Resource Details
Ressurs

Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering, utvidet versjon

Rammeverket – utvidet versjon tilgjengelig på norsk

Companion Volume, den utvidete versjonen av Det europeiske Rammeverket som kom ut i endelig versjon i 2020, er nå tilgjengelig på norsk på EPALE. Dokumentet presenterer essensen i Rammeverket fra 2001 på en brukervennlig måte, og inneholder dessuten et utvidet sett med beskrivelsesskalaer som erstatter skalaene fra 2001.

Den engelske utgaven av Rammeverket ble utgitt i bokform i 2001, men både før og etter utgivelsen har det pågått et kontinuerlig arbeid med å beskrive språknivåer i et andrespråk best mulig. I utgivelsen fra 2020 er det flere nye skalaer og utfyllende tillegg til skalaene fra 2001. Særlig de høyeste og laveste nivåene har fått mer utfyllende beskrivelser, og det er også lagt inn beskrivelser for nivået Pre-A1, som altså befinner seg under A1-nivået. Skalaene er ellers beholdt med opprinnelig innhold, med unntak av skalaen for uttale, som er noe justert. Companion Volume er også utvidet med helt nye skalaer.

Et begrep som har fått særlig oppmerksomhet er mediering. Begrepet mediering er nevnt i 2001-utgaven av Rammeverket, men ble den gangen relativt kort introdusert og eksemplifisert ved videreformidling. Av den grunn ble «mediering» oversatt med «videreformidling» i den norske utgaven fra 2011. Forfatterne av rammeverket mener imidlertid at mediering fikk altfor liten plass, og har derfor sørget for et større fokus på dette i Companion Volume. Her utdypes betydningen av begrepet mediering, og nye beskrivelsesskalaer blir presentert.

Som følge av teknologisk utvikling og en ny digital hverdag, har også nettbasert/online interaksjon nå fått en naturlig og viktig plass i beskrivelsene.

Det er laget egne beskrivelsesskalaer for flerspråklig og flerkulturell kompetanse og for tegnspråk, og alle deskriptorer er nå kjønnsnøytrale.

Europarådet arbeider for å ta vare på språklig og kulturelt mangfold, fremme flerspråklig og interkulturell opplæring, styrke retten til kvalitetsutdanning for alle, forbedre interkulturell dialog, sosial inkludering og demokrati. Rammeverket – utvidet versjon er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Lenger ned på denne siden kan du finne lenke til dokumentet, som er gratis tilgjengelig for nedlasting.

Resource Details
Kvadrater i ulike farger, Europarådets logo.
ISBN
978-92-871-8621-8
Resource author
Europarådet
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Publiseringsdato
Language of the document
Norsk
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!