European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Elektronisk Plattform for Voksnes Læring i Europa

Blog

Hvordan kan vi fremme Data Literacy?

Data literacy er en viktig forutsetning for å delta og ta informerte valg i en datadreven verden.

TreeImage.
Fride Klykken

 

DALI data literacy project logo.

I vår digitale tidsalder er det avgjørende at vi arbeider for en befolking med data literacy. Aktiv yrkes- og samfunnsdeltagelse forutsetter ferdigheter til å utnytte potensialet som ligger i informasjon, både til å drive innovasjon og informert beslutningstaking. EUs Erasmus+-prosjekt "DALI: Data Literacy for Citizenship" har adressert dette behovet gjennom å utvikle læringsspill for data literacy som er skreddersydd for voksnes læring. I tillegg tilbyr DALI-prosjektet en rekke anbefalinger, som spenner fra policyanbefalinger på makronivå til retningslinjer for undervisere, med formålet om å fremme data literacy i våre lokalsamfunn. Disse anbefalingene er basert på en litteraturgjennomgang om data literacy og på innspill fra interessenter i Norge, Tyskland, Spania og Storbritannia.

Anbefalinger på makronivå

1. Åpen tilgang til data

Lokale myndigheter må prioritere åpen tilgang til data, og sikre at relevant informasjon er lett tilgjengelig for sluttbrukere. Tilgjengeliggjøring av data fremmer en kultur for åpenhet og styrker befolkningens handlekraft gjennom å adressere enkeltpersoners behov for data og kunnskap.

2. Håndheving av lover for databeskyttelse

Statlige myndigheter bør strengt håndheve EU-lover om databeskyttelse, personvern og desinformasjon. Dette inkluderer å holde teknologigiganter og nyetablerte selskaper ansvarlige for deres behandling av sensitive personopplysninger, personprofiler, og andre utfordringer.

3. Bidra til økt bevissthet

Initiativer for å fremme data literacy bør spres bredt og omfatte distribusjon av opplæringsmateriell og informasjon gjennom offentlige kanaler, samt støtte til informasjonskampanjer. På denne måten kan vi bidra til at forståelse for betydningen av data literacy nå ut til alle deler av samfunnet.

4. Investere i utdanning

Utdanning spiller en sentral rolle for å tilrettelegge for at befolkningen utvikler data literacy. Utdanningsinstitusjonene bør integrere data literacy i sine kurs- og studieplaner, mens de offentlige bibliotekene bør tilby tjenester knyttet til datatilgang.

5. Samarbeid og finansiering

En vellykket iverksetting av anbefalingene forutsetter øremerkede midler til offentlige etater, utdanningsinstitusjoner og undervisere. Samarbeid mellom utdanningsteknologisektoren og nasjonale myndigheter er også avgjørende for å oppnå varig fremgang.

Anbefalinger på mesonivå

1. Tverrfaglig opplæring

Utdanningsinstitusjoner bør ta i bruk en tverrfaglig tilnærming og være en pådriver for å utarbeide kurs og aktiviteter som setter søkelys på data literacy. Samtidig bør organisasjoner etablere datainfrastrukturer og tilby opplæringsmuligheter for å øke data literacy blant sine ansatte og frivillige.

2. Etisk refleksjon

Undervisere og de som lærer bør reflektere kritisk over etisk bruk av data. Åpne data og spillbaserte tilnærminger bør benyttes i undervisning, læring og refleksjon i fag som er relevante for data literacy.

3. Fremme data literacy

Lokale aktører må ta en aktiv rolle i arbeidet med å fremme digital kompetanse på alle utdanningsnivåer og i det offentlige ordskiftet. Ved å etablere en felles plattform for kurs og samfunnsressurser kan man demokratisere tilgangen til data og materialer om data literacy.

4. Inkluderende læringsarenaer

Ved å gjennomføre workshops i data literacy for befolkningen, særlig marginaliserte grupper, kan man tilrettelegge for at folk har kompetanse til å bruke data på en aktiv, etisk og trygg måte. Slike aktiviteter gir verdifull innsikt i enkeltpersoners interaksjon med data og i hvilken betydning de har for dem.

5. Fremme interesse for digitale data

Å forstå hva som vekker enkeltpersoners interesse for digitale data er nøkkelen til å styrke samfunnsengasjement og medborgerskap. Denne innsikten vil bidra til skreddersydde tilnærminger for å fremme data literacy.

Retningslinjer for undervisere

1. Opplæring i verktøy og rammeverk for data literacy

Alle som driver med opplæring, bør selv få opplæring i ulike verktøy og rammeverk for data literacy. Dette er viktig for å kunne bruke egne ferdigheter på en effektiv måte i undervisningen, og for å kunne understøtte andre menneskers læringsprosesser, bruk og refleksjon knyttet til digitale data.

2. Utnytte potensialet i spillbasert læring og åpne data

Undervisning og læring innen data literacy kan i stor grad dra nytte av spillbaserte læringsmetoder og åpne datakilder, fordi disse gir praktiske og konkrete kontekster for å forstå og anvende ferdigheter knyttet til data.

3. Sammenkoblede ferdigheter

Data literacy henger tett sammen med andre kompetanser, inkludert ferdigheter til å delta i demokratiske prosesser. Data literacy bør kobles til forståelse for demokratiets grunnprinsipper og de sosiopolitiske faktorene som påvirker dataproduksjon og datahåndtering i en datadrevet økonomi.

Ved å gjennomføre disse anbefalingene på flere nivåer kan vi bidra til et samfunn som ikke bare har ferdigheter som er nødvendige for å navigere i komplekse datamengder, men som også er rustet til å håndtere disse på en etisk og informert måte. Ved å fremme samarbeid og satse på opplæring og utdanning innen data literacy er det mulig å støtte hele befolkningen i å bli mer datakyndige og aktive aktører i samfunnet.

-

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk: https://dalicitizens.eu/ og https://toolkit.dalicitizens.eu

Finn prosjektet på Twitter: @DaLi_Citizens

Forskningskonsortium: Universitetet i Bergen, FAU-University of Erlangen-Nuremberg, University of Murcia, University of the Balearic Islands og Coventry University.

The project “Data literacy for citizenship” is funded under the grant agreement 2020-1-NO01-KA204-076492 by the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

TreeImage.
Linda Beate BERG

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer
Profile picture for user Ingrid Radtke.
Ingrid Radtke

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer
Profile picture for user Ingrid Radtke.
Ingrid Radtke

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer