Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Dossier: De opbrengst van deelname van volwassenen aan educatieve activiteiten

In ons dossier ‘de opbrengst van deelname van volwassenen aan educatieve activiteiten’ vindt u een overzicht van meningen, manifesten en goede praktijkvoorbeelden die interessant zijn voor Nederland.

De European Association for the Education of Adults (EAEA) viert in 2017 de impact en voordelen van educatie van volwassenen met de campagne “The Power and Joy of Learning”. Het hele jaar zullen er in heel Europa activiteiten zijn die gelinkt zijn aan het Manifest over volwasseneneducatie in de 21e eeuw.

In Nederland bouwt EPALE, samen met haar ambassadeur Jumbo Klercq, het eerste kwartaal van 2017 verder op dit thema. In ons dossier ‘de opbrengst van deelname van volwassenen aan educatieve activiteiten’ vindt u een overzicht van meningen, manifesten en goede praktijkvoorbeelden die interessant zijn voor Nederland.

We verdeelden het resultaat over een aantal subthema’s:

 

 

Algemene publicaties:

 

Gedachten, overwegingen en vragen - een inleiding bij het thema van de maand – Blog - Nl

Het thema van EPALE dit kwartaal is 'de voordelen van volwasseneneducatie'. Mooi. Positief. Bemoedigend. Maar Is het wel zo makkelijk om te praten over de voordelen van volwasseneneducatie? EPALE ambassadeur Jumbo Klercq benadrukt dat het in ieder geval nodig is om er over te (blijven) praten en legt uit waarom.

 

De staat van volwasseneneducatie in Nederland – Blog – Nl

Assistant Professor Theo van Dellen reageert op de oproep van Jumbo Klercq om in debat te gaan over 'de voordelen van volwasseneneducatie'.

 

Aandachtspunten versterking volwasseneneducatie Nederland – Blog – Nl

Eind 2016 schreef een aantal betrokkenen uit het ve-veld op persoonlijke titel over welke aandachtspunten onderscheiden kunnen worden om de maatschappelijke functie van de volwasseneneducatie op de kaart te houden en in de toekomst te waarborgen: Wil van Dijk, Monique Deenik, Sylvia de Groot Heupner, Simon Verhallen, Ina den Hollander, Maurice de Greef & Elwine Halewijn.

 

Over de opbrengsten van volwasseneneducatie - Blog - Nl, En, e.a.

Deze blog geeft een analyse van de acht semigestructureerde interviews met Engelse, volwassen leerders die werden gehouden als onderdeel van het BeLL-project van de EU. Geschreven door Dr. Sam Duncan, hoofddocent Volwasseneneducatie en Geletterdheid aan het ULC Institute of Education (externe link) in het Verenigd Koninkrijk.

 

Voordelen van volwasseneneducatie: we zijn ervaren in het opzetten van effectieve “bijscholingstrajecten”! - Blog - Nl, En, e.a.

Andrew McCoshan gaat in op de vraag hoe de sector volwasseneneducatie kan helpen gehoor te geven aan de oproep van de Raad van de EU om trajecten te ontwikkelen voor volwassenen met weinig basisvaardigheden.

 

Effecten van volwasseneducatie - Blog - Nl

In de volwasseneneducatie draait het tegenwoordig vooral om scholing van laaggeletterden. Deze blog gaat in op de effecten van deze scholing en in welke mate/welke manier deze effecten behaald worden. De blog is geschreven door het Canon Beroepsonderwijs (externe link) 

 

EPALE focus februari: de voordelen van de volwasseneneducatie – Blog – Ne, De, En e.a.

In februari besteedde EPALE extra aandacht aan de voordelen van volwasseneneducatie. In deze maand publiceren de nationale EPALE teams diverse artikelen, studies en andere bronnen over de positieve effecten die educatie aan volwassenen heeft op de leerder, de maatschappij en de economie.

