Blog
Blog

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Informasjon om IMDi med relevante lenker til ansvarsområder knyttet særlig til kvalifisering.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

IMDi er et fagdirektorat, forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter med ansvar for integreringsfeltet. IMDi skal bidra til å formidle informasjon, ny kunnskap og god praksis for å styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

IMDi skal:

  • ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger
  • legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
  • jobbe mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • gi faglige innspill til videreutvikling av integreringspolitikken og sørge for god samordning på integreringsfeltet
  • forvalte tilskuddsordninger rettet mot kommunene og frivillige organisasjoner
  • produsere og formidle forskning, utredninger, statistikk og god praksis
  • bidra til en profesjonell og serviceinnstilt offentlige sektor
  • være fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

IMDi og kvalifisering:

IMDi har en sentral pådriver- og samordningsrolle knyttet til kvalifisering av voksne innvandrere og mangfold i arbeidslivet. I dette inngår samarbeid med ulike sektormyndigheter, som Arbeids- og velferdsdirektoratet og Direktoratet for høyre utdanning og kompetanse, partene i arbeidslivet, samt kommuner og fylkeskommuner.

Kvalifisering skal bidra til at voksne flyktninger og innvandrere får varig tilknytning til arbeidslivet og blir økonomisk selvstendige.

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi deltakerne de norskferdighetene og kunnskapene om samfunnet de trenger for å delta i opplæring, utdanning, arbeid og samfunnsliv.

IMDi har også ansvar for fagutvikling på kvalifiseringsområdet. Fagressurs for introduksjonsprogrammet er nettbasert og har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Vi gjennomfører også kompetansehevende tiltak for ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med kvalifisering av innvandrere, blant annet Fagverksted.

Tilskudd er blant IMDis viktigste virkemidler for å styrke fagutvikling på kvalifiseringsfeltet. Som del av dette arbeidet har vi flere tilskuddsordninger.

Tilskudd på kvalifiseringsfeltet omfatter Jobbsjansen som skal å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Videre Tilskudd til kommunale integreringstiltak skal øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning. Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner. Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring skal stimulere fylkeskommunene til å etablere og gjennomføre tilbud for voksne innvandrere som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring.

På IMDis nettsider kan du lese mer om øvrige ansvarsområder. Her kan du også lese om gode eksempler på integreringstiltak i kommuner og frivillig sektor

Logo

 

 

 

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer