Hvilken rolle spiller EU i voksnes læring?

Hvilken rolle spiller EU i voksnes læring?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Tidslinjen omfatter høydepunkter, slik som viktige politiske dokumenter og initiativer.

EUs arbeid på voksenopplæringsområdet innledes med Romatraktaten der Det europeiske fellesskap fremmet den videregående og høyere yrkesfaglige utdanningen.

1957

EU påbegynner arbeidet med en kompetansepolitikk

2000
(2002)

Rådet for Den europeiske union offentliggjør sinresolusjon om livslang læring, som satte fokus på prinsippet om utdanning fra «vugge til grav» og tilbudet av livslang læring.

(2006)

Kommisjonen offentliggjør meldingen Det er aldri for sent å lære, der det ble satt fokus på voksenopplæringens vesentlig bidrag til sysselsettingsevne og mobilitet og på sosial integrasjon.

Kommisjonen offentliggjør meldingen Det er alltid et godt tidspunkt å lære. Den inneholder en handlingsplan for voksnes læring (2008–2010) som for første gang fastsetter felles prioriteringer som skal fremmes på det kompetansepolitiske området..

2007

Rådet offentligjør en resolusjon om en ny europeisk dagsorden for voksnes læring, som konsoliderer politikken på feltet. Dette er EUs referansetekst om kompetansepolitikk.

2011

Et sentralt budskap i den europeiske dagsorden for voksnes læring er at voksnes læring i alle dens former fremmer deltakernes sysselsettingsevne, og bidrar til sosial integrasjon, aktivt statsborgerskap og personlig utvikling. I sentrum av den europeiske dagsorden står økt deltakelse, og mulighet for alle voksne til å utvikle seg og forbedre sine ferdigheter og kvalifikasjoner, gjennom hele livet.

Målene for den europeiske dagsorden for voksnes læring for 2015–2020 fastsettes:

2015

sikring av sammenheng mellom kompetansepolitikken og andre politikkområder

øke tilbudet av kompetansehevende tiltak og opplæring for voksne, og øke deltakelse

bredere adgang gjennom arbeidsplassbasert læring, IKT og muligheter til en ny sjanse

forbedring av kvalitetssikring, herunder videre- og etterutdanning av voksenundervisere.

EU-kommisjonens New Skills Agenda for Europe offentliggjøres offentliggjøres. Her foreslås det at medlemsstatene vedtar en ferdighetsgaranti som skal høyne nivået for voksnes grunnleggende ferdigheter.

2016

19. desember vedtar Rådet Upskilling Pathways New opportunities for adults. Formålet er å hjelpe Europas 64 millioner voksne som ikke har tatt videregående, med å tilegne seg et minstenivå av lese-, skrive- og regneferdigheter og digitale ferdigheter og deretter bevege seg mot kvalifikasjoner fra videregående skole eller grunnskole.

2016

Den europeiske dagsorden for voksnes læring er en del av rammeprogrammet «ET2020», for europeisk samarbeid innen utdanning. ET2020-arbeidsgruppen for voksnes læring 2016–2018 gjennomfører kollegalæring/samlæring på politikkforslag som kan få flere voksne til å lære på arbeidsplassen.

Medlemsstater må beskrive tiltakene de vil treffe for å implementere Upskilling Pathways.

2018