European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Karriereveiledning i kriminalomsorgen

Kompetanse Norge gjennomførte i juni 2016 en elektronisk undersøkelse rettet mot rådgivernettverket i fengselsundervisningen. Hensikten med undersøkelsen var å styrke kunnskapsgrunnlaget om karriereveiledning i kriminalomsorgen.

Sentrale temaer i undersøkelsen er:

  • Rådgiverrollen – oppgaver, utdanning og erfaring
  • Veiledningstilbud for ulike grupper innsatte
  • Samarbeid med andre aktører
  • Kompetansebehov

I denne rapporten presenterer vi resultater fra undersøkelsen og kommenterer og drøfter noen av hovedfunnene. Vi har lagt vekt på å synliggjøre de offentlige karrieresentrenes rolle og bidrag inn mot kriminalomsorgen. Av funnene ser vi at:

  • De fleste rådgiverne har pedagogisk utdanning. To av tre har formell utdanning innenfor karriereveiledning. Mer enn 60 prosent har mindre enn en halv stilling som rådgiver i fengselsundervisningen.
  • Rådgiverne har et stort oppgavespenn. Alle rådgiverne gjennomfører individuelle veiledningssamtaler, mens et fåtall gjennomfører gruppeveiledning. Over halvparten av rådgiverne bruker aldri karriereveiledningsverktøy og bare en tredjedel bruker elementer fra karrierelæring i veiledningen.
  • Alle rådgiverne har rådgiveroppgaver overfor innsatte i skoleavdelingen, men det er store forskjeller mellom fengslene når det gjelder tilbudet til innsatte som ikke er i skoleavdelingen. Det er relativt stor enighet om at innsatte med korte dommer, utenlandske innsatte og innsatte på særavdelinger ikke får et godt nok karriereveiledningstilbud.
  • Rådgiverne i fengselsundervisningen samarbeider med ulike aktører, både internt i fengselet og med eksterne. To av tre samarbeider med Nav-veiledere som har arbeidssted i fengselet, mens få samarbeider med Navveileder på lokalt Nav-kontor. En av tre rådgivere har et samarbeid med et offentlig karrieresenter.
  • Nesten alle rådgiverne uttrykker behov for kompetanseheving. De fleste foretrekker ikke-formelle tilbud i form av seminarer, fagdager, nettverksmøter eller korte kurs. Rådgiverne ønsker faglig påfyll innenfor et bredt spekter av temaer, og flest innenfor metoder og verktøy, tilbakeføringsarbeid, psykisk helse og godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning.
  • De to største utfordringene til rådgiverne i fengselsundervisningen er «for liten tidsressurs» og «for mye administrativt arbeid».

 

Basert på resultatene i undersøkelsen og vår kunnskap om karriereveiledningsfeltet og kriminalomsorgen, gir Kompetanse Norge følgende anbefalinger:

1. Økt tilgang til karriereveiledning for flere grupper innsatte

Karriereveiledningstilbudet til innsatte bør styrkes ved at også grupper utenfor skoleavdelingen i større

grad kan få tilbud om karriereveiledning. De offentlige karrieresentrene kan bidra med å øke tilgangen til

karriereveiledning av innsatte.

2. Mer tid til veiledning av innsatte

Det bør frigjøres mer tid til veiledning av innsatte, blant annet ved økt bruk av varierte

karriereveiledningsaktiviteter i undervisning og veiledning. Gruppeveiledning kan gjennomføres i større grad

enn i dag.

3. Utforske mulighetsrommet i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Eksisterende møteplasser og formidlingskanaler for samarbeid og erfaringsutveksling i kriminalomsorgen bør

utnyttes. Vi anbefaler fengslene å ta kontakt med et offentlig karrieresenter for et samarbeid.

4. Økt tilbud om kompetanseheving

Aktuelle aktører bør vurdere muligheten for å arrangere tverrfaglige kurs og fagdager med tematikk fra

karriereveiledningsfeltet for ulike grupper tilsatte med veiledningsoppgaver i kriminalomsorgen.

5. Oppfølgende undersøkelser og forskning på karriereveiledningsfeltet

Det bør gjennomføres egne forskningsstudier knyttet til karriereveiledningsfeltet.

Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Valborg Byholt
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Norge
Publiseringsdato
Language of the document
Norsk
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!