Blog
Blog

E-learning en dove en slechthorende lerenden: deel 2

In dit tweede en laatste deel bespreekt Brian Caul de waarheid achter de statistieken en mogelijke oplossingen die e-learning aantrekkelijker kunnen maken voor dove en slechthorende lerenden.

Brian Caul e-learning and deaf and hard of hearing: Part 2.

 

In deel 1 van E-learning en dove en slechthorende lerenden werden de foutieve aannamen over online leren voor dove en slechthorende lerenden behandeld, en de voorkeuren die passen bij de behoeften van de individuele lerenden. In dit tweede en laatste deel bespreekt Brian Caul de waarheid achter de statistieken en mogelijke oplossingen die e-learning aantrekkelijker kunnen maken voor dove en slechthorende lerenden.

 

Antwoorden uit onderzoek

Tot mijn grote verrassing is er maar heel weinig actueel onderzoek over de benadering van online leren en de ondersteuning die dove en slechthorende lerenden wordt geboden. Het Consortium for Research in Deaf Education (CRIDE) heeft een onderzoek uit 2015-2016 gepubliceerd naar de ondersteuning in Noord-Ierland. Naar schatting zijn er 1.497 dove kinderen, van wie 25% met ernstig of zeer ernstig gehoorverlies en 75% met licht tot matig gehoorverlies (op een bevolking van 1,86 miljoen). Voor deze kinderen zijn 33 fulltime (fte) leraren voor doven beschikbaar, van wie 98% gediplomeerd en de rest in opleiding is. Het aandeel van bevoegde docenten is de laatste jaren gestegen, maar het feitelijke aantal betrekkingen is iets gedaald.

Een belangrijk onderzoek uit 2012-2013 door de National Deaf Children’s Society in Schotland (NDCS) heeft een aantal zorgwekkende feiten aan het licht gebracht. Bijna 10% van de dove schoolverlaters ging van school zonder diploma, vergeleken met 2% van de totale leerlingpopulatie in Schotland. Over het geheel was er vergeleken met 2011-2012 wel een verbetering wat betreft diploma's op SCQF-niveau 4 en 5 onder dove leerlingen, maar nam het aantal dove leerlingen dat zich kwalificeerde voor toegang tot hoger onderwijs met 3% af (tot 33,3% vergeleken met 64,5% van het totaal aantal leerlingen). Dove schoolverlaters zijn nog steeds oververtegenwoordigd op hogeschoolniveau en ondervertegenwoordigd op universiteitsniveau.  

E-learning aantrekkelijker maken voor dove en slechthorende lerenden

Er lijken gewoonweg niet genoeg gekwalificeerde notetakers en tolken te zijn. Ondersteuning van de communicatie verdient daarom prioriteit. Elektronische notetakers, hetzij naast de lerende of op afstand, zijn essentieel voor effectieve e-learning, maar er lijkt onvoldoende geld beschikbaar om die in voldoende aantallen aan te schaffen. Verder leidt het gebrek aan tolken tot vertraging bij het boeken van vervangers als de behoefte zich voordoet. Gezien het het belang van geïndividualiseerde leercontracten, zoals hierboven besproken, is continuïteit van de tolkservice essentieel voor het moreel van de dove lerende. In Noord-Ierland (en mogelijk ook elders) bestaan er zorgen over het beperken van de toelage voor studenten met een handicap. In de praktijk leidt dit onvermijdelijk tot (inefficiënte) bezuinigingen op diensten, en het is simpelweg niet verstandig om laag- of ongeschoold ondersteunend personeel te werven. 

De Open Universiteit heeft, niet voor het eerst, het voortouw genomen en besloten de achterblijvende deelname door dove en slechthorende studenten aan te pakken door dove medewerkers van vertegenwoordigende organisaties te vragen deel te nemen aan kortlopende proefprojecten. Zo nemen in april vijf medewerkers deel aan een eendaagse experimentele e-learningcursus, waarbij ze een indicatie zullen geven van hun individuele behoeften als lerende met betrekking tot tolken, groepsinteractie en studielocatie (thuis, kantoor, leeszaal van bibliotheek), en zich buigen over het belang van de continuïteit van dienstverlening. Dove collega's hopen dat zij, door aan dergelijke pilots deel te nemen, meer vertrouwen kunnen kweken onder doven en slechthorenden dat een hogere opleiding binnen hun bereik ligt, waarmee ze ook hun carrièrekansen verbeteren.

Conclusie

Het lijkt er helaas op dat toegang tot hoger onderwijs voor dove en slechthorende lerenden de afgelopen jaren over het algemeen is afgenomen. Dit heeft ernstige gevolgen. Het gebrek aan gelijke kansen voor deze mensen wordt zo immers alleen maar nijpender. Mijn hoop dat we met online e-learning een revolutionaire mogelijkheid hebben om de toegang tot onderwijs te verbeteren, is inmiddels herhaaldelijk gebotst met de harde realiteit. Sommige obstakels zijn praktisch van aard, andere hebben te maken met mentaliteit. Universiteiten, hogescholen en plaatselijke projecten voor volwasseneneducatie zouden het initiatief van de OU kunnen overnemen om van e-learning een aantrekkelijk en haalbaar alternatief te maken voor dove en slechthorende lerenden. De afgelopen decennia is het mij al te duidelijk geworden dat diensten voor mensen met een handicap in tijden van economische neergang verhoudingsgewijs zwaarder te lijden hebben. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit dat hun vertegenwoordigers in het verleden niet beschikten over een krachtige politieke stem waarmee ze hun rechten konden afdwingen. De dynamiek die ons tegenwoordig omgeeft, bestaat langer dan vandaag of gisteren. Alle mensen in een democratische maatschappij hebben recht op onderwijs en een redelijke kwaliteit van leven.

Kan e-learning zodanig worden ontwikkeld en aangepast dat we deze fundamentele beginselen ook echt kunnen waarmaken?

Opmerkingen en ideeën over deze kwesties zijn welkom!

Brian Caul.
Brian Caul heeft 27 jaar in het hoger onderwijs gewerkt, eerst als wetenschapper en vervolgens als directeur Student Services. Hij is voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van F&HE Colleges en de RNID (tegenwoordig Action on Hearing Loss), waarvoor hij nog steeds als vrijwilliger werkt. Sinds november 2015 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van CRAICNI, een dynamische trainingsorganisatie die als doel heeft respect en inclusie in gemeenschappen in Noord-Ierland te bevorderen. Brian is ambassadeur voor EPALE UK en heeft een levendige belangstelling voor muziek en cultureel bewustzijn. Meld u aan of log in om de praktijkgemeenschappen te bezoeken: 'Muziek en cultureel bewustzijn'.​ 
Login (5)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer