chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 
 

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

Národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) - čo je podstatou projektu a aké sú jeho ciele?

Najdôležitejšou súčasťou národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) je testovanie PIAAC, ktorým získame objektívnu spätnú väzbu o úrovni kompetencií dospelých pracujúcich v rámci celej populácie, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa v modernej spoločnosti a na neustále sa meniacom trhu práce. Tento výskum je zameraný na otestovanie a vyhodnotenie úrovne nevyhnutných zručností, ktoré jednotlivci využívajú v každodennom živote. Ide najmä o čitateľskú gramotnosť, matematickú gramotnosť a adaptívne riešenie problémov.  
Zároveň pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzdelávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií. Pomocou získaných dát bude možné efektívne a kvalitne nastaviť vhodné stratégie v oblasti vzdelávania. Vzhľadom na to, že pôjde o druhé meranie tohto druhu, vyhodnotené budú aj trendy v porovnaní s predchádzajúcim meraním.

Ďalším cieľom národného projektu je získanie objektívnej spätnej väzby pre pedagogických zamestnancov o úrovni ich kompetencií, ktoré sa zisťujú prostredníctvom merania PIAAC Online (Vzdelanie a zručnosti Online).
Takéto meranie vo výsledku môže pomôcť učiteľom pri zlepšovaní kvality v systéme vzdelávania a môže mať pozitívny dopad aj na poskytovateľov vzdelávania pre pedagógov i budúcich pedagógov. V projekte sa bude v rámci výskumu využívať slovenská verzia elektronických testov PIAAC Online. 

Okrem merania PIAAC a PIAAC Online je zámerom projektu prepojiť dáta z 1. cyklu PIAAC s dátami PISA  (The Programme for International Student Assessment). Porovnaná a analyzovaná bude úroveň dosahovaných kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť, (adaptívne) riešenie problémov u mladých ľudí (PISA 15 roční) a dospelej populácie (PIAAC 16 – 65 rokov) z hľadiska vekových kategórií, kvalifikácií, úrovne kognitívnych kompetencií ako aj z hľadiska uplatnenia sa mladých ľudí a dospelých na pracovnom trhu (PIAAC – PISA).

Čo a ako sa bude merať v rámci národného projektu PIAAC?

 • Čo sa meria?

Konkrétnymi oblasťami merania sú čitateľská a matematická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy v technicky vyspelom prostredí (2013) a adaptívne riešenie problémov (2023). Ďalej sú získavané informácie o štyroch kategóriách všeobecných pracovných zručností:  kognitívne zručnosti, interakcie a sociálne zručnosti, manuálne zručnosti a schopnosti učiť sa.

 • Ako sa meria?

Prostredníctvom tzv. IRT škálovania položiek (Item Response Theory) s cieľom presnejšie porovnať výsledky v medzinárodnom kontexte.
V IRT škálovaní sa zisťujú dva základné druhy parametrov: parametre vzťahujúce sa na osobu a parametre vzťahujúce sa na položku. Parametrom osoby je schopnosť (zručnosť). Ako položky vystupujú spomínané kategórie gramotnosti a zručností. Zároveň s vybranými položkami sa zisťujú aj sociálne charakteristiky respondentov v tzv. BQ dotazníku (vek, povolanie, vzdelanie, rodinný status a pod.).

Aké aktivity sa budú realizovať v rámci národného projektu?

Aktivita 1.1 Realizácia medzinárodného merania OECD PIAAC a získanie trendových údajov

V rámci tejto aktivity bude prebiehať príprava a realizácia 2. cyklu medzinárodného programu merania kompetencií dospelých OECD PIAAC.

Pri rozdelení aktivity na roky 2018 – 2023 sa v jej rámci v nasledujúcich rokoch uskutočnia nasledujúce odborné činnosti:

rok 2018

 • 5. medzinárodná konferencia PIAAC v dňoch 27. – 29. novembra 2018 v Bratislave k doteraz známym výsledkom štúdie (z 1. Cyklu, zverejnenom v roku 2013). 
 • začiatok odborných prác spojených s prípravou dotazníkov a meracích nástrojov, konzultácie odborných činností v medzinárodnom tíme, návrh medzinárodnej verzie dotazníka a národných adaptácií.

rok 2019

 • výber vzorky respondentov pre pilotný a hlavný zber dát podľa metodiky OECD. 
 • preklady a aktualizácie testovacích nástrojov PIAAC (test čitateľskej, matematickej gramotnosti, adaptívneho riešenia problémov).
 • konzultácie odborných činností v medzinárodnom tíme.
 • manuály a príručky pre opytovateľov, nábor a školenia opytovateľov , príprava národného systému pre zber dát (CMS), príprava pilotnej fázy testovania.
 • tvorba tlačových správ, PR materiálov.

rok 2020

 • školenia kontrolórov kvality, odborných spolupracovníkov na spracovanie dát, kóderov a pod.  
 • výber respondentov a školenia.
 • pilotné testovanie na overenie  štandardov a kvality hlavného testovania.

rok 2021

 • príprava materiálu a procedúr pre hlavnú štúdiu.
 • národný tréning pre hlavný zber dát.
 • hlavný zber dát.

rok 2022

 • hlavný zber dát.
 • vyhodnotenie kvality údajov, kontroly, testovanie validity a reliability.

rok 2023

 • po medzinárodnom publikovaní výsledkov 2. cyklu PIAAC príprava národnej správy, zverejnenie výsledkov.

Aktivita 1.2 Analýzy dát PIAAC pre potreby zmien v systéme celoživotného vzdelávania v SR

V rámci tejto podaktivity budú na analýzy a ďalšie spracovanie využívané dáta z 1. cyklu PIAAC v prepojení s dostupnými dátami iných medzinárodných štúdií OECD. Zámerom je, v zmysle strategických odporúčaní OECD, prepojiť dáta za Slovenskú republiku z medzinárodných meraní OECD 1. cyklu PIAAC (2008 - 2013) s dátami štúdií PISA a TALIS.

Súčasťou podaktivity bude aj PIAAC on-line na individualizované otestovanie a hodnotenie kompetencií dospelých rôznych kategórií zamestnancov a povolaní, pričom testové úlohy vychádzajú z 1. cyklu štúdie PIAAC. Prostredníctvom týchto on-line testov budeme overovať kompetencie dospelých prioritne u pedagogických zamestnancov, príp. absolventov fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov.

Uskutoční sa prepojenie a synchronizácia štúdií TALIS – PIAAC online na národnej úrovni. V roku 2018 - 2019 plánujeme do testovania PIAAC on-line zapojiť cca 3 000 respondentov. Na základe analýz výsledkov PIAAC on-line budú vypracované odporúčania pre poskytovateľov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a budúcich pedagógov (univerzity, MŠVVaŠ SR, MPC a i.) na zameranie a inovovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie učiteľov potrebných pre život v 21. storočí. 

Sekundárnym prínosom projektovej podaktivity bude aj prepojenie výsledkov medzinárodných meraní OECD s nameranými výsledkami a dátami na národnej úrovni tak aby boli prepojené s informačným systémom celoživotného vzdelávania. Cieľom je pripraviť v spolupráci s odborníkmi pre ministerstvo školstva relevantné dáta ako podklady pre nastavenie efektívnejších a účelnejších opatrení v oblasti celoživotného vzdelávania, a tým i pre efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov vo vzdelávaní.