Blog
Blog

Plnenie cieľov udržateľného rozvoja v EÚ: vzdelávanie dospelých

Nová Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ zahŕňa aj oblasť vzdelávania dospelých.

Eurostat pred nedávnom zverejnil tlačovú správu, ktorá informuje o vydaní publikácie "Udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2021". V správe sa uvádza, že Komisia Ursuly von der Leyenovej stanovila udržateľnosť ako prvoradú politickú prioritu svojho mandátu. Všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja sa nachádzajú v jednej alebo viacerých zo šiestich priorít Komisie, vďaka čomu všetky pracovné toky, politiky a stratégie Komisie prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Snahou cieľov trvalo udržateľného rozvoja je zlepšovanie kvality života a blahobytu občanov, pričom zahŕňa snahu o hospodársky pokrok pri súčasnom zachovaní prírodného prostredia a podpore sociálnej spravodlivosti. Z týchto dôvodov je trvalo udržateľný rozvoj základným a zastrešujúcim cieľom EÚ. Pokrok pri dosahovaní cieľov dohodnutých na úrovni OSN je pravidelne moitorovaný.

Podľa správy Eurostatu možno konštatovať, že na základe ukazovateľov vybraných na monitorovanie cieľov udržateľného rozvoja EÚ sme dosiahli za posledných päť rokov pokrok pri plnení väčšiny cieľov.

EÚ dosiahla za posledných 5 rokov najväčší pokrok pri dosahovaní celkového cieľa udržateľného rozvoja č. 16 "Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie".

Významný pokrok bol viditeľný aj pri znižovaní chudoby a sociálneho vylúčenia (cieľ 1) a pri zlepšovaní zdravotnej situácie v EÚ (cieľ 3). Vzhľadom na časový odstup príslušných ukazovateľov sa však hodnotenie oboch cieľov v oblasti chudoby (cieľ 1) a zdravia (cieľ 3) stále vzťahuje na obdobie do roku 2019 a preto ešte neodráža vplyvy pandémie COVID-19.

Hodnotenie ostatných cieľov už do určitej miery zohľadňuje pandémiu, pričom COVID-19 výrazne spomalil vykazovaný priemerný pokrok. V oblasti hospodárstva a trhu práce (cieľ 8) kríza spôsobená pandémiou COVID-19 prerušila kontinuálne zlepšovanie pozorované od roku 2013. Podobné vplyvy možno pozorovať aj v oblasti vzdelávania (cieľ 4), rodovej rovnosti (cieľ 5), iných nerovností (cieľ 10), ako aj globálnych partnerstiev a prostriedkov implementácie (cieľ 17), kde údaje za rok 2020 ukazujú jasné zhoršenie jednotlivých ukazovateľov.

Mierny pokrok je viditeľný v prípade udržateľných miest a komunít (cieľ 11), spotreby a výroby (cieľ 12), udržateľného poľnohospodárstva (cieľ 2) a výskumu, vývoja a inovácií (SDG 9). V prípade týchto cieľov ešte nie sú k dispozícii údaje za rok 2020, preto ich hodnotenie odráža obdobie pred začiatkom pandémie.

Na základe súčasného súboru ukazovateľov zostáva celkové hodnotenie cieľa udržateľného rozvoja č. 13 "Opatrenia v oblasti klímy" neutrálne. Pozitívne trendy sú viditeľné v prípade zmierňovania zmeny klímy (napr. rastúci podiel energie z obnoviteľných zdrojov) a podpory opatrení v oblasti klímy (napr. rastúca finančná podpora pre rozvojové krajiny). Negatívny vplyv na hodnotenie má zintenzívnenie klimatických vplyvov, napr. zvyšovanie priemerných teplôt.

Dva ciele - cieľ 7 "Dostupná a čistá energia" a cieľ 15 "Život na pevnine" celkovo ukazujú mierny odklon EÚ od príslušných cieľov udržateľného rozvoja. V prípade cieľa 7 je toto celkovo mierne negatívne hodnotenie spôsobené nárastom spotreby energie v EÚ v období rokov 2014 až 2019, a teda ešte neodráža zníženie očakávané na rok 2020. Z hodnotenia cieľa udržateľného rozvoja 15 vyplýva, že ekosystémy a biodiverzita sú naďalej pod tlakom ľudských činností.

