European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Kompass 2018: Digitalisering - hvilken kompetanse trenger vi?

Kompass er Kompetanse Norges årlige rapport, som tar opp aktuelle kompetansepolitiske temaer. Årets rapport handler om digitalisering og hvilke kompetansepolitiske utfordringer og muligheter digitaliseringen medfører for Norge. Kompass gir et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med tiltak som bidrar til at befolkningens kompetanse følger den digitale utviklingen.

Sammenlignet med andre land ligger Norge på topp blant landene som har kommet lang i digitalisering av arbeids- og samfunnslivet. Det gir oss gode muligheter, men innebærer også utfordringer fra et kompetansepolitisk perspektiv. Befolkningen må ha kompetanse til å nyttiggjøre seg ny teknologi og digitale løsninger. Skal arbeidslivet kunne gripe mulighetene digitaliseringen fører med seg, må vi styrke kompetansen så alle har det som kreves i et digitalisert arbeidsliv. For å unngå digitalt utenforskap må vi i tillegg jobbe for at digitaliseringen gir gode og tilgjengelige tjenester som tilfredsstiller behovet til samtlige brukergrupper.

  • Norges befolkning har høye digitale ferdigheter sammenlignet med andre land. Samtidig er det store nivåforskjeller innad i befolkningen. Gruppene med sva©ke grunnleggende digitale ferdigheter sammenfaller i stor grad med gruppene som står utenfor arbeids- og samfunnslivet eller er i risikosonen for å havne utenfor.
  • Grunnleggende digitale ferdigheter i Norge er i dag mer avansert enn det var bare for noen år siden. Tilgangen til og bruk av digitale verktøy har økt betydelig i samme periode. Dette gir imidlertid ikke automatisk digital kompetanse som er tilpasset behovene i arbeids- og samfunnslivet. Kompetansetiltak må derfor ses i sammenheng med disse ulike behovene.
  • Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for den voksne befolkningen. For dem som ikke er i arbeid, er det vanskeligere å få utviklet og vedlikeholdt digital kompetanse. Samtidig vil det å være uten arbeid nettopp kunne være en konsekvens av å mangle digital kompetanse. Det kan fort bli en ond sirkel.
  • Digitalisering av arbeidslivet skaper behov for omstilling og kompetanseheving. Det vil være behov for å styrke våre digitale ferdigheter, men også andre ferdigheter relatert til kreativ problemløsning og sosial kompetanse. I et kompetansepolitisk perspektiv er det viktig å sørge for livslang læring i tråd med kompetansebehovene. Vi må legge til rette for at alle lærer og gjennomgående styrker og videreutvikler ferdigheter hele livet.
  • Tre av fire norske arbeidstakere bruker data og internett i jobben. Samtidig innfører en stor andel virksomheter ny teknologi. Digitaliseringen fører til at nye jobber og arbeidsoppgaver oppstår, mens andre forsvinner. Endringene har i hovedsak ført til kompetanseheving hos de ansatte og nyansettelser. Ifølge arbeidsgiverne har få foreløpig blitt sagt opp som følge av ny teknologi.
  • Undersøkelser viser at én av tre sysselsatte i Norge har jobber som i stor grad vil bli utsatt for automatisering i årene som kommer. Særlig ser det ut til at yrker som er kjennetegnet av lavere lønn og kompetansenivå er mer utsatt, mens tjenesteyrker og yrker i offentlig sektor er mer skjermet.
Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Thea Berge
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Norge
Publiseringsdato
Language of the document
Norsk
Login (0)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!