 

AEurydice: Adult Education and Training in Europe - Widening Access to Learning Opportunities  – Materialen – En

Hoofdstuk 2.1 van deze Europese rapportage van Eurydice uit 2015 bespreekt beleidsvorming op het gebied van volwassenen en training & educatie.

 

Lifelong Learning Platform: Manifesto Building the future of learning in Europe – Materialen – En

Het Leven Lang Leren Platform is een overkoepelende organisatie die 40 Europese organisaties actief op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, vertegenwoordigt. De organisatie heeft als doel de bezorgdheid van de burger over levenslang leren te uiten.

 

EAEA: Leren en vaardigheden voor volwassenen in Europa – Materialen – Nl

De nieuwe EAEA-beleidsnota "Leren en vaardigheden voor volwassenen in Europa" bevat doelstellingen en aanbevelingen voor volwasseneneducatie en het ontwikkelen van vaardigheden door volwassenen in Europa.

 

OECD:  A skills beyond school review of the Netherlands – Materialen – En

Rapport uit 2014 met samenvatting en aanbevelingen voor Nederland op het gebied van Middelbaar Beroeps Onderwijs. OECD wil beleidsmaatregelen bevorderen die zorgen voor economisch en sociaal welzijn van burgers.

 

SCP: De toekomst tegemoet – Materialen – Nl

Toekomstverkenning van de domeinen leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. Hoe, wat en wanneer leren mensen in de toekomst? Rapport uit 2016.

 

Evaluatie wijziging Wet Educatie Beroepsonderwijs - Nieuws - Nl

Een evaluatie van de ingevoerde wetswijziging van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Per 1 januari 2015 is de WEB gewijzigd en hebben gemeenten meer vrijheid in het aanbieden van verschillende typen educatietrajecten.

 

CBS Adult Education Survey: 'Ruim helft werkenden leert bij' - Nieuws - Nl

In opdracht van Eurostat heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd naar de deelname van werkenden aan scholing.

 

Handreiking: transitie van educatie naar het sociaal domein - Leermiddel - Nl

De handreiking voor gemeenten biedt hen concrete bouwstenen voor de stappen die gezet moeten worden in de tranisitie van educatie naar het sociaal domein.

 

 

 

Participatievaardigheden:

 

Het potentieel van gemeenschaps gebaseerde intergenerationele projecten – Blog – Nl, En

In deze blog vertelt Cathrina Murphy in het kader van haar masteropleiding in de filosofie over haar onderzoek naar het potentieel van gemeenschap gebaseerde intergenerationele projecten.

 

"Volwasseneneducatie die de menselijke geest in persoonlijke, sociale en culturele zin vooruithelpt" – Blog – Nl, En, De

Brid Connolly beschrijft hoe volwasseneneducatie in Ierland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en van een sociaal project in een op bevordering van inzetbaarheid gerichte strategie is veranderd.

 

SCP / CBS: Emancipatiemonitor 2016 – Materialen – Nl

Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, tot een leeftijd van 45 jaar zelfs hoger dan mannen. Toch vertaalt dit zich niet in een gelijke positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn enkele conclusies uit de Emancipatiemonitor 2016.

 

De duurzaamheid van burgerinitiatieven – Materialen – Nl

Burgerinitiatieven staan in het kader van de ‘doe-democratie’ in de schijnwerpers. In hoeverre burgers in staat zijn om op een duurzame manier zelforganisatie vorm te geven en wat hierbij belangrijke factoren zijn is nog verre van duidelijk. Dit geldt ook voor de vraag in hoeverre burgerinitiatieven zijn voorbehouden aan een specifieke, hoger opgeleide groep burgers. Door middel van een secundaire, kwantitatieve analyse van 56 burgerinitiatieven wordt in dit artikel een empirische bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vragen.

 

SCP: Integratie in zicht? – Materialen – Nl

Dit rapport geeft een beeld van de positie en ontwikkeling van niet-westerse migranten op acht verschillende integratieterreinen: taal, onderwijs, werk, wonen en wijken, beeldvorming, criminaliteit, participatie en de sociaal-culturele positie. De studie gaat vooral over de grootste vier niet-westerse migrantengroepen: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en over de groep ‘overig niet-westers’.

 

 

 

Gezondheidsvaardigheden:

 

Gezondheid, welzijn en volwasseneneducatie – Blog – Nl

Er bestaat een sterk verband tussen volwasseneneducatie en gezondheid en welzijn; leren kan niet alleen een gezonde levensstijl bevorderen en de gezondheidsgeletterdheid verbeteren, maar zelfs ook het persoonlijk welzijn en een algemeen gevoel van tevredenheid stimuleren.

 

EAEA: Policy Paper Adult Education and Health – Materialen - nl

Dit document wijst op het verband tussen volwassenenonderwijs en gezondheidszorg. Het heeft drie hoofdonderwerpen: gezondheid en geletterdheid, het verband tussen volwassenenonderwijs, gezondheidszorg en welzijn, en onderwijs over gezondheid.

 

Nivel: Laaggeletterdheid en gezondheid – Materialen – Nl

Het NIVEL onderzocht welke gezondheidsuitkomsten specifiek slechter zijn bij laaggeletterden.

 

 

 

Basisvaardigheden:

 

Feiten & Cijfers geletterdheid – Materialen – Nl

Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven.

 

Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven – Materialen – Nl

Evaluatie van het programma ‘Taal voor het Leven’ dat focuste op laaggeletterden in Nederland en liep van eind 2012 tot medio 2015. Doel was nieuwe methoden te ontwikkelen en uit te proberen, zodat laaggeletterde inwoners worden herkend, worden toegeleid naar taaltrajecten en hun plek in de samenleving en kansen op de arbeidsmarkt kunnen optimaliseren.

 

Rendement van cursussen voor laaggeletterden in Nederland - Materialen – Nl

“Als alle 1,1 miljoen laaggeletterden tussen de 15 en 65 jaar een cursus zouden volgen met hetzelfde resultaat als de huidige cursisten dan zou dit de maatschappij een rendement opleveren van € 700 miljoen.”

 

 

 

Werknemers- en ondernemersvaardigheden:

 

Moeten trainingsprogramma’s op de schop? – Blog – Nl, Fa

Leidinggevenden die training inzetten als hulpmiddel voor veranderingsmanagement, zijn dun gezaaid. Slechts weinigen weten langdurig de effecten van hun initiatieven vast te houden. Hoewel zij voorstander zijn van veranderingen, zijn zij vaak degenen die het eerst op de rem gaan staan.

 

PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven. Resultaten van de Nederlandse survey 2012 – Materialen – Nl

PIAAC onderzoeken brengen het niveau van kennis en vaardigheden onder 16- tot 65-jarigen in een land in kaart.

 

Maatschappelijke Consultatie Europees Sociaal Fonds – Materialen – Nl

Verwerking van de meningen van stakeholders over het Europees Sociaal Fonds.

 

SER: Werk maken van scholing – Materialen – Nl

Rapportage van de SER met feiten en cijfers over de huidige markt voor postinitiële scholing, de ontwikkelingen van toekomstige behoeften en aangrijpingspunten voor een toekomstgerichte scholingsmarkt.

 

SER: Nationale Skills Strategie – Materialen – Nl

In deze bundel zijn goede voorbeelden bijeen gebracht, die de SER ontvangen heeft naar aanleiding van de dialoogbijeenkomst op 8 september 2016 ten behoeve van de nationale Skills Strategie, die de OESO in opdracht van het kabinet uitvoert.

 

Leven lang leren: een perspectief vanuit het beroep - Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie – Materialen – Nl + En

In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt.

 

 

 

Beeld: IngImage

 

 

Login (1)

Users have already commented on this article

Log in of Registreer om te reageren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?