V prípade ďalších dvoch cieľov - cieľ 6 "Čistá voda a hygiena" a cieľ 14 "Život pod vodou" - nie je možné vypočítať celkové trendy EÚ z dôvodu nedostatku údajov za posledných päť rokov.

sgds.

Vzdelávanie dospelých a digitálne zručnosti

Vyššie spomenutá monitorovacia správa v kapitole o kvalitnom vzdelaní uvádza aj oblasť vzdelávania dospelých, ktorej cieľom je udržiavanie aktuálnych zručností na podporu neustáleho hľadania vysokokvalitnej pracovnej sily.

Vzdelávanie dospelých pokrýva najdlhšie obdobie v učení človeka. Je nevyhnutné pre udržanie dobrého zdravia, udržanie aktívnej činnosti v komunite a úplné začlenenie do všetkých aspektov spoločnosti. Okrem toho pomáha zlepšovať a rozvíjať zručnosti, prispôsobovať sa technologickému rozvoju, napredovať v kariére človeka alebo pomáhať pri jeho návrate na trh práce (zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia).

Účasť dospelých na vzdelávaní rástol od roku 2002, keď dosiahol 5,3%, zostal na pomerne nízkej úrovni, pričom vrchol dosiahol 10,8% v roku 2019 a poklesol späť na 9,2% v roku 2020. Tento pokles môže súvisieť s pandémiou COVID-19 a súvisiacimi pohotovostnými opatreniami, ktoré vyústili do nárastu počtu práce z domu a teda pravdepodobne znížia možnosti účasti na vzdelávaní a odbornej príprave.

Ženy sa zúčastňujú na vzdelávaní dospelých viac ako muži. V roku 2020 bol podiel 25 až 64-ročných žien o 1,6 percentuálneho bodu vyšší ako u mužov (10,0% v porovnaní s 8,4%).

Digitalizácia má obrovský vplyv na trh práce a typ zručností potrebných v ekonomike a spoločnosti. Digitálne zručnosti majú teda rozhodujúci vplyv pre prácu, učenie a sociálnu interakciu. Pandémia COVID-19 zdôraznila existujúci rozdiel v digitálnych zručnostiach a objavujú sa nové nerovnosti, pretože veľa ľudí ešte stále nemá požadovanú úroveň digitálnych zručností alebo pôsobia na pracoviskách alebo v školách, ktoré zaostávajú v digitalizácii.

Podiel ľudí s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami rastie pomaly. Európska agenda zručností stanovila pre EÚ cieľ zvýšiť v roku 2025 podiel ľudí vo veku od 16 do 74 rokov, ktorí majú aspoň základné digitálne zručnosti, na 70%. Tento zložený ukazovateľ je založený na vybraných činnostiach vykonávaných jednotlivcami na internete v štyroch špecifických oblastiach: informácie, komunikácia, riešenie problémov a tvorba obsahu. Predpokladá sa, že jednotlivci, ktorí môžu vykonávať určité činnosti, majú požadované digitálne zručnosti, preto je možné indikátor považovať za náhradu digitálnych kompetencií a zručností jednotlivcov.

Od roku 2015 sa podiel ľudí vo veku 16 až 74 rokov s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami pomaly zvyšoval, z 54% na 56% v roku 2019. Týmto tempom je nepravdepodobné, že by EÚ splnila cieľ 70% do roku 2025. Aspoň základné digitálne zručnosti má menej žien (54%) ako mužov (58%). Okrem toho existuje jasný vzťah medzi vekom a digitálnymi zručnosťami. V roku 2019 až 80% osôb vo veku 16 až 24 rokov malo základné alebo vyššie ako základné digitálne zručnosti, ale vo veku 25 až 54 rokov to bolo len 64% osôb. Problémy s používaním digitálnych médií majú najmä starší ľudia, pričom len 33 % ľudí vo veku 55 až 74 rokov malo aspoň základné digitálne zručnosti. 

 

Zdroje:  

How has the EU progressed towards the Sustainable Development Goals?

Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer