED alebo vzdelávacími programami. 

Vzdelávacie inštitúcie

Výrazy pod farebnými pruhmi sa vzťahujú na názvy škôl alebo vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú zobrazené vzdelávacie programy. V niektorých prípadoch sa však môžu týkať vzdelávacích programov alebo typov výučby. Všetky výrazy sú uvedené v národnom jazyku (jazykoch) krajiny. 

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (ISCED 2011) je nástroj vhodný na zostavovanie štatistík o medzinárodnom vzdelávaní. Posledná verzia, ISCED 2011, rozlišuje osem úrovní vzdelania.

ISCED 0: Vzdelávanie v ranom detstve

 • Programy na tejto úrovni sú zvyčajne navrhnuté s holistickým prístupom na podporu včasného kognitívneho, fyzického, sociálneho a emocionálneho vývoja detí a na zoznámenie sa malých detí s organizovaným vyučovaním mimo rodinného prostredia. Úroveň ISCED 0 sa vzťahuje na programy raného detstva, ktoré obsahujú komponent zámerného vzdelávania.

ISCED 1: Primárne vzdelávanie

 • Programy na tejto úrovni sú zvyčajne navrhnuté tak, aby poskytovali žiakom základné zručnosti v čítaní, písaní a počítaní (t. j. čitateľská a matematická gramotnosť) a vytvárajú základ pre učenie a porozumenie základným oblastiam poznania, osobnostného a sociálneho rozvoja v rámci prípravy na nižšie sekundárne vzdelávanie. Vek je zvyčajne jedinou požiadavkou na vstup do tejto úrovne. Bežný alebo zákonný vek vstupu je medzi 5. a 7. rokom dieťaťa. Táto úroveň zvyčajne trvá šesť rokov, hoci jej trvanie sa môže pohybovať aj medzi štyrmi a siedmimi rokmi.

ISCED 2: Nižšie sekundárne vzdelávanie

 • Programy na tejto úrovni sú zvyčajne navrhnuté tak, aby stavali na vzdelávacích výstupoch z úrovne ISCED 1. Žiaci vstupujú na úroveň ISCED 2 zvyčajne vo veku od 10 do 13 rokov (najčastejším je vek 12 rokov).

ISCED 3: Vyššie sekundárne vzdelávanie

 • Programy na tejto úrovni sú zvyčajne navrhnuté tak, aby v nich bolo možné ukončiť sekundárne vzdelávanie v rámci prípravy na terciárne vzdelávanie a / alebo, aby poskytli zručnosti umožňujúce sa zamestnať. Študenti vstupujú na túto úroveň zvyčajne medzi 14 a 16 rokom.

ISCED 4: Postsekundárne neterciárne vzdelávanie

 • Poskytuje vzdelávacie skúsenosti vychádzajúce zo sekundárneho vzdelávania, prípravy na vstup na trh práce a terciárneho vzdelávania. Programy na úrovni ISCED 4 sú zvyčajne navrhnuté tak, aby poskytovali jednotlivcom, ktorí ukončili úroveň ISCED 3, neterciárne kvalifikácie potrebné na postup do vysokoškolského štúdia alebo do zamestnania, keď ich kvalifikácia z ISCED 3 takýto postup neumožňuje. Na vstup do programov úrovne ISCED 4 je potrebné absolvovať program úrovne ISCED 3.

ISCED 5: Terciárne vzdelávanie s krátkym cyklom

 • Programy na tejto úrovni sú často navrhnuté tak, aby študentom poskytovali odborné znalosti, zručnosti a kompetencie. Zvyčajne sú prakticky zamerané na jednotlivé povolania a pripravujú študentov na vstup na trh práce. Tieto programy však môžu tiež predstavovať cestu k iným programom terciárneho vzdelávania. Vstup do programov úrovne ISCED 5 si vyžaduje úspešné absolvovanie úrovne ISCED 3 alebo ISCED 4 s prístupom k terciárnemu vzdelaniu.

ISCED 6: Bakalárska úroveň alebo jej ekvivalent

 • Programy na tejto úrovni sú často navrhnuté tak, aby poskytovali študentom mierne pokročilé akademické a / alebo odborné znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré vedú k získaniu prvého titulu. Vstup do týchto programov si zvyčajne vyžaduje úspešné absolvovanie programu ISCED 3 alebo ISCED 4 s prístupom k terciárnemu vzdelávaniu. Zápis na tento stupeň môže závisieť od výberu subjektu a / alebo známok dosiahnutých na úrovni ISCED 3 a / alebo 4. Okrem toho môže byť podmienkou úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Vstup alebo prechod na úroveň ISCED 6 je v niektorých prípadoch možný po úspešnom dokončení úrovne ISCED 5.

ISCED 7: Magisterská úroveň alebo jej ekvivalent

 • Programy na tejto úrovni sú často navrhnuté tak, aby študentom poskytovali pokročilé akademické a / alebo odborné znalosti, zručnosti a kompetencie vedúce k získaniu druhého titulu. Programy na tejto úrovni sú zvyčajne založené teoreticky, ale môžu obsahovať praktické časti zahrňujúce výsledky najnovších výskumov a / alebo výsledky najlepšej odbornej praxe. Tradične ich ponúkajú univerzity a iné inštitúcie terciárneho vzdelávania. Vstup do programov úrovne ISCED 7, v ktorom sa študent pripravuje na získanie druhého alebo ďalšieho titulu, si zvyčajne vyžaduje úspešné dokončenie programu ISCED 6 alebo ISCED 7. Vstup do týchto programov môže závisieť od výberu subjektu a / alebo známok dosiahnutých na úrovni ISCED 3 a / alebo ISCED 4. Okrem toho môže byť podmienkou úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

 

Diagramy ostatných vzdelávacích systémov jednotlivých krajín nájdete priamo v správe tu.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

European Commission/EACEA/Eurydice, 2019. The Structure of the European Education Systems 2019/20: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISSN 2443-5333  [online]. [cit. 24.10.2019]. Dostupné z:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structure…

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer