Blog
Blog

Dossier: Leven Lang Leren

Het Nederlandse EPALE team ging op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en goede ideeën over volwassenen en ‘leven lang leren’.

life long learning.

“Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.”

De (Nederlandse) Onderwijsraad

 

Het Nederlandse EPALE team ging op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en goede ideeën over volwassenen en ‘leven lang leren’.

Het resultaat van de zoektocht naar informatie is verdeeld over 4 thema’s, op basis van de indeling die de (Nederlandse) Onderwijsraad geeft aan de basisfuncties van een leven lang leren. Ook is er een apart lemma met algemene achtergrondinformatie.

 

Achtergrondinformatie LLL

Een leven lang leren in Nederland: een overzicht   Materiaal - NL

Het doel van dit artikel is een beeld te schetsen van de stand van zaken rondom een leven lang leren in Nederland op basis van een aantal beschikbare gegevens van CBS. De volgende vragen zullen aan bod komen: wie neemt deel aan een leven lang leren? Wat wordt er geleerd? Waarom wordt er geleerd? De vragen worden beantwoord op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB), de Adult Education Survey (AES) en het onderzoek Bedrijfsopleidingen

Factsheet | Een leven lang leren: stand van zaken in Nederland  Materiaal  - NL 

Voor Nederland en Europa is een leven lang blijven leren een speerpunt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Scholing vormt een antwoord hierop. In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,5 miljoen volwassenen deel aan scholing. In deze thema-analyse wordt vanuit verschillende belangrijke bronnen de stand van zaken rondom het leven lang leren in Nederland getoond.

Eurostat overzicht: deelname leven lang leren in de Europese landen  Materiaal - NL

Resultaten (in percentages) zijn gebasseerd op een onderzoek waarbij personen tussen 25 en 64 jaar hebben aangegeven dat ze in de vier weken voorafgaande aan het onderzoek, educatie of training hebben gehad. De gegevens zijn uiteengezet in een tabel, een grafiek en op een kaart.

Nederlandse Kabinet zegt nu haast te maken met 'leven lang leren'  Nieuws - NL

Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen uit 2015 gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van de ministers Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aandachtspunten over nog te weinig deelname aan leven lang leren in Nederland  Materiaal - NL 

Beleidsmakers proberen al vele jaren te stimuleren dat mensen gedurende hun werkzame leven blijven leren. Leven lang leren wordt met name belangrijk geacht omdat het mensen flexibel inzetbaar maakt op een arbeidsmarkt die naar verwachting steeds sneller zal veranderen.

Boek | 'Blijven leren: de toekomst!' | een strategische verkenning van de Vlaamse Onderwijsraad  Materiaal - NL

Afgelopen decennia is er heel wat geïnvesteerd in het leren van volwassenen. Toch is Vlaanderen nog steeds geen samenleving waarin leren voor alle volwassenen een evidentie is. Vanuit de overtuiging dat vooruitgang mogelijk en noodzakelijk is, organiseerde de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een strategische verkenning over het stimuleren van het leren van volwassenen. Daarmee wil de Vlor het debat voeden over hoe het leren van volwassenen in de komende tien jaar nog krachtiger dan voorheen gestimuleerd kan worden.

 

Reparatie

Wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen. 

Jongeren zonder startkwalificatie stimuleren tot postinitieel leren  Materiaal - NL 

Goed initieel onderwijs is de voornaamste manier om duurzame inzetbaarheid van burgers te garanderen. De praktijk laat echter zien dat een deel van de jongeren het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Voor deze groep van laagopgeleiden heeft de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Om de positie van laagopgeleide volwassenen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verstevigen, doet de Nederlanse Onderwijsraad vier aanbevelingen om hen te stimuleren tot postinitieel leren.

'Perspectief 23-plus' | Onderzoek naar de kansen voor 23-plussers Materiaal - NL

In Nederland zijn er meer dan 138.000 jongvolwassenen (23- tot 27-jarigen) zonder werk of opleiding, met onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie. Iets minder dan de helft heeft geen startkwalificatie, naar hen gaan de meeste zorgen uit. Een deel is geholpen met relatief eenvoudige organisatorische oplossingen en extra advisering. Voor andere 23-plussers is dit niet voldoende. Voor hen zijn nieuwe oplossingen nodig, alternatieve opleidingsroutes en andere vormen van begeleiding.

Erasmus+ project GOAL wijst volwassenen de weg naar opleiding  Blog - NL

GOAL staat voor Guidance and Orientation for Adult Learners. Het GOAL-project is opgezet met steun van het Erasmus+-programma van de Europese Unie in sleutelactie 3 (KA3 - steun voor beleidshervorming). De partners van het project zullen in 6 landen van de EU, waaronder Vlaanderen en Nederland, een experimentele dienst opzetten waar laaggeschoolde volwassenen terecht kunnen voor leertrajectbegeleiding.

 

Wisseling in loopbaan

Wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken.

50-plussers en laagopgeleiden werken het minst aan inzetbaarheid op de arbeidsmarkt  Materiaal - NL 

Lager opgeleiden en 50-plussers werken het minst aan hun eigen inzetbaarheid en employability op de arbeidsmarkt. Een kwart tot een derde van hen heeft niet eens een actueel CV. Ook zijn ze veel minder snel bereid tot omscholing. Het zijn mede daardoor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De gegevens komen uit onderzoek van arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group onder bijna 8.000 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking ten behoeve van het Jaarcongres Employability dat op 24 maart 2015 in Rotterdam werd gehouden.

 

Bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving

Volwassenen moeten hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van hun positie.

Visie MBO-Raad op Leven Lang Leren  Materiaal - NL 

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen. De regering wil dat Nederland een kenniseconomie is die op internationaal niveau concurreert. Dit vraagt om voortdurende scholing van de totale beroepsbevolking. Het mbo heeft als hofleverancier van geschoolde vakmensen hierom een belangrijke opdracht in scholing van werkenden en werkzoekenden.

De visie van netwerkorganisatie Learn for Life op Leven Lang Leren Materiaal - NL 

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren. In hun meerjarenbeleidsplan lees je alles over hoe déze organisatie tegen Leven Lang Leren aankijkt.

Whitepaper | Motiveren tot een leven lang leren: simpele tips voor HR managers om continue ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en faciliteren  Materiaal - NL 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers aan de slag blijven met hun ontwikkeling? En hoe mobiliseer je de groep met een minder duidelijk aanwezige intrinsieke motivatie om door te leren? Sofie Angevaare van Springtest, een platform over leren naast het werk, zette het op een rij.

 

Sociaal-culturele en persoonlijke functie

Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen

Towards a Dutch (Lifelong) Learning Climate   Blog - EN

Dr. Theo van Dellen (Rijksuniversiteit Groningen) heeft met input van Bert-Jan Buiskool (Ockham Institute for Policy Support) en Jumbo Klercq (The Elephant Learning for Diversity) een policybrief geschreven over Leven Lang Leren.

HOVO Nederland: Leven lang leren – ook na je 50ste  Materiaal - NL 

De HOVO is de noemer waaronder diverse Nederlandse universiteiten en Hbo-instellingen een eigen cursusprogramma van algemeen vormend onderwijs aanbieden voor iedereen vanaf vijftig jaar. De organisatie realiseert binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een aparte vorm van cursorisch onderwijs op academisch niveau. HOVO biedt een regelmatig wisselend en gevarieerd aanbod aan cursussen van 3-10 colleges op het gebied van kunst, filosofie, (cultuur)geschiedenis, religie, exacte vakken, psychologie en meer algemeen vormende vakken.

Rijnbrink groep: inspiratie voor bibliotheken bij concrete invulling Leven lang leren  Materiaal - NL 

In Gelderland ondersteunt de Rijnbrink Groep een flink aantal bibliotheken om aan de slag te gaan met Leven Lang leren. Strategisch adviseur Mark Deckers deed begin 2014 onderzoek naar tien goede voorbeelden rondom een Leven Lang Leren. Hij bundelde zijn onderzoek tot tien goede praktijkvoorbeelden die samen een mooi gevarieerd beeld van de verschillende typen best practices geven. 

Leven lang leren in Slovenië en Litouwen: verslag van twee studiereizen  Materiaal - NL 

Ivette Sprooten, specialist Laaggeletterdheid bij Cubiss, nam in de zomer van 2015 op uitnodiging van het Dutch Platform for International Adult Education (Learn for Life) deel aan twee studiereizen naar Litouwen en Slovenië. Zij deed er ideeën op die ook in de Nederlandse context waardevol kunnen zijn. In dit verslag beschrijft ze haar observaties en gaat ze in op de manier waarop met name de Sloveense aanpak haar inspireerde. 

Sloveense aanpak van laaggeletterdheid als pleidooi voor een gestandaardiseerde aanpak van de non-formele volwasseneneducatie in Nederland Materiaal - NL 

Nederland kan veel leren van Slovenië als het gaat om het motiveren van volwassenen voor ‘een leven lang leren’ en het organiseren van het educatieve cursusaanbod van bibliotheken. Dat stelt Ivette Sprooten, specialist laaggeletterdheid bij Cubiss. Lidwien Vos de Wael van Learn for Life en Brit Hopmann van de KB, reageren.

Stimuleren van leven lang leren; een internationaal verkennende analyse  Materiaal - NL 

In opdracht van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verscheen de publicatie ‘Stimuleren van leven lang leren; Een internationaal verkennende analyse’. Er wordt ingezoomd op ontwikkelingen die zich elders in Europa voltrekken op dit terrein van wat onder één noemer wordt genoemd ‘een leven lang leren’. Daarbij wordt de stand van zaken besproken in vier landen met een relatief hoge deelname in postinitiële scholing en met tegelijkertijd een uiteenlopende traditie op dit terrein: Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

 

Three lifelong learning axioms - Blog - En

Dr. Theo van Dellen (Rijksuniversiteit Groningen) filosofeert over hoe, waarom en of hij eigenlijk wel leert. 

 

 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer