Blog
Blog

Erfaringsutveksling om bibliotek som arena for voksnes læring

Nederlandske bibliotekledere gjestet Bergen Offentlige Bibliotek for et miniseminar om voksnes læring og inkludering.

Den 7. og 8. september hadde Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) besøk av tjuefem bibliotekledere og bibliotekutviklere fra Nederland gjennom Erasmus+-programmet. Under miniseminaret diskuterte deltagere fra BOB og Nederland temaer knyttet til voksnes læring og inkludering.  

Forskning viser at omtrent 2,5 millioner nederlandske voksne har lave ferdigheter innen lesing og skriving og 4 millioner har ikke nødvendige digitale ferdigheter, og disse ferdighetene er avgjørende for deltagelse i det nederlandske samfunnet. Nederlandske bibliotek, i samarbeid med andre organisasjoner, hjelper innbyggere til å utvikle ferdigheter og fremme sosial tilhørighet slik at ingen blir ekskludert.  

Besøk gjennom Erasmus+-programmet på Bergen Offentlige Bibliotek 8. september 2021. Foto: Eivind Riise Hauge. 

Gruppebilde tatt på Hovedbiblioteket i Bergen under minikonferansen med gjester fra nederlandske ...

Ønske om samarbeid og erfaringsutvikling  

“Sammenlignet med andre europeiske land har Nederland kommet sent i gang med å tilby tjenester til utsatte grupper. Nederlandske bibliotek ønsker å lære av erfaringene fra andre land, blant annet gjennom studiebesøket til BOB og tre andre land” sier prosjektleder Ingrid Bon fra Stichting Rijnbrink, som er den nederlandske partneren i prosjektet. 

“Gjennom grundig forberedelse før turen til Bergen, der generelle og individuelle læringsmål ble bestemt, og gjennom god koordinering med mottagerlandene, sikrer vi at temaene ovenfor blir diskutert. Ved også å presentere det som for tiden skjer på nederlandske bibliotek, utveksles og læres det av hverandre. Vi vil gjerne fortsette samarbeidet med vertslandene etter disse fire turene, slik at det kan oppstå et internasjonalt partnerskap” forteller Bon.  

Prosjekter og aktiviteter for inkludering og læring 

Under miniseminaret presenterte partnerne ulike prosjekter og aktiviteter slik som “Rom for møter” som er et samarbeidsprosjekt mellom BOB, Vestland fylkeskommune og Vestland Innvandrerråd, og finansiert av Gjensidige stiftelsen. Over en periode på tre år har samarbeidsprosjektet “Rom for møter” resultert i en rekke aktiviteter for inkludering, språkkafeer, fokus på kulturarv, teknologi og spill.  

BOB har lenge jobbet med digital inkludering og digital “literacy”, og har gjennom flere prosjekter støttet av bl.a. Nasjonalbiblioteket, KMD og Kompetanse Norge (nå del av HK-Dir) utviklet et læringssenter der språk, leselyst og digitale ferdigheter står i sentrum. Kodeklubber for barn, datakafeer for eldre, foredrag og utforskning av ny teknologi som VR og 3D-printing skal legge til rette for at innbyggerne kan få tilgang til utstyr, lære å bruke det og få en større forståelse av den digitale utviklingen med dens muligheter og utfordringer. 

I foredraget «Get engaged – user involvement in libraries!» var det fokus på brukermedvirkning og hvordan vi snakker med brukerne av tjenestene, og hvilke involveringsmetoder BOB brukte i utviklingen av nye biblioteker i to bydeler i Bergen. 

Læringsaktivitetene på biblioteket foregår ofte i samarbeid med frivillige, lag, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Foredraget «Partner up at The Library!» handlet om ulike former for partnerskap, med diskusjoner om hvilke ressurser et bibliotek kan tilby i et samarbeid, og hvilke ressurser vi ser etter hos partnere. Å utvikle relevant kompetanse er viktig, og i løpet av besøket gjennomført vi en workshop der oppgaven var å beskrive hvilken kompetanse ansatte bør ha i et bibliotek som satser på livslang læring og inkludering, for så å pitche den perfekte “Future Library Worker”.  Pitch på miniseminaret om den perfekte “Future Library Worker”. Foto: Sverre Helge Bolstad.  

Miniseminar på BOB .

Gruppen fra Nederland var opptatt av effektmåling og å bruke data for å vise at tiltak hjelper. De presenterte ulike nederlandske monitorer knyttet til skole, livslang læring og både grunnleggende og digitale ferdigheter som brukes for evaluering, og viste tall fra undersøkelsene.  BOB presenterte prosjektet Førespurnadhandtering som kartlegger henvendelser fra publikum for å bedre kundeservice i alle kanaler. Bergen kommune presenterte også tall fra Barnefamiliepanelet, en undersøkelse om hvilke fritidsaktiviteter familiene i Bergen deltar i, der målet er å finne ut hvordan fritidstilbudene til de unge fungerer. 

Programmering med og av innbyggerne i Bergen   For å bidra til økt inkludering blir arrangementer ved BOB i stor grad programmert i samarbeid med byens innbyggere, og arbeidet med dette ble presentert for biblioteklederne fra Nederland. Ulike grupper, foreninger og organisasjoner som ønsker å arrangere noe kan bruke biblioteket gratis, forutsatt at de også tilbyr aktiviteten gratis. Eksterne aktører er tett knyttet til arrangementer og festivaler som arrangeres på biblioteket, og BOB har nære forbindelser til Universitetet i Bergen. For eksempel arrangeres det frokostsamlinger i samarbeid med studentforeningen Studentersamfunnet. 

I tråd med den nye bibliotekloven fra 2014 skal biblioteket være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, noe som er viktig for demokratibygging, og som også bidrar til læring og innsikt. “Når vi involverer innbyggerne i å skape bibliotekrommet og innholdet sammen med oss, endrer bibliotekets identitet seg» sa biblioteksjef Leikny Haga Indergaard under miniseminaret. «Fremtidens bibliotek må møte folk på deres egne premisser, bygge nettverk, legge til rette for aktiviteter og være den møteplassen framtidens innbygger trenger» sa Indergaard.   

Digital inkludering – fremtiden er phygital  

For å nå ut til flere brukergrupper fokuserer BOB på økt digital tilstedeværelse, blant annet gjennom strategisk bruk av sosiale medier og strømming av arrangementer. Det vil i årene fremover være viktig å tenke løsninger hvor det digitale og det fysiske i større grad flettes sammen, og begrep som “phygital” og “hyperreality” ble lagt frem under miniseminaret som sentrale konsepter å sette seg inn for fremtidens kommunikasjonsarbeid. For å lykkes med overnevnte kommunikasjonsstrategier må biblioteket fortsette å være en pådriver for digital inkludering gjennom varierte tilbud av digitale læringsaktiviteter og kursing.  

Biblioteket som møteplass og “third space” Gjestene fra Nederland besøkte BOB sitt nye bydelsbibliotek i Laksevåg som åpnet dørene under koronapandemien i desember 2020. Laksevåg bibliotek er utformet som et gjenbruksprosjekt hvor store deler av inventaret er et resultat av gjenbruk av materialer. 

En av tilbakemeldingene etter besøket på Laksevåg bibliotek var at de nødvendige funksjonene virket å være nøye gjennomtenkt, og at det var utført på en genial måte, noe som skapte et veldig hyggelig sted. Inntrykket var at målet om å gjøre biblioteket på Laksevåg til et “third space” har vært vellykket. Les mer om utformingen av Laksevåg bibliotek på bokallmenningen.no Laksevåg bibliotek (bokallmenningen.no).   Gjestene fra Nederland besøkte Laksevåg bibliotek 8. September 2021. 

Besøk på Laksevåg bibliotek 8. september 2021.

Samarbeid i bibliotekverden 

BOB har de siste årene vært vertskap for flere mobilitets-besøk, og er involvert i flere Erasmus+-prosjekter som står sentralt i arbeidet med å videreutvikle biblioteket. For tiden deltar BOB i prosjektet “Et bibliotek for alle” som har som mål å styrke samarbeid mellom norske og polske biblioteker innen aktiviteter rettet mot migranter og minoriteter, og å styrke kompetansen til ansatte i dette arbeidet. Partnerne er polske biblioteker i Lodz og Gdynia og regionbiblioteket i Krakow. 

I prosjektet “Modernization and interior design of the Krasinski Palace” samarbeider biblioteket med Nasjonalbiblioteket i Polen om erfarings- og kunnskapsdeling og utvikling av beste-praksiser i arbeidet med kulturarv og læring innenfor lokalhistorie. 

BOB leder også prosjekt “Connect://able – innovating digital and social inclusion” i samarbeid med Aarhusbibliotekerne i Danmark og innovasjonshuben Blenders i Belgia, med mål om å utvikle kreative læringsaktiviteter som kan øke digitale ferdigheter og styrke sosial inkludering, både fysisk og digitalt. I prosjektet skal Høgskulen på Vestlandet forske på biblioteker som læringsarenaer og «oppkoblere», med fokus på hvordan det offentlige, frivilligheten og andre organisasjoner kan samarbeide om inkludering. Connect://able får du høre mer om i neste blogginnlegg fra BOB. 

Tekst av Camilla Grindheim Larsen og Sverre Helge Bolstad ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Login (3)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer