Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Beoordeling van vaardigheden: de springplank naar doeltreffende en op maat gesneden leermogelijkheden voor gedetineerden

Georgios Karaiskos, projectmedewerker bij de European Association for the Education of Adults (EAEA), zegt dat voor een effectievere gevangeniseducatie eerst de vaardigheden en behoeften van gedetineerden moeten worden beoordeeld.

Prison education Skills Assessment

Blog door Georgios Karaiskos

 

Georgios Karaiskos, projectmedewerker bij de European Association for the Education of Adults (EAEA), zegt dat voor een effectievere gevangeniseducatie eerst de vaardigheden en behoeften van gedetineerden moeten worden beoordeeld.

 

Een beslissende stap naar persoonlijke en professionele ontwikkeling

Bijscholingspaden: nieuwe kansen voor volwassenen is een initiatief in het kader van de Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa. Voor volwassenen met weinig vaardigheden is een vaardigheidsbeoordeling de eerste beslissende stap om toegang te krijgen tot de bijscholingspaden en verdere leermogelijkheden.

Prison ed Upskilling Pathways

In een beoordelingsprocedure worden de vaardigheden van laaggeschoolde volwassenen en hun behoeften aan bijscholing in kaart gebracht. Op basis daarvan worden op maat gesneden leermogelijkheden aangeboden waarmee ze de tweede van drie stappen kunnen zetten. Vaardigheden zijn een belangrijke factor in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedereen, en des te meer voor mensen met behoefte aan bijscholing. Daarom wordt de beoordeling van vaardigheden van laaggeschoolde volwassenen beschouwd als startpunt voor een betere toekomst.

Gedetineerden vormen een doelgroep die voldoet aan bovenstaande beschrijving. Ze hebben dringend behoefte aan een beoordeling van hun vaardigheden en aan effectievere leermogelijkheden.

 

De toegevoegde waarde van vaardigheidsbeoordeling in het kader van gevangeniseducatie

In het PIAAC-onderzoek onder gedetineerden in de Verenigde Staten, momenteel het enige vergelijkbare onderzoek op dit gebied, wordt het vermoeden bevestigd dat de gevangenispopulatie lager scoort op reken- en taalvaardigheden dan de algemene bevolking. Dit zet kracht bij aan bovengenoemd argument dat er dringend behoefte is aan een beoordeling van vaardigheden en meer leermogelijkheden in gevangenissen.

In de aanbevelingen van de Raad van Europa van 1989 over vorming in de gevangenis wordt gewezen op de noodzaak dat gevangenissen voorzien in een breed aanbod van leermogelijkheden, met name op het gebied van geletterdheid. Volgens de aanbevelingen zou vorming in de gevangenis gericht moeten zijn op de ontwikkeling van de persoon als geheel, met inachtneming van zijn of haar maatschappelijke, economische en culturele achtergrond. Als de vaardigheden van gedetineerden in kaart worden gebracht, kunnen voor hen hoogst effectieve en op maat gesneden programma's worden samengesteld.

Volgens een in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd onderzoek uit 2013 van adviesbureau GHK over onderwijs en opleiding in gevangenissen in Europa is slechts 3 tot 5% van de gevangenen in de EU-27 voldoende gekwalificeerd om hoger onderwijs aan te vangen en is in veel landen het percentage vroegtijdige schoolverlaters in de gevangenispopulatie hoog. Deze realiteit heeft gevolgen voor de vooruitzichten van gedetineerden op persoonlijke en professionele ontwikkeling na hun vrijlating. Met het aanbieden van mogelijkheden om basisvaardigheden op te doen (reken- en taalvaardigheden) en een beroepsopleiding te volgen, kan aan deze moeilijke realiteit het hoofd worden geboden. Het leeraanbod moet dan wel worden afgestemd op individuele behoeften en aspiraties, zoals wordt onderstreept in de European Prison Rules:

"Elke gevangenis streeft ernaar voor alle gevangenen te voorzien in zo uitgebreid mogelijke leerprogramma's die aan hun individuele behoeften voldoen, rekening houdend met hun aspiraties."

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat een voorafgaande beoordeling van vaardigheden en behoeften geen optie maar noodzaak is.

 

Plannen voor de toekomst

Er zijn in Europa al verscheidene maatregelen genomen voor de ontwikkeling van vaardigheidsbeoordelingen in gevangenissen. De initiatieven zijn echter versnipperd, omdat een gemeenschappelijke aanpak op basis van een gedeelde visie ontbreekt. Zoals vermeld in het GHK-rapport over onderwijs en opleiding in gevangenissen in Europa, hebben landen als Spanje en Ierland gestandaardiseerde beoordelingspakketten en programma's voor een individuele aanpak ontwikkeld. Er wordt in het rapport echter ook op gewezen dat het aantal volwassen gedetineerden dat aan leerprogramma's deelneemt, in de meeste landen beperkt blijft. Dit kan allerlei oorzaken hebben, waaronder het feit dat de aangeboden leerstof niet aansluit bij de interesses van gevangenen. Hieruit blijkt eens te meer dat het noodzakelijk is zicht te krijgen op de vaardigheden en behoeften van gedetineerden.

Door middel van EU-programma's is steun verleend aan een waaier van projecten op het gebied van onderwijs en opleiding in gevangenissen. Op basis daarvan zijn nieuwe initiatieven ontplooid die de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en kennis bevorderen. Er bestaan veel innovatieve projecten die erop gericht zijn de beoordeling van vaardigheden en het leren in gevangenissen te verbeteren. Enkele hiervan zijn:

  • Foriner  – dit project is bedoeld om buitenlandse Europese gedetineerden in EU-gevangenissen toegang te bieden tot hoogwaardige, laagdrempelige, gecertificeerde leerprogramma's.
  • Het Grundtvig-leerpartnerschap Accreditation of prior (experiential) learning in the prison environment – dit partnerschap is gericht op het identificeren van factoren die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van accreditatie van eerdere (ervaringsgerelateerde) leerprocessen binnen de gevangenisomgeving.
  • Skills4freedom – dit project is gericht op de ontwikkeling van transversale vaardigheden.
  • SkillHUBS – met dit project wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een transnationaal model voor advisering en opleiding van gedetineerden waarbij de beoordeling van vaardigheden en behoeften centraal staat.

Door het accent te leggen op de beoordeling van vaardigheden en behoeften, stellen we het individu centraal, en zo kunnen we optimaal profijt halen uit de transformatieve kracht van leren.  Steven Tyrell uit het Verenigd Koninkrijk, winnaar van de ‘Festival of Learning'-award in 2017 en ex-gedetineerde zegt het volgende over zijn leerervaring in de gevangenis:

"Ik heb veel geleerd en daardoor veel nagedacht over mijn leven en over de vraag hoe ik verder wilde."


Georgios Karaiskos is als projectmedewerker verbonden aan de European Association for the Education of Adults (EAEA). Hij is afgestudeerd in filosofie en onderwijs aan de Aristoteles-universiteit van Thessaloniki in Griekenland en heeft een masterdiploma behaald op het gebied van volwasseneneducatie aan de universiteit van Glasgow. Als bevoegd docent heeft hij grote interesse in inclusief onderwijs en gelooft hij sterk in de transformatieve kracht van leren.

Login (7)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?