Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Не е важно КАКВО правиш, а КАК го правиш – как неформалното учене работи за една общност в Дъблин

25/07/2019

от Andrew McCoshan

Език: EN

 

Siobhán O’Reilly разказва за работата на FamiliBase в Ирландия и как се осигурява общността с вида учене, от което се нуждае.

Работа с нашата общност, смесване на формалното и неформалното учене

Едно от нещата, които прави FamiliBase различна организация, е начинът, по който смесваме различните видове учене – формално, неформално и информално. Понякога клиентите ни срещат сериозни житейски предизвикателства и нашият отговор дава резултати само защото е съобразен с техните нужди, а не е наложен отвън.

Работим в предградието Ballyfermot, в западната част на Дъблин. Въпреки че  сме в Ирландската столица, предградието Ballyfermot има опит с високи нива на неравнопоставеност през годините. Независимо от многото силни страни на общността и широкия кръг предлагани услуги, индексът на бедността остава сред най-високите в Ирландия.

 

Предизвикателствата пред Ballyfermot

 • Седем от осемте избирателни района са категоризирани като райони в неравностойно положение в Ирландия въз основа на основния индекс за бедност. 
 • 20-23% от възрастните в  Ballyfermot са без образование или имат завършено само начално образование.
 • В седемте района в неравностойно положение нивото на безработица е 14.7%, докато за град Дъблин тя е 8.3%; 47% от семействата са домакинства на самотни родители, докато в град Дъблин този процент е 36.

 

Но FamiliBase вярва, че това не се дължи на дефицити в общността, или при децата, младите хора и семействата, които живеят там. Материалните лишения по-скоро са  симптом за това как функционират системите и доколко са ангажирани с общностите и с индивидите и семействата, които живеят в тях. Така че имаме нужда от различни начини за взаимодействие с хората.

 

Информални дейности

Осигуряването на възможности за хората да учат неформално и информално е жизненоважна част от това, което правим. Понякога формалната среда за учене и системата, осигуряваща тази среда, могат да бъдат неефективни за някои от децата и младите хора. Затова подкрепяме възможността младите хора да изградят набор от умения, които могат да допълнят формалното учене. Примери за някои умения, които се развиват чрез възможностите на информалното и неформалното образование, предоставяни от FamiliBase са: концентрация, комуникация, увереност, вземане на решения, разрешаване на конфликти, саморегулиране, рефлективност, самостоятелно учене, отговорност за направените избори. Развиваме тези умения чрез три основни елемента за предоставяне на услуги: подкрепа в ранна възраст, подкрепа за деца и родители, подкрепа за младежите и общността.

 

Услугите, които предоставя FamiliBase

 • Неформалното образование, което се предлага за подкрепа в ранна възраст и в подкрепа на деца и родители, включва програми за родителски грижи, които се предоставят както индивидуално, така и групово. Някои от програмите се осъществяват в Центъра на FamiliBase, а други – в домашна среда.

 

 • Програмата за работа с младежи се осъществява в Центъра за младежка и общностна подкрепа на FamiliBase и включва изкуства, програма против злоупотребата с вредни вещества и общностни инициативи за младежите. Програмата е насочена към млади хора на възраст от 10 до 25 години.

 

 • Информалните и неформалните образователни инициативи в рамките на програмата за младежка и общностна подкрепа включват дейности със структурирана работа в групи, информални пространства, изкуства,  управление на конкретни случаи, информационни дейности, здравни, образователни и социални програми – съобразно конкретните нужди, обучения за лидерство, работа, свързана с жилищата, пътувания, спорт и отдих и инициативи за развитие на общността.

 

Да бъдем при хората където и когато имат нужда от нас

 

Услугите ни имат редица характерни черти, за да можем най-добре да отговорим на нуждите на общността в Ballyfermot:

  1. Използване на интегриран подход, насочен към мултидисциплинарните нужди на младите хора чрез концепцията „много услуги на едно място“ (“one stop shop”).
  2. Приоритизиране на младите хора, които са изложени на най-голям риск в общността (като не забравяме и необходимостта от предоставяне на универсална програма). Общността има множество потребности, затова ние даваме приоритет на:
 • млади мъже, участващи или които са в риск да бъдат въвлечени в противообществени прояви;
 • членове на пътуващи общности;
 • млади хора в риск от развиване на зависимост от вредни вещества;
 • млади хора в риск от рано отпадане от училище;
 • преждевременно напуснали училище.

3.  При изпълнение на програмите акцентираме върху изкуствата. Достъпът и участието в програми за изкуства има огромна трансформираща сила и ние предлагаме широк спектър от висококачествени младежки програми в областта на изкуствата. За тази цел Центърът FamiliBase има изградени звукозаписно студио и театър.

4. Ние сме там, когато и където хората имат нужда от нас. FamiliBase работи от вторник до събота, обикновено до 22 часа вечерта. Има трима младежки работници и ръководител на проект за младежка работа, работещи заедно със седем други служители в екипа за младежта и общността. Мултидисциплинарният подход улеснява изпълнението на програмите за младите хора, като се обсъждат и се подкрепят различните нужди.

 

Не можем да се справим с всичко сами …. а и не бихме искали!

FamiliBase работи съвместно с множество различни организации, които имат дейности, свързани с децата, младежите и семействата. Това са училища, обучителни центрове, алтернативни образователни центрове, колежи за продължаващо образование, технологични институти и университети. Понякога сътрудничеството включва партниране при работата в групи, предоставяне на допълнителни материали,  предоставяне на  учебен опит на FamiliBase по време на учебния процес в училище и други. Едногодишните програми за преход към програма Изкуства са насочени към учениците от трето ниво. Понякога се включва и застъпническа работа със и от името на младия човек или родител. FamiliBase признава, че ефективната ангажираност с образование има жизненоважна роля за прогнозиране на положителните резултати за децата и за младите хора. Образователната система може да играе транформираща роля за справяне с неравенствата между поколенията, които може да съществуват в общностите.

Нашият опит показва, че понякога подходът на застъпничеството е необходим, за да се гарантира, че образователната система е гъвкава и ръководена от индивидуалните нужди. FamiliBase помага на децата, младите хора и семействата да контактуват с местните доставчици на образование и здравни грижи за това какво е необходимо и какво не е съобразено с техните потребности. FamiliBase помага на общността да говори за влиянието на бедността и неравенството върху техните семейства във времето. 

Тайната е да създаваш решения заедно с общността

FamiliBase вярва, че „рецептата за успех“ се основава на философията, която е в основата на нашето организационно вземане на решения и изпълнение на програмата и тя е: „Важно е не какво правиш, а как го правиш!“. И това може да бъде най-простото нещо, което ефективно да ангажира младия или възрастния човек, който е имал предишен отрицателен образователен опит.

 

Нашата практика има специфичен контекст, ръководена е от индивидуалните нужди и се основава на взаимоотношенията. Ключът към нашата работа е:

 • наемане на смесен екип – от предградието Ballyfermot и извън него;
 • наличие на подходящ синтез и комбинация от умения и опит на служителите;
 • гарантиране, че служителите имат или могат да развият подхода, който се корени във философията на организацията.

Но също толкова важно е съвместното създаване на програми и решения с децата, младите хора и семействата, защото FamiliBase работи съвместно с общността.

 

Връзка към публикацията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/its-not-what-you-do-its-way-you-do-it-how-non-formal-learning-works-community-dublin

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?