Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Op weg naar een lokale educatieve agenda: de internationale reis-en kredietbrief

Jumbo Klercq, die al vaker schreef over pogingen om tot lokale educatieve agenda’s te komen; een ontdekkingsreis, een toeristische route en onlangs een moeizame speurtocht, vond bij verder reizen een belangrijk document...

Jumbo Klercq, die al vaker schreef over pogingen om tot lokale educatieve agenda’s te komen; een ontdekkkingsreis, een toeristische route en onlangs een moeizame speurtocht, vond bij verder reizen een belangrijk document...

 

Wat zoeken we eigenlijk op onze zoektocht naar de weg naar een lokale educatieve agenda? Vroeger kon je bij de ANWB de internationale reis- en kredietbrief halen als je lid was. Die beschermde je voor alle ongemakken en risico’s die het reizen in het buitenland met zich meebracht. De zoektocht naar lokale educatieve agenda’s heeft ook zo’n document nodig. Eigenlijk zijn we op zoek naar een gemeente die het belang van een leven lang leren voor alle inwoners benadrukt. Die verder kijkt dan basisvaardigheden, maar leren op vele terreinen en op verschillende momenten en via verschillende media mogelijk maakt en bevordert. Toen ik twee jaar geleden voor een ESF-project in het Hongaarse Pecs was, stuitte ik op het fenomeen learning city. Een learning city propageert een leven lang leren voor al haar inwoners. Pecs is een learning city en ik kwam er stukje bij beetje achter wat dat inhield. Ook ontdekte ik tot mijn verbazing dat er in Nederland toen nog geen learning cities waren. Inmiddels - anderhalf jaar later - zijn Groningen en ’s Hertogenbosch door UNESCO geaccepteerd als eerste Nederlandse learning cities.

 

Ik ontdekte dat er een UNESCO Global Network of Learning Cities bestaat dat inmiddels 170 actieve steden telt in 53 verschillende landen over de hele wereld. De UNESCO definieert een learning city als een gemeente die:

 • op een effectieve wijze haar bronnen in iedere sector mobiliseert om inclusief leren, van basis- tot hoger onderwijs, te propageren;
 • het leren in gezins- en gemeenschapsverband nieuw leven inblaast;
 • leren gericht op werk en leren op de werkplek faciliteert;
 • het gebruik van eigentijdse educatieve technologieën uitbreidt;
 • kwaliteit en excellentie in leren aanmoedigt en die;
 • een leercultuur gedurende de hele levensloop bevordert.

 

 

Al met al een aardig begin van een lokale educatieve agenda. Organiseer een inspiratiedag en nodig sleutelfiguren uit van alles en iedereen in de gemeente die vanuit zijn beroep maar iets met educatie van doen heeft. Van kinderdagverblijven tot musea, van de bibliotheek en het leerwerkloket tot het roc en de hogeschool. Ga een dagje met elkaar brainstormen over deze punten en probeer er samen achter te komen wat dat zou kunnen en moeten betekenen voor jullie gemeente. En stel daarna een werkgroep samen die op basis van de uitkomsten met een plan van aanpak komt hoe jullie gemeente een learning city kan worden. Moeilijker dan dit hoeft het niet te zijn, want waar een wil is, is een weg. Hollandser kan het niet gezegd worden. Nu nog van mooie woorden ook daden maken.

 

 

Het plan van aanpak en de acties en investeringen die daarvoor nodig zijn, zullen voor elke gemeente verschillend (kunnen) zijn. Zo’n plan kan ook voer voor de lokale politieke partijen zijn, niet om goede sier mee te maken, maar om daadwerkelijk te laten zien waar en met wie de gemeente naartoe wil. Het algemene doel, een learning city die mensen van alle leeftijden, van diverse socio-economische en culturele achtergronden, in staat stelt om de vruchten te plukken van inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs en mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen, roept bij niemand veel weerstand op. Door hieraan actief te werken, verhoogt de stad individuele empowerment, sociale integratie, economische ontwikkeling, culturele welvaart en duurzame ontwikkeling. In dit geval 1 (inspiratiedag) + 1 (actieplan) = 5! Op die manier aan een lokale educatieve agenda werken, levert dus veel social return of investment op.

Om gelijkheid en inclusie te ondersteunen, zien we bijvoorbeeld dat learning cities actief zijn om:

 • onderwijs- en leermogelijkheden voor iedereen te bevorderen, met name voor kwetsbare groepen die geen formele scholing of opleiding volgen, waardoor deze niet alleen taalvaardigheden, maar ook andere basis- / beroepsvaardigheden kunnen verwerven en zo deelnemen aan permanente educatie;
 • educatieve online cursussen aan te bieden waarmee mensen gratis lezingen kunnen volgen over een reeks onderwerpen die relevant zijn voor hun lokale gemeenschap;
 • speciale scholen op te richten, waar migranten en statushouders beroepskwalificaties kunnen behalen, waardoor ze makkelijker integreren in de samenleving;
 • intergenerationele leerinitiatieven te bevorderen, waarbij kinderen en hun verzorgers worden aangemoedigd om vooral samen en van elkaar te leren;
 • loopbaanbegeleiding te bieden, met name voor vrouwen, om hen aan te moedigen hogere kwalificaties na te streven waarmee ze leiderschapsposities kunnen innemen;
 • mobiele bibliotheken op te zetten die leesmogelijkheden bieden voor iedereen, met name voor mensen met een beperking, voor oudere volwassenen en voor kleuters;
 • gebruik te maken van culturele centra die dienst doen als leerplek, waarbij cultuur, kunst en leren worden gecombineerd en projecten worden georganiseerd die gezamenlijk worden beheerd door lokale educatieve en culturele instellingen om mensen hun eigen culturele identiteit te laten ontplooien en om interculturele tolerantie te bevorderen;
 • regelingen op te stellen die getrainde vrijwilligers mobiliseren om bewoners die een risico lopen om in een isolement terecht te komen (bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking) aan te moedigen deel te nemen aan culturele activiteiten, workshops, fysieke activiteiten, et cetera;
 • maatschappelijke participatienetwerken te creëren die burgers aanmoedigen om deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen van de stad, onderste
  und door het gebruik van sociale media en moderne technologieën.

 

 

 

Een leven lang leren legt de basis voor duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling. Het idee van leren gedurende het hele leven is diep geworteld in alle culturen. Het wordt echter steeds relevanter in de snel veranderende wereld van vandaag, waar sociale, economische en politieke normen voortdurend opnieuw worden gedefinieerd. Studies hebben aangetoond dat een leven lang lerende burgers die kennis, vaardigheden en attitudes in een breed scala van contexten verwerven beter zijn toegerust om zich aan te passen aan veranderingen in hun omgeving. Een leven lang leren en de lerende samenleving spelen daarom een cruciale rol bij het versterken van de burgers en het bewerkstelligen van een overgang naar duurzame samenlevingen. Hoewel nationale regeringen grotendeels verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van strategieën voor het opbouwen van leermaatschappijen, vereist blijvende verandering commitment op lokaal niveau. Een lerende samenleving moet provincie voor provincie, stad voor stad en gemeenschap voor gemeenschap worden gebouwd.

Het aardige van de learning city benadering is dat iedereen zo’n initiatief kan starten, want iedereen is belanghebbend. Het is zeker niet alleen voorbehouden aan wie zich beroepshalve met educatie bezighoudt. Integendeel, een wethouder, een politieke partij, maar ook de stadsboer, een ondernemersorganisatie of een culturele instelling kan het initiatief nemen. Een learning city is van en voor iedereen.

 

 

Inmiddels dringt het begrip learning cities ook in ons land door. De eerste schapen lijken over de dam: de steden Groningen en ’s Hertogenbosch hebben zich als lid aangemeld bij het Global Network. De Stichting Learn for Life is voornemens de komende jaren ook andere gemeenten aan te moedigen om een learning city te worden. De internationale reis-en kredietbrief ligt klaar voor wie lid wil worden: UNESCO heeft een beknopte handleiding uitgegeven over hoe men een learning city op kan zetten en er zijn ook diverse videotutorials beschikbaar.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?